Ministerie EZ persbericht


VOORTGANGSRAPPORTAGE DUURZAME ENERGIE 1999Datum: 23-07-1999

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft vandaag de voortgangsrapportage 'Duurzame energie in uitvoering' naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze rapportage wordt gemeld wat halverwege de looptijd de stand van zaken is van de acties, zoals aangekondigd in het actieprogramma 1997-2000 'Duurzame energie in opmars' van maart 1997. Veel actiepunten zijn inmiddels uitgevoerd of in uitvoering genomen. In de voortgangsrapportage zijn ook nieuwe actiepunten opgenomen.

In de periode 1990-1998 steeg de absolute bijdrage van duurzame energie (energie uit wind, zon, water, biomassa en bodem) aan de Nederlandse energievoorziening van bijna 19 PètaJoule (uitgespaarde fossiele brandstof) naar 34 PètaJoule; de relatieve bijdrage steeg in die periode van 0,7 procent naar 1,1 procent. Voor het jaar 2020 geldt een doelstelling van 10 procent.
Het beleid dat gevoerd wordt om die doelstelling te realiseren, richt zich op het verbeteren van de prijs-prestatieverhouding, stimulering van de marktpenetratie en de aanpak van bestuurlijke knelpunten. In het actieprogramma 'Duurzame energie in opmars' zijn 38 actiepunten geformuleerd om gesignaleerde knelpunten weg te nemen. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat daarvan inmiddels 32 zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn genomen. Tevens zijn 11 nieuwe actiepunten geformuleerd. Deze hebben onder meer betrekking op fiscale stimulering van duurzame energie, de bevordering van duurzame energie na 2000 en het wegnemen van bestuurlijke knelpunten.
In het regeerakkoord is voor de periode 1999-2002 extra geld uitgetrokken voor duurzame energie. Dit geld wordt ingezet voor de verdere stimulering van zonnestroom, energie uit biomassa en warmtepompen. Voor zonnestroom wordt 12 miljoen gulden per jaar extra uitgetrokken, waarmee de marktintroductie van kleine zonnepanelen versneld kan worden. Energie uit biomassa krijgt 10 miljoen gulden per jaar extra om demonstratieprojecten te bevorderen en 5 miljoen gulden per jaar wordt benut om in de woningbouw warmtepompen te introduceren.

In de praktijk blijken er zowel nationaal als internationaal verschillen van mening te bestaan over de definitie van duurzame energie. Zo worden er met name vraagtekens gezet bij het
duurzaamheidskarakter van energie uit kunststofafval en industriële warmtepompen die restwarmte van fossiele oorsprong benutten. Het kabinet komt tot de conclusie dat deze opties ook in de komende jaren gestimuleerd moeten worden omdat ze leiden tot besparing op de inzet van fossiele energie. Uit een oogpunt van hernieuwbaarheid is het echter zuiverder om deze opties niet langer te rekenen tot duurzame energie. Deze 'opschoning' heeft gevolgen voor de (verwachte) bijdragen die energie uit afval en warmtepompen leveren aan de doelstellingen voor duurzame energie. In totaal heeft een vijfde van de 10 procent-doelstelling betrekking op het kunststofdeel van afval en industriële warmtepompen. In het Energierapport, dat in het najaar van 1999 verschijnt, zal de minister ingaan op de consequenties van het opschonen van de definitie voor deze doelstelling.

De voortgangsrapportage 'Duurzame energie in uitvoering' is verkrijgbaar bij de afdeling Informatie en Nieuwsvoorziening van het ministerie van Economische Zaken, telefoon: 070 - 379 88 20.Ministerie van Economische Zaken
Aan deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

Deel: ' Voortgangsrapportage 'Duurzame energie in uitvoering' '
Lees ook