Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-081
DATUM: 8 juni 1999

Vooruitgang in voorbereiding op milleniumwisseling in Flevoland

De "Millenniumstuurgroep Openbare Orde en Veiligheid Flevoland" heeft in mei haar tweede voortgangsrapportage vastgesteld. Deze rapportage gaat over de gezamenlijke voorbereiding op de millenniumwisseling in Flevoland. De voor-zitter van de stuurgroep, Commissaris van de Koningin de heer M.J.E.M. Jager, heeft deze week de rapportage aangeboden aan de gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en de besturen van de hulpverlenende instanties in Flevoland. De Millenniumstuurgroep Openbare Orde en Veiligheid Flevoland bestaat uit alle burgemeesters, dijkgraven, de hoofdingenieur-directeur van Rijkswater-staat en de diensthoofden van politie, brandweer en GGD in Flevoland. Gezamenlijk bereiden zij zich sinds december 1998 voor op mogelijke effecten van het millenniumprobleem voor de openbare orde en veiligheid. In de tweede rapportage wordt ingegaan op het landelijk vastgestelde kader voor mogelijke verstoringen tijdens de eeuwwisseling in belangrijke sectoren (bijvoorbeeld de energiesector) van de samenleving. Bij de voorbereidingen in deze sec-toren is veel vooruitgang geboekt. In het meest ongunstige geval kan sprake zijn van tijdelijke uitval van de stroomvoorziening, deze zal binnen maxi-maal 8 uur weer volledig kunnen worden hersteld. Binnen Flevoland richt men de aandacht dan ook vooral op gebeurtenissen die in die tijd kunnen plaats-vinden. Uit de inventarisatie van veiligheidsaspecten blijkt verder dat specifieke millenniumrisico's voor Flevoland beperkt zijn. Wel wordt bij de voorbereiding nadrukkelijk aandacht besteed aan mogelijke ordeverstoringen, randvoorwaarden voor millenniumfeesten, de zorgsector en hulpbehoevende men-sen thuis en kwetsbare instellingen en gebouwen. Verder is nagedacht over o.a. de waterbeheersing, nutsvoorzieningen en communicatiemiddelen. De bestuurlijke coördinatie in de Nieuwjaarsnacht ligt in handen van de Commis-saris van de Koningin. Om tijdens de jaarwisseling alert te kunnen reageren op onverwachte situaties zullen de gemeentehuizen en het provinciehuis bezet zijn. De brandweer, politie en GGD zijn direct en volledig inzetbaar, ook de waterschappen n Rijkswaterstaat staan paraat. Alle organisaties stemmen hun berichtgeving over dit onderwerp op elkaar af zodat de bevolking duidelijk en eenduidig wordt geïnformeerd. De Commissaris van de Koningin verzorgt de voorlichting namens de stuurgroep. Andere instanties, bijvoorbeeld gemeenten, kunnen specifieke doelgroepen zoals het midden- en kleinbedrijf nader informeren. Informatie zal aansluiten op de landelijke publiekscampagnes van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in mei, september en december. De betrokken organisaties beoordelen deze maand hun plannen voor bijzondere (nood)situaties op de bruikbaarheid voor de millenniumwisseling en passen deze, waar nodig, aan. Slagvaardigheid en flexibele hulpverlening zijn daarbij belangrijk. In de maand juni houdt elke gemeente tevens een bestuurlijke oefening m.b.t het millennium. Op 8 september wordt met alle overheidsorganisaties meegedaan aan een landelijke oefening. Voor december 1999 worden alle verbindingen nog eens gecontroleerd.

Deel: ' Vooruitgang voorbereiding milleniumwisseling Flevoland '
Lees ook