Besluitenlijst 50e vergadering van het Comité van Ministers

Breda, 26 april 1999

Besluit over de Nederlandse Antillen en Aruba: voortzetting samenwerking

Het Comité: van Ministers besluit de samenwerking tussen Aruba, de Nederlandse Antillen en de Nederlandse Taalunie voor te zetten. Aan de basis van dit besluit ligt een 'Addendum bij het Raamwerk voor samenwerking' en het 'Beleidsplan 1999-2002' waarin de prioritaire aandachtsterreinen voor de komende periode van vier jaar zijn opgesomd: het regulier en het hoger onderwijs, de arbeidsmarkt en de overheid, en de Nederlandstalige cultuur in brede zin. Binnen de samenwerking willen de drie partijen een wezenlijke bijdrage leveren aan de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs Nederlands. Het Comité van Ministers stelt jaarlijks een bedrag van ƒ 70.000 beschikbaar gedurende een periode van vier jaar met ingang van het begrotingsjaar 1999. Financiële steun van de Taalunie gaat bij voorkeur naar initiatieven op het terrein van materiële ondersteuning en uitwisseling.

Besluit over Nederlands voor allochtonen

Het Comité van Ministers verzoekt het Algemeen Secretariaat om een inventariserende notitie op te stellen over Nederlands als Tweede Taal voor volwassen allochtonen in Nederland en Vlaanderen. In de notitie moet aandacht besteed worden aan de mogelijke rol van de Taalunie op dit terrein.

Besluit over actieplan en ontwerpbegroting 2000

Het Comité van Ministers stelt het voorlopige actieplan 2000 vast en keurt de ontwerpbegroting 2000 goed. Het voorlopige actieplan 2000 en de ontwerp-begroting 2000 worden voorgelegd aan de Interparlementaire Commissie. Het voorlopige actieplan en de ontwerpbegroting maken onderdeel uit van dit besluit.

Besluit over meldpunt Europa

Het Comité van Ministers besluit om af te zien van de instelling van een Meldpunt inzake het gebruik van het Nederlands in de instellingen van de Europese Unie, zoals opgenomen in het Actieplan 1998. Wel krijgt de Algemeen Secretaris opdracht om systematisch gegevens te verzamelen in verband met het gebruik van de officiële talen, en met name van het Nederlands, in de instellingen van de Europese Unie en die gegevens in een databank op te slaan. Voor het verzamelen van de gegevens kan de Algemeen Secretaris gebruik maken van enquêtes en samenwerken met andere instanties. De databank zal een documentaire, probleemsituerende en beleidsondersteunende functie hebben. De Algemeen Secretaris wordt gevraagd om periodiek te rapporteren over de positie van het Nederlands in de Europese instellingen.

Besluit over terminologie

Het Comité van Ministers heeft kennis genomen van het rapport 'De Nederlandse Taalunie en Terminologie. Elementen voor een doeltreffend terminologiebeleid voor het Nederlandse taalgebied.' en besluit in principe akkoord te gaan met de instelling van een commissie Terminologie. Deze commissie in oprichting zal een instellingsbeschikking voorbereiden, die na advies van de Raad voor de Nederlandse taal en letteren op de vergadering van het Comité van Ministers van september ter instemming wordt voorgelegd.

Besluit over Platform voor taal- en spraaktechnologie: instellingsbeschikking

Het Comité van Ministers onderschrijft het belang van een adequate digitale taalinfrastructuur voor het Nederlands en besluit op basis van de aanbevelingen in het rapport De positie van het Nederlands in taal- en spraaktechnologie tot de oprichting van een Nederlands-Vlaams platform voor het Nederlands in taal en spraaktechnologie. Het platform wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar (1999-2004). Na drie jaar zullen de activiteiten van het platform worden geëvalueerd zodat het beleid, indien nodig, tussentijds kan worden bijgesteld. Het Comité van Ministers stelt jaarlijks een bedrag van ƒ 150.000/ Bfr. 2.746.000. beschikbaar gedurende een periode van vijf jaar met ingang van het begrotingsjaar 1999. Dit bedrag is bedoeld voor ondersteuning van de werking van het Platform. Klik om naar boven te gaan.


© Nederlandse Taalunie

Deel: ' Voortzetting samenwerking Nederlandse Antillen en Aruba '
Lees ook