Ministerie van Financien

Titel: Voortgangsrapportage Nota Integriteit Financiële Sector


Bewerk document en bewaar op uw PC
Download document: ga op hyperlink staan, rechtermuisknop, "save target as"


DIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW 99/1521-M

1 juli 1999

Onderwerp

Voortgangsrapportage Nota Integriteit Financiële Sector

Bij gelegenheid van de Tussenrapportage Nota Integriteit Financiële Sector van 25 juni 19981 is toegezegd dat de Kamer in het voorjaar van 1999 een voortgangsrapportage over de voornemens uit de Nota Integriteit Financiële Sector (Integriteitsnota)2 zal ontvangen. Deze voortgangsrapportage treft u achterliggend aan. In het licht van het schriftelijk overleg over bovengenoemde Tussenrapportage3 en het recente Algemeen Overleg met de Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer4 is deze voortgangsrapportage beknopt van karakter. Gekozen is voor een opzet waarbij de beleidsvoornemens uit de Integriteitsnota kort zijn weergegeven met een verwijzing naar de desbetreffende vindplaats(en) en vergezeld gaan van een toelichting omtrent de stand van zaken van het desbetreffende voornemen.

Uit dit overzicht blijkt dat een groot deel van de beleidsvoornemens inmiddels is afgerond of spoedig zal worden afgerond. Ik stel mij dan ook voor om af te zien van toekomstige voortgangsrapportages, aangezien de enkele nog openstaande onderdelen u zullen bereiken via het wetgevende traject, terwijl voor een aantal van de afgeronde onderdelen geldt dat de Kamer via overige rapportages op het desbetreffende onderdeel zal blijven worden geïnformeerd.

Zowel in de bovengenoemde Tussenrapportage als in het daarop gevolgde schriftelijke en mondelinge overleg is tevens aan de orde geweest het onderzoek van Amsterdam Exchanges naar de werking van de primaire markt, daaronder begrepen noteringsvoorwaarden, prospectuseisen, inschrijvingsmethoden en allocatieprocessen. Dit onderzoek zal dezer dagen in de vorm van een consultatienota van AEX verschijnen. Deze consultatienota zal u rechtstreeks door AEX worden toegezonden. In het licht van dit consultatieproces ben ik voornemens om u in het najaar van 1999 per brief te informeren over de beleidsmatige conclusies die op dit terrein kunnen worden getrokken.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

OVERZICHT IMPLEMENTATIE INTEGRITEITSNOTA; STAND PER 25-06-99

Omschrijving beleidsvoornemen1

Aard van de te nemen actie(s)

Stadium uitwerking

Overige vindplaatsen
Invoering systeem integriteitsbewaking personen financiële sector (p. 22/23) systeem voor relevante medewerkers financiële instellingen opzetten

* aanpassing in financiële toezichtswetgeving

Toezichthouders overleggen met branche-organisaties over opzet

wettelijke inkadering in wetsvoorstel Actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetgeving; ambtelijke afronding september 1999

25830, nr. 4, p. 11

25830, nr. 6, p. 13
Wettelijke inkadering gedragscodes financiële instellingen (p. 23/24) aanpassing wet- en regelgeving
wettelijke inkadering in wetsvoorstel Actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetgeving; ambtelijke afronding september 1999 25830, nr. 4, p. 12
25830, nr. 6, p. 14
Inrichting systeem voor transparantie coderekeningen (p. 34/35) aanpassen regelgeving t.a.v. effecteninstellingen


* inrichten register (bij toezichthouders)
* internationaal aan de orde stellen

meegenomen in herziening Wif; AMvB gereed zomer 1999

afgerond; regeling treedt 1 juli 1999 in werking

aan de orde gesteld in o.a. FATF

25830, nr. 4, p. 16

25830, nr. 6, p. 16

25 830, nr 8, p.6
Aanvulling toezichtswetten op doelstelling integriteit (p. 30-32) horizontale wetsaanpassing wettelijke inkadering in wetsvoorstel Actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetgeving; ambtelijke afronding september 1999

25830, nr. 4, p. 14

25830, nr. 6, p. 15/16
Bevordering inzicht STE in opvallende transacties (p. 15) opzetten systeem AEX/STE Overleg AEX-STE gaande; daarnaast toetsing door STE van AEX signaleringssystemen op effectiviteit

25830, nr. 4, p. 16

Jaarverslag STE 1998, p.15
Rapport FATF-evaluatie begin 1998 aan TK zenden (p. 37) rapportage aan TK afgerond 17/07/98

25830, nr. 4, p. 17
Intensivering samenwerking ECD/FIOD (p. 32) convenant ECD/FIOD afgerond 20/08/98; sindsdien uitwerking voornemen ECD naar Belastingdienst

25830, nr. 4, p. 15
Instellen van Financieel expertisecentrum (p. 32/33) creëren van een structureel samenwerkingsverband
FIOD/ECD/toezichthouders/politie/Justitie afgerond; formeel ingesteld 31/12/98

25830, nr. 4, p. 15

brief aan Commissie Financiën dd 19 februari 1999 Onderzoek verruiming informatieverschaffing van belastingdienst aan toezichthouders (p. 32) nader onderzoek wettelijke mogelijkheden afgerond; verder traject in kader FEC

25830, nr. 4, p. 14
Onderzoek naar verbetering rendement MOT (p. 39) uitvoering onderzoek afgerond maart 1999

25830, nr. 4, p. 17

25830, nr. 6, p. 17
Aanscherpen strafbaarstelling witwassen bezien (p. 37/38) wetsaanpassing ambtelijk afgerond; indiening MR najaar 1999

25830, nr. 4, p. 17

25830, nr. 6, p. 17
Concentratie vervolging/berechting financiële sector bezien (p. 29) clustering afronding evaluatie interregionale fraudeclusters november 1999; indien ook bij zittende magistructuur verdergaande concentratie van berechting wenselijk, dan wordt hierop teruggekomen.

25830, nr. 4.p. 13

25830, nr. 6. P. 15
Gebruik Databank Vennoot door toezichthouders (p. 33) openen toegang Databank

DNBheeft toegang, STE-aanvraag in behandeling, Verzekeringskamer aanvraag nog in te dienen

25830, nr. 4, p. 15/16
Opleiding financieel rechercheur/forensisch accountant (p. 40) ontwikkeling opleiding opleiding Leiden gestart maart 1999

opleiding Rotterdam start september 1999

25830, nr. 4, p. 18
Actualisering gedragscode fiscus/banken (p. 40) actualiseren afgerond 14/4/98

25830, nr. 4, p. 18

25830, nr. 6, p. 17/18
Capaciteitsuitbreidingen Financiën (p. 40), ECD (p. 25/26), FIOD/Belastingdienst (p. 27), OM (p. 27, p. 40), LOvJ (p. 38/39) 95 fte

54 fte

brief aan Commissie Financiën dd 1 juni 1999
Bij gelegenheid Kamer opnieuw informeren (p. 41) voortgangsrapportage afgerond

25830, nr. 4, p. 19

Aanpassingen wet- en regelgeving

Overzicht gerealiseerde lopende en voorgenomen aanpassingen wet- en regelgeving, voor zover relevant i.v.m. integriteit

titel

evt. Kamerstuk nr.

of Stb.

inhoud

stand van zaken

planning

Wijziging Wtk 1992

Stb. 1998, 215

verbetering effectiviteit + technische wijzigingen

In werking getreden

15-05-1998


-

Betalingsverkeer/elektronisch geld


-

Herziening taak DNB op gebied betalingsverkeer

overleg over vervolg vindt plaats

brief aan Kamer

najaar 1999

Wet wisselkantoren + amvb


-

Aanpassing met het doel meer soorten transacties onder de wet te brengen

Formulering wetsvoorstel i.o.m. DNB

in MR december 1999

Evaluatie Wtb


-

Evaluatie

voorbereiding

afronding tweede helft 1999

Herijking Wte 1995

25 670

Aanpassing Wte 1995 aan gewijzigde organisatie van het toezicht op het effectenverkeer

In werking getreden 01-02-99

Stille curatele door STE

25670

nota van wijziging op Herijking Wte 1995

In werking getreden 01-02-99

Wijziging Wtv 1993 en Wtn

26 075

opvolging evaluatie Vie dOr

09-04-99 nota n.a.v. bij Tweede Kamer ingediend

Beoogde inwerkingtreding eerste helft 2000

Wijziging Psw c.s. (SZW)

26415

invoering bestuurderstoets en aanwijzingsrecht

verslag door Tweede Kamer vastgesteld 21-4-99

voor zomer nota n.a.v. verslag naar Tweede Kamer

Goederentermijnhandel


-

onder richtlijn beleggingsdiensten trachten te brengen

Europese Commissie moet met voorstel komen


-

Grote röntgenfoto


-

Analyse overeenkomsten en verschillen toezichtsclusters

29-07-98 aan Kamer gezonden

Dwangsommen en Bestuurlijke boetes

25821

Invoering bevoegdheid toe-zichthouders om bij overtre--ding van de (toezichts-)regels zelf een dwangsom of bestuurlijke boete op te leggen

Nota naar aanleiding van verslag Eerste Kamer n voorbereiding

Beoogde inwerkingtre-

ding 01-11-99

Actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten


-

Wetswijziging n.a.v. röntgenfoto financiële toezichtswetten
* Aanvulling toezichtswetten op doelstelling integriteit
* Wettelijke inkadering gedragscodes financiële instellingen

voorbereiding

in MR oktober 1999

Aanscherping strafbaarstelling witwassen (Justitie)


-

zie titel

voorbereiding

in MR najaar 1999

Deel: ' Voortgangsrapportage Nota Integriteit Financiële Sector '
Lees ook