Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ/MS/2001.1405
datum
03-09-2001

onderwerp
Voortgangsrapportage Wereldvoedseltop
doorkiesnummer

bijlagen
2

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen, mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de derde voortgangsrapportage over de door Nederland gegeven follow-aan de Wereldvoedseltop. Dit in vervolg op onze brieven van 14 januari 1998 (1e rapportage), 7 mei 1999 (2e rapportage) en 13 juni 2000 (voorbereidende brief ten behoeve van het Algemeen Overleg van 22 juni 2000).

Tijdens genoemd Algemeen Overleg met de Tweede Kamer is afgesproken dat de rapportage in het vervolg eens per twee jaar zal plaatsvinden en een bredere insteek zal kennen dan de actiepunten voor de Nederlandse inzet tijdens de Wereldvoedseltop, zoals geformuleerd in de Voedselnotitie uit 1996.

De huidige rapportage over de Nederlandse inzet gericht op het vergroten van voedselzekerheid in de wereld heeft als indeling de zeven verplichtingen van het Actieplan van de Wereldvoedseltop. De nadruk wordt daarbij gelegd op de verplichtingen 3 (Duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling), 4 (Handelskwesties), 6 (Investeringen in duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling) en 7 (Implementatie, monitoring en follow-up), die centraal staan in de eerstvolgende rapportage aan de FAO. Daaraan voorafgaand komen enkele algemene onderwerpen aan de orde, alsmede een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de ondervoeding in de wereld.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Assessment of the World Food Security Situation (PDF-formaat, 145 Kb)

ZIE HET ORIGINELE BERICHT VOOR OPHALEN VAN PDF-BESTANDEN

Follow-Wereldvoedseltop - Derde voortgangsrapportage (PDF-formaat, 52 Kb)Zoekwoorden:

Deel: ' Voortgangsrapportage Wereldvoedseltop '
Lees ook