LAD

Nieuws

Vooruitgang bij overleg AMS GGZ

Tijdens het overleg zijn partijen het over een aantal uitgangspunten eens geworden, al is er nog geen zekerheid dat op termijn deze specifieke arbeidsvoorwaardenregeling voor de medisch specialisten in de geestelijke gezondheidszorg ook kan worden gerealiseerd.

Enquête
De vooruitgang is mede gestimuleerd door de enorme respons (ruim 40%) op de enquête, die LAD en NVvP, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, onlangs onder de psychiaters hebben gehouden. Hierin stonden vragen over het salarisniveau, toelagen en (functiegebonden) vergoedingen. Ook werd in de enquête de actiebereidheid van de psychiaters gepeild, voor het geval de onderhandelingen over de AMS GGZ volledig zouden vastlopen. Uit de reacties hierop bleek, dat psychiaters de LAD blijven steunen bij de totstandkoming van de AMS GGZ en zelfs bereid zijn tot hardere actievormen. De resultaten van de enquête gaven de LAD een goed inzicht in wat de achterban vindt.

Ingangsdatum AMS GGZ: 1 juli 2003
Tijdens het overleg gaf GGZ Nederland aan concrete afspraken te willen maken over de AMS GGZ. Deze wil GGZ Nederland tijdens haar ledenvergadering van 8 april met de leden bespreken. Over de primaire arbeidsvoorwaarden zijn LAD en GGZ Nederland het in hoofdlijnen eens, maar met name de secundaire arbeidsvoorwaarden (vakantiedagen, bij- en nascholing etc.) zorgen op dit moment nog voor problemen. Dat heeft ook te maken met de financiering van de regeling. Vorig jaar spande GGZ Nederland een kort geding aan tegen (toenmalig) minister Borst om extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor de AMS GGZ. Dit werd echter verloren. Partijen hebben wel overeenstemming bereikt over de ingangsdatum: 1 juli 2003. Dat is ook de expiratiedatum van de CAO GGZ, waarvan de AMS GGZ deel zal uitmaken.

Vervolgoverleg op 2 april
LAD en GGZ Nederland praten op 2 april verder over de AMS GGZ. Uiteraard houden wij u via deze site op de hoogte!

Deel: ' Vooruitgang bij overleg AMS GGZ '
Lees ook