RVD/DV

MINISTERRAAD: Voortgezet onderwijs uit vervangingsfonds

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad
10 december 1999

VOORTGEZET ONDERWIJS UIT VERVANGINGSFONDS

Het voortgezet onderwijs is per januari 2001 niet langer aangesloten bij het Vervangingsfonds. Vanuit de vrijgekomen middelen van het Vervangingsfonds betalen de scholen zelf hun vervangers. Dat stelt minister Hermans (OCW) voor in zijn beleidsreactie op het rapport Interdepartementaal Beleidsonderzoek Vervangingsfonds .Toe aan vervanging?. uit 1998. Hij wil met een aantal maatregelen het stelsel voor vervanging van ziek onderwijspersoneel verbeteren en om zo ziekteverzuim te voorkomen. De ministerraad heeft met zijn voorstellen ingestemd.

Nu zijn de scholen in het voortgezet onderwijs verplicht aangesloten bij het Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt de kosten voor de vervanging van ziek personeel op declaratiebasis. Dit sluit niet meer aan bij de huidige lumpsumfinanciering in het voortgezet onderwijs. Een aantal instellingen zijn door de schaalvergroting van de afgelopen jaren uitgegroeid tot grote scholen. Omdat deze scholen te kennen hebben gegeven zelf de vervanging van ziek personeel te kunnen regelen, kunnen zij uit het Vervangingsfonds. De minister adviseert de kleinere scholen een vangnetvoorziening te treffen voor onvoorziene dan wel moeilijk verzekerbare risico.s. Voor het voortgezet speciaal onderwijs is een uitzondering gemaakt. Hier bestaat de mogelijkheid, net als het basisonderwijs, bij het Vervangingsfonds te blijven. Een van de redenen om aangesloten te blijven is de geringere omvang van deze scholen.
Een ander voorstel is de vergoeding voor vervanging voor basisscholen te beperken tot het eerste jaar ziekte.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de voorstellen voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van de voorstellen en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 10.12.1999

10 dec 99 14:54

Deel: ' Voortgezet onderwijs uit vervangingsfonds '
Lees ook