Ingezonden persbericht

9 augustus 2001

Records Management Conventie

op weg naar het congres op 16 november 2001

Invoering van Records Management gericht op het papieren èn het digitale deel van het organisatiegeheugen vereist een verandering in vele opzichten: gericht op het personeel, de processen, de informatievoorziening en de automatisering. Deze verandering is het hoofdthema voor het eerstvolgende grote RMC-congres, dat gehouden zal worden op 16 november 2001 in de Wittenburg te Wassenaar. In dit artikel geven we u onder meer een vooruitblik naar het congresprogramma.

RMC-nieuws
Sinds het vorige RMC-congres, gehouden op 29 maart, is de verdere ontwikkeling van de RMC in een verdere stroomversnelling terechtgekomen. Hier enkele nieuwsfeiten:

Studiedag informatiearchitectuur eGemeente

De VNG en de RMC hebben samen een studiedag voorbereid over de informatiearchitectuur van de 'eGemeente'. Deze studiedag is op 4 september in Den Haag gehouden. Op deze dag is het vraagstuk van de informatiekundige inrichting van het back- en mid-office nader in kaart gebracht vanuit de praktijkervaring. Er is ingegaan op actuele ontwikkelingen bij gemeenten. Het DigiPlu-project in 's-Hertogenbosch is gepresenteerd en bediscussieerd. Er is nagegaan hoeveel 'winst' er te behalen is. Er is gezocht naar consensus over (verdere) oplossingsrichtingen, o.m. aan de hand van een architectuurbeschrijving. Gesproken is over toepassing van algemene standaards, waar leveranciers zich aan kunnen conformeren.

Partnership

Er is een partnership aangegaan met de Taskforce Digitale Duurzaamheid. Dit betekent dat deze twee initiatieven hun beider activiteiten op elkaar zullen afstemmen en waar mogelijk zullen samenwerken. Als eerste concrete resultaat van dit partnership wijzen wij op het initiatief van de Taskforce om zeswekelijkse themabijeenkomsten te organiseren. Aan deze open bijeenkomsten zullen zowel de Taskforce Digitale Duurzaamheid als de RMC-themagroepen bijdragen leveren.

Workshops themagroepen

Door verschillende themagroepen zijn workshops gehouden om de inhoudelijke aspecten van het thema verder uit te diepen.

Nieuwe sponsors

Sinds 29 maart jl. zijn de volgende organisaties toegetreden als sponsor van de RMC:
 • Cap Gemini Ernst & Young
 • Info Opleiders
 • Het ministerie van LNV

MoReq

Vanuit de RMC is contact gelegd met de architecten van de Model Requirements for Records Management (MoReq). MoReq (zie de link op www.RMConventie.nl ) is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie en kan een belangrijke rol gaan spelen op het gebied van de functionele eisen voor Records Management Applicaties. Marc Fresko (Cornwell UK) zal via een videolink zijn bijdrage leveren aan het RMC-congres op 16 november.


Themagroepen

Er is voor u een tour d'horizon gemaakt langs de themagroepen van de RMC. Hier het laatste nieuws.

Themagroep E-Government en Records Management

E-Government is een ruim begrip. Publicaties, rapporten en nota's geven een diffuus beeld. Zeker is dat het mogelijk maken van digitale communicatie tussen overheid enerzijds en burger en bedrijfsleven anderzijds een belangrijk aandachtspunt vormt. Publiceren, het beantwoorden van vragen of zelfs de volledige afhandeling van transacties zijn belangrijke aspecten. Integratie met de backoffice is hierbij noodzakelijk. Records Management beoogt archivering bij de bron en een beschikbaarheid per direct. Dit vereist integratie van werkproces en archiefproces.

Themagroep standaards en referentiemodellen

De themagroep voert een vergelijkend onderzoek uit naar verschillende aan elkaar complementair lijkende dan wel elkaar ogenschijnlijk overlappende standaards. Verder wil de werkgroep een raamwerk maken waarin wordt aangegeven welke categorieën standaards er zijn en welke standaards daaronder vallen.

Themagroepen Integraal Document Management en de rol van de (lijn)medewerker Deze themagroepen hebben recent een inhoudelijke workshop gehouden waarmee werd beoogd het inzicht in deze thema's te vergroten en de discussie daarover op gang te brengen.

Themagroep casussen uit de praktijk

De CAS (Centrale Archief Selectiedienst) bereidt zich voor op dienstverlening in de nieuwe (digitale) context. Hiertoe heeft zij een nieuwe strategische visie ontwikkeld. Belangrijke pijlers voor deze strategische visie worden gevormd door recent onderzoek betreffende de ontwikkeling van digitale archivering bij ministeries en onderzoek naar de rol van de CAS bij de realisatie van de beleidsdoelstellingen van het ministerie van BZK.

Themagroep electronisch berichtenverkeer en Records Management

De themagroep beoogt het introduceren van een methode en techniek voor het realiseren van innovatie- en verandermanagement in business processen waarbij de verandering primair wordt ingegeven door de mogelijkheden van digitaal berichtenverkeer. De themagroep zal een publicatie hierover verzorgen.

Themagroep preservering

Ter voorbereiding op de werkbijeenkomst gepland in september is de werkgroep in een drukke digitale discussie gewikkeld over de volgende onderwerpen: Een vergelijking van de verschillende toonaangevende projecten in Nederland op het gebied van het Digitaal Depot;
vragen en onderwerpen voor het gesprek dat zal plaatsvinden tussen een RMC-delegatie en Microsoft met betrekking tot inzichten en ontwikkelingen op het gebied van preservering.

Themagroep Duurzame informatieopslag

Duurzame opslag van documentaire en transactionele digitale informatie voor de korte termijn -100 jaar en minder- is voor afnemer en leverancier een uitdaging. Voor de afnemer ligt de uitdaging in het inschatten van de risico 's vanuit een juridisch, organisatorisch en technologisch kader en de gevolgen daarvan. Voor de leveranciers zit de uitdaging in het samenstellen van een product dat de klant die digitale duurzaamheid kan bieden.

Themagroep de elektronische handtekening

Deze themagroep in oprichting heeft de intentie om de problematiek van de elektronische handtekening in relatie tot Records Management in kaart te brengen. Hiertoe zal worden samengewerkt met het Electronic Commerce Platform Nederland (ECP-NL).

Themagroep Opleidingen

Deze themagroep heeft initiatieven ondernomen om functieprofielen vast te stellen. Vervolgens zal men leer- en opleidingsdoelen van relevante opleidingen bepalen en de daarbij behorende competentie-profielen. Rapportage op het RMC-congres op 16 november.

RMC-congres op 16 november 2001

Het eerstvolgende grote RMC-congres heeft als hoofdthema De Verandering. Volgens het voorlopige programma van dit congres mag u de volgende bijdragen verwachten:

Taskforce Digitale Duurzaamheid
Hans Brinkman, ICTU, licht het programma van de Taskforce Digitale Duurzaamheid toe en presenteert tussentijdse resultaten

E-Government en Records Management.

De noodzakelijke integratie van digitale communicatie tussen overheid enerzijds en burger en bedrijfsleven anderzijds met de backoffice van overheidsinstellingen, mede aan de hand van een praktijkcasus.

Standaards en referentiemodellen

Vergelijkend onderzoek naar verschillende standaards op het terrein van Records Management; categorisering.

Integraal Document Management en de rol van de (lijn)medewerker Resultaten van inhoudelijke workshops m.b.t. deze thema's.

Casussen uit de praktijk

Rapportage n.a.v. de resultaten van het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de CAS, door dr. G.J. van den Broek, directeur CAS; de veranderkundige aspecten van de VROM/EVOA-casus, door drs. ir. M.A. van Hesteren, Plv. Directeur Bedrijfsvoering van VROM/DGM.

Electronisch berichtenverkeer en Records Management

Demonstratie van een casus waarin methodiek en techniek zijn toegepast om over veranderingen te communiceren, de veranderingen te visualiseren en te becommentariëren.

Preservering

Een vergelijking van de verschillende toonaangevende projecten in Nederland op het gebied van het Digitaal Depot.

Duurzame informatieopslag

De Verandering in opslag: Cap Gemini Ernst & Young, Compaq en Microsoft zetten een aantal opties op een rij uit een concreet en duurzaam productaanbod.

Opleidingen

De Verandering op het gebied van HRM: rapportage over functieprofielen, leer- en opleidingsdoelen van relevante opleidingen en de daarbij behorende competentie-profielen.

RIO en BSD gaan digitaal (zie hierna)

Getoond zal worden hoe digitalisering van RIO en BSD een belangrijke rol kan spelen in de Verandering.

MoReq

Marc Fresko (Cornwell, UK) is architect van de Model Requirements voor Records Management, ontwikkeld in opdracht van de EU. Hij zal in een videoconferentie met ons hierover in gesprek gaan.

Wilt u deelnemen aan het RMC-evenement op 16 november 2001 te Wassenaar? Stuur dan uw gegevens naar:

info@RMConventie.nl

De Records Management Conventie is bedoeld als platform dat RM-professionals bij elkaar brengt, workshops, discussieavonden en evenementen faciliteert en RM-informatiediensten levert naar de behoefte van de geabonneerde organisaties. De doorstart van de RMC wordt mogelijk gemaakt door inhoudelijke ondersteuning door de adviseurs van de RMC en door de RMC-sponsors, zijnde

 • Cap Gemini Ernst & Young
 • Compaq Computer
 • Getronics
 • Info Opleiders
 • KB en Partners
 • Microsoft Nederland
 • Het ministerie van LNV
 • Pink Roccade
 • TAB Europa

Meer informatie vindt u op de RMC-website:
www.RMConventie.nl

Deel: ' Vooruitblik programma Records Management Conventie '
Lees ook