PERSBERICHT

Utrecht, 20 mei 1999

VOORZITTER H. ROOTLIEP MAAKT AFTREDEN BEKEND

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken op donderdag 20 mei heeft voorzitter H. Rootliep aangekondigd dat hij aan het einde van het jaar zal terugtreden. Het Algemeen Bestuur heeft een vertrouwenscommissie benoemd om de opvolging van de heer Rootliep ter hand te nemen. Naar verwacht mag worden zal in het najaar de naam van de nieuwe voorzitter bekend worden.

De heer Rootliep is op 1 januari 1996 aangetreden als voorzitter van de Utrechtse Kamer van Koophandel. Hij heeft toen aangegeven in principe vier jaar het voorzitterschap te willen vervullen en pas tegen het einde van deze periode een verlenging van zijn termijn in overweging te willen nemen. De huidige benoemingsperiode is door tussentijdse herverkiezingen van het Algemeen Bestuur nog niet verstreken. De heer Rootliep heeft echter te kennen gegeven dat hij gezien zijn leeftijd (65) prijs stelt op meer vrije tijd dan het voorzitterschap van de Kamer van Koophandel hem toestaat.

De afgelopen vier jaar is een periode geweest van veel veranderingen bij de Kamers van Koophandel. Met name de nieuwe wet op de Kamers van Koophandel die per 1 januari 1998 van kracht is geworden, heeft hier grote invloed op gehad. De heer Rootliep heeft zijn bijdrage aan dit veranderingsproces geleverd en is van mening dat de Kamer van Koophandel Utrecht de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.

Deel: ' Voorzitter Rootliep KvK Utrecht maakt aftreden bekend '
Lees ook