Gemeente Ede

voorzieningen op gebied zorg en gezondheid

Persbericht gemeente Ede, nummer 98 van 21 mei 2002 Gemeente Ede wil goede voorzieningen op gebied zorg en gezondheid De gemeente Ede wil met haar zorg en gezondheidsbeleid bijdragen aan een goede kwaliteit van leven van al haar burgers. De activiteiten die de gemeente wil ondernemen hebben betrekking op het gebied van zorg, welzijn, maar ook van wonen. Uitgangspunt is dat de gemeente streeft naar een samenhangend aanbod van voorzieningen in dorpen en wijken, zodanig dat mensen die zorg nodig hebben thuis kunnen blijven wonen. De gemeente heeft een sturende en coördinerende taak op dit gebied. De gemeente Ede heeft hiervoor de nota `Zorg en Gezondheid gemeente Ede, een ontwikkelingsschets en visie op hoofdlijnen` opgesteld. Deze nota is richtinggevend voor activiteiten van de gemeente op het gebied van zorg en gezondheid. Er bestond behoefte aan deze nota omdat er zich veel maatschappelijke veranderingen voordoen, zoals vergrijzing, de toegenomen mondigheid van de burger en de wens van mensen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
De gemeente heeft in de nota de ontwikkelingen op een rij gezet en aangegeven welke onderwerpen zij belangrijk vindt om de komende jaren verder uit te werken. Dit wordt gedaan samen met andere organisaties die op die terreinen een rol spelen. Zes themas Themas waaraan de gemeente de komende jaren aandacht wil besteden zijn: vraag en aanbod van de voorzieningen, sturing door de gemeente, integrale jeugdgezondheidszorg, sociale infrastructuur, bemoeizorg en wonen met zorg.
Het is duidelijk dat de rijksoverheid de laatste jaren veel heeft gekort op met name onderwijs, zorg en veiligheid, staat in de nota. Ook in Ede zijn de gevolgen daarvan merkbaar in de vorm van wachtlijsten en een dreigend tekort aan huisartsen en tandartsen. De komende jaren zal dit punt vaker naar voren komen. De gemeente wil hierin een bijdrage leveren door het gewenste voorzieningenniveau te stimuleren, bijvoorbeeld via een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ook zou er een onderzoek gedaan kunnen worden onder de bevolking op het gebied van gezondheid en zorg. Zo kunnen o.a. witte vlekken in beeld gebracht worden.
De gemeente Ede vindt het als centrumgemeente ook belangrijk om samen met de gemeenten in regio beleid te ontwikkelingen. Jeugdgezondheidszorg
Op het gebied van jeugdgezondheidszorg worden al plannen concreet uitgewerkt. Zo worden er drie wijksteunpunten gerealiseerd waar ouders terecht kunnen voor advies en informatie.

Sociale infrastructuur
De gemeente wil ook een bijdrage leveren aan het verbeteren de sociale infrastructuur. Dit is de mate waarin mensen banden hebben met hun directe omgeving via persoonlijke contacten of georganiseerde bijeenkomsten. De sociale infrastructuur is mede bepalend of iemand zich thuis voelt en veilig voelt in een wijk. Er is inmiddels gestart met het maken van wijkprofielen. Hierin wordt helder gemaakt welke specifieke kenmerken een wijk heeft. Op grond van de wijkprofielen worden plannen gemaakt die de komende vijf jaar moeten worden opgepakt.
Bemoeizorg
Bemoeizorg is bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben, maar deze niet uit zichzelf zoeken. Voorbeelden zijn ouderen die huisbezoek krijgen of (ex)verslaafden die rondhangen in de stad. De gemeente Ede overweegt samen met de regiogemeenten een Meldpunt op te richten. Als meldingen centraal binnenkomen kan er snel worden gereageerd en kan het probleem voor de persoon en de omgeving tot een minimum beperkt blijven. Wonen met zorg
De trend dat ouderen langer zelfstandig wil blijven wonen, stelt niet alleen eisen aan huisvesting, maar ook aan begeleiding en ondersteuning van ouderen. Inmiddels is al besloten dat er in Ede drie woonzorgzones worden ontwikkeld. Dit zijn kleinschalige gebieden, zoals een wijk of een dorp, waar een breed pakket aan voorzieningen wordt geleverd. Mensen die zorg nodig hebben, kunnen in zon gebied langer zelfstandig blijven wonen.

---

NOOT VOOR DE REDACTIE
Nadere informatie bij communicatie-adviseur Harriët Verbeek, tel. (0318) 68 01 08.

technische realisatie:
Terrazur

Deel: ' Voorzieningen op gebied zorg en gezondheid in Ede '
Lees ook