Vopak: bedrijfsresultaat vrijwel gelijk, hogere omzet - fusie vordert voorspoedig

· Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen daalt 5,3% · Logistiek: Tankopslagresultaten vrijwel gelijk aan 1998; daling Tankvaart · Chemische Distributie: hogere resultaten
· Fusievoordelen 2000: EUR 20 miljoen voor belasting · Lancering ChemPoint.com e-distribution
· Verbetering verwacht voor 2000

Rotterdam, 25 februari 2000

Koninklijke Vopak N.V. maakt bekend dat het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen met 5,3% is gedaald tot EUR 166,3 miljoen (1998: EUR 175,6 miljoen). Hiermee bleef Vopak binnen de aangekondigde daling van 5 tot 10%. De Tankopslagresultaten bleven vrijwel gelijk; lagere resultaten in Europa voor chemicaliën in het eerste halfjaar werden gecompenseerd door hogere resultaten in Azië. In Tankvaart was sprake van een daling van het resultaat. Chemische Distributie liet een verbetering in het bedrijfsresultaat zien van EUR 3 miljoen: hogere resultaten in Noord-Amerika werden deels tenietgedaan door een lager resultaat in Europa, met name in het Verenigd Koninkrijk.

Het bedrijfsresultaat van EUR 299 miljoen ligt vrijwel op het niveau van 1998 (EUR 301 miljoen). De belastingdruk was hoger dan in 1998 ten gevolge van incidentele lasten en een lagere belastingvrije winst uit deelnemingen. De nettowinst over 1999 bedraagt EUR 106 miljoen (1998: EUR 171 miljoen). In de nettowinst 1999 is een buitengewone last begrepen van EUR 52 miljoen na belastingen (1998: buitengewone baten EUR 6 miljoen). De buitengewone last is een saldering van hogere fusie- en daarmede verband houdende reorganisatiekosten ten bedrage van EUR 110 miljoen voor belastingen en buitengewone baten uit onder meer de verkoop van ECT en IMTT van EUR 52 miljoen, eveneens voor belastingen. De winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewoon resultaat na belastingen) bedraagt EUR 2,93 (1998: EUR 3,04) en de operationele cashflow per gewoon aandeel is EUR 4,37 (1998: EUR 4,50). Voorgesteld wordt een dividend aan houders van gewone aandelen uit te keren van EUR 1,21 per aandeel van nominaal EUR 1,00, gelijk aan het niveau van 1998. Het rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen van Vopak over 1999 bedraagt 14,9% (11,8% inclusief goodwill).

Voortgang fusie
De volledig organisatorische integratie op businessniveau zal in de komende maanden worden afgerond. De organisatie wordt ingericht in product/marktcombinaties met een regionaal karakter. Dit om Vopak adequaat te positioneren voor het aanbieden van geïntegreerde logistieke dienstverlening aan de zich consoliderende chemische en olie-industrie. In het kader van naleving van de fusievoorschriften van de Europese Commissie in Brussel zal Vopak dit jaar als laatste stap de Botlek-terminal in Rotterdam (1,5 miljoen cbm capaciteit) verkopen.

Vooruitzichten
Gunstige economische vooruitzichten voor 2000 zullen naar verwachting een positieve invloed op het activiteitenniveau van alle bedrijfsonderdelen hebben. In Tankopslag zal een verdere uitbreiding in met name Azië en Latijns-Amerika de effecten van de afgestoten bedrijven compenseren. In Tankvaart verwacht Vopak een verbetering van het resultaat door bescheiden tariefsverbetering en de beëindiging van een aantal verliesgevende activiteiten door Vopaks deelneming Broström. Chemische Distributie zal naar verwachting profiteren van gunstige economische omstandigheden in zowel Noord-Amerika als Europa.

Reeds in dit eerste fusiejaar wordt gerekend met een fusievoordeel van EUR 20 miljoen voor belasting; naar verwachting loopt dit voordeel binnen drie jaar op tot EUR 50 miljoen per jaar. Op grond van het bovenstaande wordt een verbetering van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 2000 verwacht.

Lancering ChemPoint.com
Het Noord-Amerikaanse chemische-distributiebedrijf Van Waters & Rogers breidt de diensten aan klanten en producenten via het internet voortdurend uit. Vopak lanceert een nieuw initiatief op e-commerce-gebied, ChemPoint.com. ChemPoint.com met hoofdkantoor in Bellevue, Washington (Verenigde Staten), is een nieuwe e-distributeur van chemische producten en logistieke diensten, die zich concentreert op de markt van 'specialties' en 'half-commodities'. De eerste reacties van producenten op de diensten van ChemPoint waren zeer bemoedigend. ChemPoint.com is een zusterbedrijf van Van Waters & Rogers, het Noord-Amerikaanse chemische-distributiebedrijf. Deze vorm van e-commerce is een uitbreiding van de chemische-distributieactiviteiten. Het combineert innovatieve webtechnologie met persoonlijke telemarketingdiensten. Daarnaast zullen andere functies worden uitbesteed, zoals logistiek via het distributienetwerk van Van Waters & Rogers op 130 locaties in Noord-Amerika. Vopak verwacht met de marketing en distributie via het internet in de toekomst een snellere stijging van de volumes en toegang tot nieuwe markten te bereiken. De 'business-to-business' e-commercediensten zullen later ook worden toegepast in de logistiek.

Toelichting op resultatenontwikkeling 1999

Netto-omzet
De netto-omzet van Vopak steeg in 1999 met 7% tot EUR 3.583 miljoen, waarbij Chemische Distributie zorgde voor een omzetstijging van EUR 235 miljoen. De specificatie van de netto-omzet naar geografische gebieden is als volgt:

In miljoenen euro 1999 1998

Nederland 421,9 448,2
Overige Europese landen en Afrika 1.056,5 996,5
Noord- en Latijns-Amerika 2.035,3 1.848,3
Azië en Australië 69,1 55,8
Totaal 3.582,8 3.348,8

De specificatie van de netto-omzet naar activiteiten is:

In miljoenen euro 1999 1998

Logistiek:
Tankopslag 516,5 500,3

Tankvaart

- Zeevaart 68,3 68,4

- Binnenvaart 93,9 95,8
162,2 164,2

Speciale Diensten 75,8 91,3
Totaal Logistiek 754,5 755,8

Chemische Distributie:
Europa 925,1 859,7
Noord-Amerika 1.903,2 1.733,3
Totaal Chemische Distributie 2.828,3 2.593,0

Totaal 3.582,8 3.348,8

Bedrijfsresultaten Tankopslag
In miljoenen euro 1999 I 1999 II 1999 1998

Europa, Afrika en M-Oosten 48,9 54,0 102,9 115,9 Noord- en Latijns-Amerika 23,4 19,8 43,2 42,6
Azië en Australië 17,0 20,0 37,0 25,0
89,3 93,8 183,1 183,5

Europa, Afrika en Midden-Oosten: In de tweede helft van het jaar was een duidelijke toename in volumes te zien bij de opslag van chemicaliën in Europa, ten gevolge van de heropleving van de economie in Azië. De vraag naar opslag van minerale oliën in Europa bleef op eenzelfde hoog niveau als in 1998. De opslag van plantaardige oliën in Rotterdam liet een terugval zien na de opbouw van zeer hoge voorraden in 1998 ten gevolge van de Aziatische crisis. De opslag van gas in Europa bleef achter bij de verwachtingen wegens een teruggang in het gebruik van LPG ten gevolge van de milde winter. De terminals in Durban (Zuid-Afrika) en Fujairah (Midden-Oosten) lieten een stijging van het resultaat zien. Noord- en Latijns-Amerika: In Noord-Amerika hebben de chemie-terminals geprofiteerd van de sterke opleving van de Amerikaanse economie; de chemische industrie breidt uit in de Verenigde Staten, waardoor meer producten geëxporteerd worden. De bezetting bleef gedurende het gehele jaar op een hoog niveau. Er was sprake van een toename van gecombineerde marketing met de chemische distributiebedrijven in dit werelddeel op grond van een uitgebreidere dienstverlening aan de industrie. De resultaten van de opslag van minerale oliën vielen in de tweede helft van het jaar weg als gevolg van de verkoop van het 50%-aandeel in IMTT. In Latijns-Amerika hebben de medio 1999 verworven belangen in Santos en Paranagua (Brazilië) een goede bijdrage aan het resultaat geleverd en heeft de minerale-olieterminal in Peru uitstekend gedraaid. Eind 1999 heeft Vopak het resterende belang van 51% in de vier Mexicaanse terminals van de partner overgenomen. Azië en Australië: De stijgende prijzen voor ruwe olie hadden tot gevolg, dat lokale raffinaderijen in Singapore de productiecapaciteit verlaagden en op grotere schaal producten geïmporteerd werden. De terminals in Singapore fungeren als 'hub' voor de voorziening van omliggende landen. Nieuw opgeleverde tankruimte op het eiland Sakra in Singapore, die gedurende een lange periode aan de chemische industrie is verhuurd, zorgde eveneens voor een stijging van het resultaat. Ook in Thailand is de capaciteit industrie-gebonden en waren de resultaten goed. De resultaten van de Australische terminals in Sydney en Melbourne stegen door toegenomen volumes van onafhankelijke oliedistributeurs. Het rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen in Tankopslag in 1999 bedraagt 18,7% (16,5% inclusief goodwill).

Bedrijfsresultaten Tankvaart
In miljoenen euro 1999 I 1999 II 1999 1998

Zeevaart 7,2 4,7 11,9 14,3
Binnenvaart 3,8 7,2 11,0 18,3
11,0 11,9 22,9 32,6

Zeevaart (Broström - schone minerale olieproducten en bulkchemicaliën): Ondanks de goede contractposities in de verschillende segmenten was gedurende 1999 sprake van een verdere daling van de resultaten. Overcapaciteit in de markt door de oplevering van nieuwe schepen was de oorzaak van een blijvende druk op de tarieven. In de Europese kustvaart bekleedt Broström een goede positie door contracten met de olie- en chemische industrie; ondanks gestegen volumes kon van een tariefsverhoging geen sprake zijn. Tegen het eind van het jaar vond bij een volumestijging een stabilisering in de tarieven plaats; door de hoge olieprijzen namen de bunkerkosten met ongeveer 50% toe. De veiligheids- en kwaliteitseisen zijn recentelijk door de industrie aangescherpt. Broström verwacht hiervan te profiteren. Met een producent van methanol is een meerjarige overeenkomst afgesloten voor het transport van dit product vanuit Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten en Europa; hiermee zal in het voorjaar van 2000 begonnen worden. Kustvaart (Vopak Shipping - 'specialty chemicals' en Vopak Theodora Tankers - bitumen): Een toename in de vervoerde volumes kon niet verhinderen dat de tarieven onder druk bleven. De consoliderende chemische industrie sluit vervoerscontracten voor steeds grotere volumes en de concurrentie is hevig. Tegen het eind van 1999 was een verbetering van het tariefniveau te merken. De contractpositie van Vopak blijft sterk met circa 75% van de omzet gegenereerd uit langlopende contracten. De resultaten van Vopak Theodora Tankers bleven op hetzelfde niveau als in 1998; contracten met enkele grote bitumenproducenten werden verlengd. Binnenvaart (chemicaliën, minerale en plantaardige oliën): Ook in de Europese binnenvaart was het effect van de opleving in Azië voelbaar door verhoging van de getransporteerde volumes van chemicaliën. Binnenvaart (Chemgas): Het vervoer van LPG is teruggelopen, onder meer als gevolg van de milde winter. De tarieven voor het transport van chemische gassen hebben wegens toegenomen concurrentie een groot deel van het jaar onder druk gestaan; een stabilisering is inmiddels opgetreden. In Frankrijk en Brazilië is een succesvolle start gemaakt met het vervoer van chemische gassen en LPG. Het resultaat in de gasvaart in Azië is verbeterd. Inmiddels is een omvangrijke reorganisatie uitgevoerd, hetgeen in combinatie met een vlootvernieuwing de winstgevendheid zal verbeteren. Het rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen in Tankvaart kwam in 1999 uit op 7,8% (6,7% inclusief goodwill).

Bedrijfsresultaten Speciale Diensten
In miljoenen euro 1999 I 1999 II 1999 1998

Droge- en Zwareladingvaart 4,0 5,5 9,5 10,8
Agenturen, Expeditie, Tank-
containers, Droge Lading
Terminals en Overige 3,7 6,3 10,0 4,8
7,7 11,8 19,5 15,6

De resultaten in de droge- en zwareladingvaart zijn ondanks de goede bijdrage van de zwareladingvaart (30%-belang) teruggelopen. De drogeladingrederij (49%-belang), heeft in de eerste helft van het jaar op een lager niveau gepresteerd dan in 1998 als gevolg van de uitloop van de crisis in Azië en het hoge volumeaanbod. Gedurende het laatste kwartaal 1999 was er sprake van een duidelijk herstel, al zijn de resultaten nog steeds onbevredigend. De verbetering in de resultaten van Agenturen, Expeditie, Tankcontainers, Droge Lading Terminals en Overige is te danken aan hogere doorzetten in de drogeladingterminals in de Verenigde Staten wegens de aantrekkende economische omstandigheden en een stijging van het resultaat van de logistieke distributieactiviteiten in de Benelux. Bij Speciale Diensten kwam het rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen in 1999 op 13,3% (12,4% inclusief goodwill).

Bedrijfsresultaten Chemische Distributie
In miljoenen euro 1999 I 1999 II 1999 1998

Europa 14,3 9,3 23,6 26,5
Noord-Amerika 33,6 32,3 65,9 60,0
47,9 41,6 89,5 86,5

Europa: De daling in resultaten is hoofdzakelijk toe te schrijven aan tegenvallende omzetten in het Verenigd Koninkrijk, waar de industrie kampt met de hoge koers van het Engelse pond. Het geacquireerde chemische distributiebedrijf Roland, actief in de Benelux, droeg vanaf 1 juli bij. De resultaten in Zuid-Europa en Zwitserland ontwikkelden zich gunstig. Noord-Amerika: Mede dankzij de economische groei in dit werelddeel is het volume in Chemische Distributie met ruim 8% toegenomen; prijsdeflatie zwakte deze groei enigszins af tot 4,4%. De brutomarge nam van 14,6% in 1998 toe tot 15,2%. De groei vond hoofdzakelijk plaats in de segmenten samengestelde producten ('compounders'), electronicabranche, voedings- en pharmaceutische artikelen en coatings. Zowel Canada als de Verenigde Staten konden een verbetering van het resultaat rapporteren bij een, in lokale valuta, gelijkblijvend niveau van het werkkapitaal. Het rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen in Chemische Distributie bedraagt 16,3% (9,8% inclusief goodwill).

Vreemde valuta
Over 1999 is gerekend met een gemiddelde USD-koers van 1,08 (EUR 1,0 = USD 1,08) De USD-gevoeligheid op het jaarresultaat bedraagt, zonder rekening te houden met afdekkingen, circa EUR 9 miljoen per EUR 0,10 mutatie ten opzichte van 1 USD.

Investeringen/desinvesteringen
In Tankopslag is een nettobedrag van EUR 161 miljoen geïnvesteerd. Dit bedrag is een saldering van investeringen in uitbreidingen in het Verenigd Koninkrijk, Singapore en Latijns-Amerika en desinvesteringen van de terminals in Pernis en Nijmegen. In Tankvaart is een nettobedrag van EUR 55 miljoen geïnvesteerd. Investeringen in Speciale Diensten bedroegen per saldo netto EUR 10 miljoen. In Chemische Distributie is netto EUR 57 miljoen geïnvesteerd. Overige desinvesteringen inclusief ECT kwamen op een nettobedrag van EUR 97 miljoen. Toepassing van informatie- en communicatietechnologie in de bedrijfsprocessen is een van de belangrijke voorwaarden voor verdere ontwikkeling. Investeringen op dit terrein zullen de komende jaren EUR 10 tot 15 miljoen per jaar bedragen.

Optieplan
Ter dekking van verplichtingen in verband met toe te kennen opties heeft Vopak het voornemen om 1 miljoen eigen aandelen in te kopen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden in het kantoorpand Westerlaan 10 te Rotterdam op 6 april 2000 om 15.00 uur. Het jaarverslag zal medio maart beschikbaar zijn.

Profiel Vopak
Vopak biedt over de hele wereld logistieke en distributiediensten aan de chemische en olie-industrie en aan eindgebruikers van chemicaliën. De organisatie beschikt over een wereldwijd logistiek netwerk van terminals, tankers en tankcontainers, een Noord- Amerikaans en Europees distributienetwerk van warehouses, klanten en eindgebruikers. Het verschaft Vopak een unieke positie om de schakel te zijn tussen producent en eindgebruiker van chemicaliën en olieproducten.

Voor nadere informatie:

Koninklijke Vopak N.V.
Corporate Communication & Investor Relations
Jet van Beusekom-Eikenaar
Telefoonnummer : 010 - 400 2777
E-mail : corporate.communication@vopak.com
Website : www.vopak.com
Kerncijfers

In miljoenen euro 1999 1998
_______ _______

Resultaten
Netto-omzet 3.582,8 3.348,8

Bedrijfsresultaat 299,0 301,4

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
na belastingen 166,3 175,6

Nettoresultaat 105,9 171,1

Nettoresultaat exclusief buitengewoon
resultaat na belastingen 158,1 165,0

Kasstroom uit operationele activiteiten 227,3 236,8

Investeringen
Netto-investering in materiële en
financiële vaste activa plus
groepsmaatschappijen 185,8 94,9

Winstverdeling
Toevoeging aan de reserves 36,5 103,1

Dividend:
Cumulatief financieringspreferente aandelen 5,9 5,4 Gewone aandelen 63,5 62,6

Vermogen en financiering
Gestort en opgevraagd gewoon kapitaal 52,4 51,6 *
Eigen vermogen 934,1 783,9
Groepsvermogen 976,3 825,3
Langlopende schulden 787,7 739,4
Nettofinancieringspositie 921,1 910,1
Voorzieningen 340,7 266,3


*) herrekend op basis van de ruilverhouding
In euro 1999 1998 *
_______ _______

Gegevens per aandeel van EUR 1
Nettoresultaat gewone aandelen 1,92 3,15
Nettoresultaat gewone aandelen exclusief
buitengewoon resultaat na belastingen 2,93 3,04
Kasstroom uit operationele activiteiten 4,37 4,50
Eigen vermogen 17,82 15,20
Dividend 1,21 1,21
Pay-out ratio voor gewone aandelen
exclusief buitengewoon resultaat na belastingen in % 41 40

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 51.999.703 52.576.067 Ultimo uitstaande aandelen 52.436.976 51.585.693


*) herrekend op basis van de ruilverhouding

Verhoudingscijfers
Groepsvermogen : totaal vermogen op lange termijn 1 : 2,2 1 : 2,2 Groepsvermogen : nettofinancieringspositie 1 : 0,9 1 : 1,1 Vlottende activa : kortlopende schulden 1 : 0,9 1 : 1,0 Gemiddeld rendement op eigen vermogen, in procenten 12,2 21,1 Interestdekkingsgetal 5,5 5,1
Solvabiliteitsratio, in procenten 29,7 28,9

Bedrijfsresultaat en geïnvesteerd vermogen

In miljoenen euro Bedrijfsresultaat Geïnvesteerd vermogen
jaar 1e halfj 2e halfj jaar
1998 1999 1999 1999 31.12.98 31.12.99

Logistiek

Tank Terminals
Europa, Afrika en M-Oosten 115,9 48,9 54,0 102,9 496,0 499,1 Noord- en Latijns-Amerika 42,6 23,4 19,8 43,2 257,0 249,3 Azië en Australië 25,0 17,0 20,0 37,0 224,6 237,2
183,5 89,3 93,8 183,1 977,6 985,6

Tankvaart
Zeevaart 14,3 7,2 4,7 11,9 164,6 185,8
Binnenvaart 18,3 3,8 7,2 11,0 109,1 125,3
32,6 11,0 11,9 22,9 273,7 311,1

Speciale Diensten
Droge- en Zwareladingvaart 10,8 4,0 5,5 9,5 70,8 97,9 Agenturen, Expeditie, Tank containers, Droge Lading Terminals en Overige 4,8 3,7 6,3 10,0 60,7 65,2
15,6 7,7 11,8 19,5 131,5 163,1

Totaal Logistiek 231,7 108,0 117,5 225,5 1.382,8 1.459,8
Chemische Distributie

Europa 26,5 14,3 9,3 23,6 183,6 216,3

Noord-Amerika 60,0 33,6 32,3 65,9 321,8 374,6

Totaal Chemische Distributie
86,5
47,9
41,6
89,5
505,4
590,9

Niet toegerekend -16,8 -11,8 -4,2 -16,0

Overige investeringen 24,3 56,4

301,4 144,1 154,9 299,0 1.912,5 2.107,1

In het bedrijfsresultaat is aan boekwinst verkoop vaste activa begrepen een bedrag van EUR 8,5 miljoen (1998: EUR 7,2 miljoen). Geconsolideerde winst- en verliesrekening

In miljoenen euro 1999 1998

Winst- en verliesrekening
Netto-omzet 3.582,8 3.348,8
Overige bedrijfsopbrengsten 6,1 5,0
Totaal bedrijfsopbrengsten 3.588,9 3.353,8

Kostprijs van de omzet 2.279,4 2.124,1
Brutomarge 1.309,5 1.229,7

Lonen, salarissen en sociale lasten 517,0 474,5 Afschrijvingen 129,2 113,0
Overige bedrijfskosten 422,7 409,7
Totaal bedrijfslasten 1.068,9 997,2

Exploitatieresultaat 240,6 232,5

Resultaat deelnemingen 58,4 68,9
Bedrijfsresultaat 299,0 301,4

Interestbaten 16,9 18,5
Interestlasten -71,1 -77,9
Interest -54,2 -59,4
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 244,8
242,0

Belastingen -78,5 -66,4
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening na belastingen
166,3
175,6

Buitengewone lasten -126,6 -14,4
Buitengewone baten 52,4 18,7
Belastingen buitengewoon resultaat 22,0 1,8
Buitengewoon resultaat na belastingen -52,2 6,1 Geconsolideerd nettoresultaat 114,1 181,7

Aandeel van derden in geconsolideerd resultaat

-8,2

-10,6
Nettoresultaat 105,9 171,1

Winstverdeling
Het nettoresultaat is als volgt verdeeld:
Dividend cumulatief financierings-
preferente aandelen
5,9
5,4
Toevoeging aan de reserves 36,5 103,1
Dividend gewone aandelen 63,5 62,6
Nettoresultaat 105,9 171,1

Geconsolideerde balans per 31 december na voorgestelde winstbestemming

In miljoenen euro 1999 1998

Materiële vaste activa 1.597,9 1.340,4
Financiële vaste activa 432,0 478,6
Totaal van de vaste activa 2.029,9 1.819,0

Voorraden 314,3 249,0
Vorderingen 767,2 563,9
Overlopende activa 55,8 45,9
Effecten 16,2 10,1
Liquide middelen 98,7 167,1
Totaal van de vlottende activa 1.252,2 1.036,0
Schulden aan kredietinstellingen 141,3 267,7
Kortlopende deel langlopende schulden 107,0 80,3 Crediteuren en overige schulden 859,7 611,6
Dividenden 69,4 64,4
Totaal van de kortlopende schulden 1.177,4 1.024,0
Vlottende activa na aftrek van kortlopende schulden 74,8
12,0

Totaal van de activa na aftrek van kortlopende schulden
2.104,7

1.831,0

Langlopende schulden 787,7 739,4

Latente belastingvoorzieningen 97,2 115,3
Pensioenvoorzieningen 29,5 25,7
Overige voorzieningen 214,0 125,3
Totaal van de voorzieningen 340,7 266,3

Egalisatierekening - 2,0
Minderheidsbelang 42,2 39,4
Eigen vermogen 934,1 783,9
Groepsvermogen 976,3 825,3

Totaal 2.104,7 1.831,0

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

In miljoenen euro 1999 1998

Nettoresultaat 105,9 171,1

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 129,2 113,0

- Mutatie voorzieningen 77,6 13,4

- Mutatie minderheidsbelang 2,6 4,7

- Winstinhouding deelnemingen -11,0 -35,9

- Niet gerealiseerd koersresultaat 5,2 -0,4
- Boekwinst verkochte materiële vaste
activa

-5,6

-4,1

- Boekwinst verkochte
groepsmaatschappijen en niet
geconsolideerde deelnemingen


-56,0


-18,6
Brutokasstroom uit bedrijf 247,9 243,2

Mutaties werkkapitaal (exclusief liquide middelen, kortlopend krediet en slotdividend)


-4,8


-9,8
Effect wijzigingen valutakoersen -15,8 3,4
Kasstroom uit operationele activiteiten 227,3 236,8
Investeringen:

- Materiële vaste activa -226,4 -194,6
Verwerving (inclusief goodwill):

- Financiële vaste activa -14,3 -19,2

- Groepsmaatschappijen -92,7 -92,3
Totaal investeringen -333,4 -306,1

Desinvesteringen:

- Materiële vaste activa 23,5 19,1

- Financiële vaste activa 105,5 24,7

- Groepsmaatschappijen 18,6 167,4
Totaal desinvesteringen 147,6 211,2
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -185,8 -94,9
Financiering:

- Aflossing langlopende schulden -139,5 -160,9
- Opname langlopende schulden 168,3 190,4

- Netto-opbrengsten uit emissie aandelen 52,9 2,3
- Inkoop certificaten van eigen aandelen - -56,5
- Mutaties kortlopende financiering -155,2 -11,9
- Uitgekeerd dividend -49,1 -61,8
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -122,6 -98,4
Nettokasstroom -81,1 43,5

Koers- en omrekeningsverschillen 9,3 -6,1
Mutaties liquide middelen i.v.m. (de)consolidatie 3,4

-15,3
Mutatie liquide middelen -68,4 22,1

Deel: ' Vopak bedrijfsresultaat gelijk, hogere omzet, fusie vordert '
Lees ook