---

Brieven aan de Kamer
---

Voortgangsrapportage van het project gebruiksvergunningen voor defensiegebouwen

06-06-2002

Ingevolge het verzoek van uw commissie bij brief van 11 juli 2001 (uw kenmerk 37-def-2001) bied ik u hierbij de voortgangsrapportage aan van het project gebruiksvergunningen voor defensiegebouwen.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

H.A.L. van Hoof

Eerste voortgangsrapportage project

Gebruiksvergunningen

over de periode april 2001 tot en met mei 2002

mei 2002

Samenvatting

Het aantal gebruiksvergunningplichtige gebouwen binnen Defensie is 2542. In Duitsland bevinden zich nog eens 102 gebouwen die naar Nederlands recht gebruiksvergunningplichtig zouden zijn.

In de hoogste prioriteitsklasse, gebouwen waarin (veel) mensen aanwezig zijn, vallen 1473 gebouwen. Volgens plan moet de vergunning voor mei 2003 zijn aangevraagd. Het werk aan de helft van dit aantal is begonnen. Inmiddels beschikken 136 gebouwen (9%) in deze categorie over een gebruiksvergunning, is voor 144 gebouwen (10%) de aanvraag ingediend en is voor 32% de aanvraag in voorbereiding. In de lagere prioriteitsklasse (opslaggebouwen) vallen thans 1240 gebouwen. Dit aantal kan nog afnemen in verband met een mogelijke herziening van het zogenaamde stoffenbesluit.

De voorbereidingen op de eigenlijke aanvraag van de benodigde vergunningen hebben veel tijd gekost. Sinds eind 2001 is het aanvraagproces op stoom gekomen. Bij veel gebouwen zijn kleinere, in een beperkt aantal gevallen zijn grotere gebreken aangetroffen. Om het gestelde doel voor prioriteit 1 gebouwen te halen, moeten alle betrokkenen nog een stevige inspanning leveren en wordt de voortgang nauwkeurig bewaakt. De noodzaak voor een extra impuls is recent onder ieders aandacht gebracht.

1. Inleiding

De caféramp in Volendam was aanleiding de stand van zaken rond gebruiksvergunningen voor defensiegebouwen in kaart te brengen. Uit de eerste inventarisatie bleek dat ongeveer 3000 gebouwen als gebruiksvergunningplichtig zouden kunnen worden aangemerkt. Slechts een beperkt aantal beschikte over een gebruiksvergunning.

In april 2001 is het plan van aanpak gebruiksvergunningen vastgesteld. Het plan voorziet in de aanvraag van een gebruiksvergunning voor alle daarvoor in aanmerking komende gebouwen binnen drie jaar. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de gebouwen die vanwege de aanwezigheid van (veel) mensen gebruiksvergunningplichtig zijn. Dit zijn de gebouwen uit de categorie A, C en D van de Modelbouwverordening (hierna prioriteitsklasse 1 genoemd). Voor mei 2003 worden de gebruiksvergunningen voor deze gebouwen aangevraagd. Gebouwen die alleen gebruiksvergunningplichtig zijn vanwege de opslag van bepaalde stoffen (de zgn. categorie B, ook wel als prioriteitsklasse 2 aangeduid) hebben een lagere prioriteit gekregen. Deze vergunningen dienen voor mei 2004 te zijn aangevraagd.

Bij brief van 21 mei 2001 heeft de staatssecretaris van Defensie de Staten-Generaal over het plan van aanpak ingelicht. Het plan van aanpak is 18 juni 2001 aan de Tweede Kamer gezonden. Naar aanleiding daarvan heeft de vaste commissie voor Defensie verzocht uiterlijk op 1 juni 2002 over de voortgang te rapporteren. Met deze rapportage wordt verslag uitgebracht over de voortgang van het project.

2. Uitgevoerde werkzaamheden

Inventarisatie

De eerste inventarisatie voor het landelijke plan van aanpak is "achter het bureau" gemaakt op basis van gebouwgegevens (met name de functie van het gebouw en het vloeroppervlak). In tweede instantie zijn op basis van nader onderzoek conceptlijsten met gebruiksvergunningplichtige gebouwen aan de betrokken defensieonderdelen ter beoordeling voorgelegd.

Algemeen wordt erkend dat de vergunningplichtigheid van gebouwen vanwege bepaalde brandgevaarlijke stoffen (categorie B uit de Modelbouwverordening) niet bevredigend is geregeld. De kritiek spitst zich toe op de verwijzing in de Modelbouwverordening naar een zogenaamd stoffenbesluit van de minister van VROM. Hierbij spelen punten als:

* de juistheid en volledigheid van de lijst met stoffen in het stoffenbesluit; * het ontbreken van ondergrenzen, waardoor de opslag van kleine hoeveelheden van stoffen uit de stoffenlijst strikt genomen al leidt tot vergunningplichtigheid; * de verhouding tot brandveiligheidseisen ingevolge de vergunningen op grond van de Wet Milieubeheer.

Als oplossing hiervoor wordt nagedacht over een herziening van bovengenoemd stoffenbesluit, over te nemen in de gemeentelijke Bouwverordeningen. Deze herziening wordt door het ministerie van VROM in het kader van de volgende aanpassingsronde van het Bouwbesluit opgepakt. Een aangepast besluit wordt in de loop van 2003 verwacht. De ontwikkelingen worden dezerzijds actief gevolgd. In de aantallen opslaggebouwen (prioriteitsklasse 2) kunnen derhalve nog aanzienlijke veranderingen (in neerwaartse richting) optreden. Om onnodig dubbel werk te voorkomen en vanwege de lagere prioriteitstelling van deze gebouwen worden deze gebouwen in een later stadium aangepakt.

Tabel 1: Resultaten inventarisatie gebruiksvergunningplichtige gebouwen

Soort gebouw

Eerste inventarisatie

Huidige inventarisatie

Prioriteitsklasse 1

1554

14731

A (meer dan 50 personen.)


---

1036

C (nachtverblijf)

443

451

D (kinderen, gehandicapten)


---


---

Prioriteitsklasse 2

1597

1240

B (opslaggebouwen)

1597

1240

Totaal

3153

26251

Dit getal is lager dan de som van de verschillende betrokken categorieën omdat gebouwen die in meerdere categorieën vallen in het totaalaantal slechts eenmaal worden meegeteld.

Ook in Duitsland is onderzocht hoeveel gebouwen naar Nederlands recht gebruiksvergunningplichtig zouden zijn. Het gaat om 102 gebouwen, waarvan 78 in prioriteitsklasse 1. Hiervoor wordt in overleg tussen de in Duitsland betrokken partijen een plan van aanpak ontwikkeld.

Overleg met gemeenten

Alle daarvoor in aanmerking komende gemeenten zijn benaderd voor overleg over de aanvraag van gebruiksvergunningen. Daarbij kwamen zaken aan de orde als de eventuele gewijzigde vaststelling van de Modelbouwverordening, de door de gemeente gestelde eisen aan een aanvraag en de prioriteitsstelling.

Uit het overleg bleek dat:

* de prioriteitstelling van Defensie (veiligheid van mensen gaat voor veiligheid van spullen) over het algemeen ook door de gemeenten wordt gevolgd; * veel gemeenten door capaciteitsgebrek geen grote stromen aanvragen tegelijk kunnen afhandelen, dan wel geen prioriteit aan defensiegebouwen geven; * er verschillen tussen gemeenten zijn waar het de inhoudelijke eisen aan vergunningaanvragen en de opheffing van manco's aan gebouwen betreft. Zo zijn er gemeenten die de beslissing op een aanvraag gebruiksvergunning altijd zullen aanhouden als het desbetreffende gebouw niet aan de brandweereisen voldoet, terwijl andere gemeenten in zo'n situatie bereid zijn een vergunning onder voorwaarden te verstrekken.

Werkplannen m.b.t. indienen aanvragen

Op basis van de inventarisatie zijn werkplannen voor de aanvraag van de benodigde gebruiksvergunningen opgesteld waarbij ook de resultaten van het overleg met de defensieonderdelen en de gemeenten zijn meegenomen.

Uitvoering werkplannen

Inmiddels bevindt het project zich in het uitvoeringsstadium en zijn er projectteams gevormd. De aanvragen worden in overleg met de brandweerinstanties bij de defensieonderdelen voorbereid. Het volgende overzicht geeft een beeld van de stand van zaken per begin mei 2002.

Tabel 2: Stand van zaken uitvoering project gebruiksvergunningen per begin mei 2002

Gebouw-categorie

Nog te starten

In voorbereiding

Aangevraagd

Verleend

Overig

Totaal

Gebouw

Gebouw

Vergun. 2

Gebouw

Vergun.

Gebouw

Vergun.

Gebouw

Vergun.

Gebouw

Prio 1


---

548

331

330

87

69

65


---


---


---

1036


---

180

139

138

59

54

73

71


---


---

451


---


---


---


---


---


---


---


---


---


---


---

Totaal1

725

461

460

144

120

136

123


---


---

1473

49%

32%

10%

9%

0,5%

Prio 2


---

1063

121

121

21

16

35

34


---


---

1240

85%

10%

2%

3%

0%

Totaal

1659

548

547

160

131

168

151


---


---

2542


---
Deze getallen zijn meestal lager dan de som van de verschillende betrokken categorieën omdat gebouwen die in meerdere categorieën vallen in het totaalaantal slechts eenmaal worden meegeteld.

2 Het is mogelijk voor meerdere gebouwen één vergunning aan te vragen.

Uit bovenstaand schema blijkt dat begin mei in prioriteitsklasse 1 voor 19 % van de gebouwen de gebruiksvergunning is aangevraagd dan wel is verleend. Voor 32 % is de aanvraag in voorbereiding. Voor 49% moet de voorbereiding van de aanvraag nog worden gestart. In prioriteitsklasse 2 is voor ongeveer 5 % van de gebouwen de gebruiksvergunning aangevraagd dan wel verleend. Voor ongeveer 10 % is de aanvraag in voorbereiding.

De op het oog trage start van de aanvraag van gebruiksvergunningen komt onder meer omdat in de beginfase nieuw personeel moest worden aangetrokken en ingewerkt. Verder moesten algemene voorbereidingen worden getroffen, zoals overleg met gebruikers en gemeenten en het opstellen van werkplanningen. Voordat een aanvraag de deur uit kan, wordt het te vergunnen gebruik precies vastgesteld, wordt het gebouw geïnspecteerd, worden bouwkundige tekeningen van de gebouwen en hun omgeving met de aanwezige brandweervoorzieningen vervaardigd en worden, als daartoe aanleiding bestaat, gebreken op voorhand opgeheven. Verwacht wordt dat het aantal aanvragen de komende maanden behoorlijk zal toenemen. Dit neemt niet weg dat alle betrokkenen de komende tijd nog grote inspanningen moeten leveren en dat de voortgang kritisch moet worden gevolgd. De noodzaak voor een extra impuls is recent onder ieders aandacht gebracht.

Op basis van de ervaringen tot nu toe lijken de gebreken aan gebouwen op het vlak van brandveiligheid een knelpunt voor de tijdige uitvoering van het plan van aanpak te worden. Bij veel gebouwen komen de manco's pas tijdens de inspectie ter voorbereiding op de aanvraag gebruiksvergunning aan het licht. De meeste geïnspecteerde gebouwen vertonen gebreken, vaak zijn die makkelijk en met geringe middelen of door organisatorische aanpassingen op te lossen, maar in sommige gevallen zijn de problemen van een meer fundamentele aard en moeten infrastructurele maatregelen worden getroffen. Vooral deze laatste maatregelen vergen bij alle betrokkenen capaciteit, ze verlengen de doorlooptijd en leggen beslag op financiële middelen. Het verhelpen van de gebreken verloopt nog niet vlot genoeg. In overleg met de krijgsmachtdelen wordt thans gewerkt aan de versnelling van dit proces.

Voorbereiding op beheer

Om de voortgang van het project te volgen en voor de latere beheerfase is een specifieke applicatie voor het Integrale Vastgoedinformatiesysteem (IVIS) van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGWT) ontwikkeld en geïnstalleerd. De aanvraag van gebruiksvergunningen bij nieuwbouw en verbouwingen wordt in het kwaliteitszorgsysteem van deze dienst meegenomen. Het beheer van eenmaal verkregen vergunningen wordt in overleg met de krijgsmachtdelen uitgewerkt.

3. Kosten

Om de benodigde vergunningen te verkrijgen of als uitvloeisel van verkregen vergunningen dienen manco's in de brandveiligheid van gebouwen te worden opgelost. Zoals eerder aangegeven blijkt uit de tot op heden uitgevoerde inspecties dat de meeste gebouwen gebreken vertonen. Vaak gaat het om zaken, zoals het ontbreken van deurdrangers, of vluchtaanwijzingen, die met beperkte middelen of door organisatorische ingrepen kunnen worden verholpen. In enkele gevallen blijkt een gebouw qua brandveiligheid niet geschikt voor het bestaande gebruik. De kosten voor kleine infrastructurele maatregelen worden in de regel uit het exploitatiebudget van de betrokken lokale commandant betaald. Voor dure ingrepen wordt een beroep gedaan op de (bouw/onderhouds)budgetten van bijvoorbeeld het betrokken krijgsmachtdeel.

4. Communicatie

In reactie op het verzoek van de Commissie Alders aan de verschillende ministeries om informatie over de door hen in gang gezette acties, heeft Defensie het desbetreffende plan van aanpak gestuurd. De commissie heeft hierop positief gereageerd.

Met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het NIBRA (Nederlands Brandweerinstituut) en de ministeries van BZK en VROM is gesproken over de problematiek van de begrenzing van vergunningplichtigheid van opslaggebouwen (de zogenaamde categorie B). Het ministerie van VROM erkent het probleem en neemt het in de komende ronde van aanpassingen van het Bouwbesluit mee. Daarbij overweegt men Defensie voor een rol als klankbord te benaderen.

Nieuws Ministerie van Defensie


Deel: ' Voortgangsrapportage project gebruiksvergunningen defensiegebouwen '
Lees ook