STAATSBOSBEHEER
https://www.staatsbosbeheer.nl/actueel/persberichten/

Vooruitgang natuurwaarden in gebieden Staatsbosbeheer

De natuurwaarden in gebieden van Staatsbosbeheer zijn in vergelijking met de situatie van tien jaar geleden in meer dan 40% van de natuurgebieden vooruitgegaan. In iets minder dan 40% van de gebieden bleven de natuurwaarden ongeveer gelijk. In de overige 20% is de natuurkwaliteit in meer of mindere mate achteruitgegaan, zo blijkt uit het jaarverslag over 2001 van Staatsbosbeheer. Met goed beheer is dus op natuurgebied winst te behalen, zoals ook blijkt uit de evaluatie van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN), die ook in 2001 is uitgekomen.

Staatsbosbeheer heeft het boekjaar 2001 voor het eerst sinds de verzelfstandiging (1 januari 1998) met verlies moeten afsluiten. Het negatieve saldo bedroeg 1.122.000 euro. 1,1 Miljoen euro van dit verlies is terug te voeren op het treffen van een voorziening voor een onverkoopbaar gebleken hoeveelheid klei.

Het jaar 2001 werd voor Staatsbosbeheer vooral gekenmerkt door vooruitgang in de ontwikkeling van natuur bij de stad. In 2001 heeft Staatsbosbeheer dankzij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ruim 1,3 miljoen euro gekregen voor de realisatie van projecten in het kader van 'Groen In en Om de Stad' (GIOS). Natuur bij de stad is een goede manier om natuur dichter bij de mensen te brengen. In een sterkt verstedelijkt land als Nederland is er een toenemende behoefte aan rust en ruimte. Daarnaast fungeren natuurgebieden bij de stad, die ontwikkeld zijn voor intensief recreatief gebruik, als buffer voor kwetsbare gebieden verder weg gelegen.

Het zoeken van samenwerking met anderen en het combineren van functies is een goede manier om natuur verder te ontwikkelen. In 2001 heeft Staatsbosbeheer KPMG een onderzoek laten verrichten naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van een ecologische verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe. Door samenwerking en functiecombinaties blijkt het mogelijk om een groot aantal ruimtelijke problemen op een betaalbare manier op te lossen. Staatsbosbeheer zal in de toekomst vaker het initiatief nemen en samenwerking zoeken met overheidsorganisaties én marktpartijen. Staatsbosbeheer wil het geïntegreerd denken over de groene ruimte als contramal voor de rode sector stimuleren. Wil het groen overleven, dan zullen we ook groter moeten gaan denken, visies voor grotere gebieden ontwikkelen en substantiële groene buffers aanleggen.

Deel: ' Vooruitgang natuurwaarden in gebieden Staatsbosbeheer '
Lees ook