Utrecht, 13-4-99

Vorig jaar lichte stijging energieproductie uit afval

Vorig jaar is de energieproductie uit afval verder gestegen. In 1998 hebben afvalverwerkingsbedrijven 3.004 miljoen kilowattuur elektriciteit opgewekt. Dit is omgerekend voldoende is voor de elektriciteits-behoefte van 1,1 miljoen huishoudens. Door de winning van energie uit afval is vorig jaar in totaal 966 miljoen kubieke meter aardgas bespaard. Dit blijkt uit cijfers van de branche-organisatie van afvalverwerkende bedrijven, de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV).

De energie wordt opgewekt door afvalverbranding en door de winning en benutting van stortgas uit stortplaatsen. Bij de verbranding van afval in afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) wordt elektriciteit en warmte geproduceerd. Voor de verbranding van het afval is geen extra brandstof nodig. De opgewekte elektriciteit wordt grotendeels geleverd aan het elektriciteitsnet. De geproduceerde warmte van AVI's wordt gebruikt voor de verwarming van woningen, tuinbouwkassen en voor industriële processen.

Vorig jaar was het voor het eerst dat alle elf afvalverbrandingsinstallaties van ons land het gehele jaar operationeel waren. In de jaren ervoor zijn nieuwe installaties in gebruik genomen en bestaande installaties gemoderniseerd waardoor de geplande verbrandingscapaciteit van 5 miljoen ton afval nog niet volledig beschikbaar was. In totaal werd in 1998 4,9 miljoen ton afval verbrand, ten opzichte van 1997 is dit een stijging van ongeveer tien procent.

Sommige AVI's hebben plannen voor uitbreiding van hun verbrandingscapaciteit waarmee de energieproductie uit afval in de toekomst verder zou kunnen groeien. Daarnaast verkent een aantal AVI's de mogelijkheden om de restwarmte van de installatie beter te benutten zodat het energierendement per ton afval stijgt. Dit kan door koppeling met een stadsverwarmingnet of door de warmte te leveren aan nabijgelegen industrieën.

Door energiewinning uit afval wordt het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas, olie of kolen verminderd. Energiewinning uit afval leverde in 1998 een totale besparing op van 966 miljoen kubieke meter aardgasequivalenten waardoor de uitstoot van ruim een miljoen ton kooldioxide ( CO2) werd voorkomen. Van alle duurzame energiebronnen blijft de elektriciteitsproductie uit afval onbetwist de koploper met een aandeel van 80 procent (bron: ECN, 1997). Het aandeel van windenergie was in 1997 16 procent, waterkracht droeg voor ongeveer 3,5 procent bij aan het totaal. Tezamen waren de duurzame bronnen goed voor drie procent van de totale elektriciteitsproductie in Nederland.

Energie uit afval 1995 1996 1997 1998 Afvalverwerking: Hoeveelheid verbrand afval (kton/jaar)

2888

3457

4477

4902 Hoeveelheid gestort afval (kton/jaar)

9800

8450

7400

Nog niet bekend Energie uit afvalverbranding en stortgas:

Elektriciteitsproductie totaal (miljoen kwh)

1.450

2.003

2.812

3.004 Warmte-afzet totaal (omgerekend naar miljoen m3 aardgas)

108

134

128


Elektriciteit per ton verbrand afval (kwh)

458

537

593

583

TOTALE BESPARING (elektriciteit + warmte): In aardgasequivalenten (miljoen m 3 )

520

704

927

966 Hoeveelheid voorkomen CO2 - uitstoot (ton/jaar) 580.000

750.000 990.000 1.030.000 Omgerekend naar elektriciteitsverbruik van aantal huishoudens (3094 kWh/huish/jaar)

630.000

800.000 1.050.000 1.100.000

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A.J.J. van de Laar van de Vereniging van Afvalverwerkers, telefoon 030-23 23 030.

Deel: ' Vorig jaar lichte stijging energieproductie uit afval '
Lees ook