Rechtbank Leeuwarden

Vossenjacht in Friesland toegestaan (provincie Fryslân)
Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 27-03-2003

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben twee besluiten genomen die het mogelijk maken om de vos te bejagen ter voorkoming van schade aan flora en fauna. De stichting De Faunabescherming heeft tegen deze besluiten heeft bezwaar gemaakt en tevens aan de bestuursrechter om een voorlopig oordeel gevraagd.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden, sector bestuursrecht, heeft in zijn uitspraak van 27 maart 2003 het verzoek om schorsing van de besluiten afgewezen. De rechter vindt dat onder meer uit het advies van het Faunafonds blijkt, dat predatie door vossen een niet te verwaarlozen invloed heeft op het verloren gaan van weidevogels en hun nesten en jongen. Hieraan doet niet af dat er ook andere oorzaken zijn aan te wijzen voor de achteruitgang van de weidevogelpopulaties, zoals vertrapping door vee en maaien. Anders dan door De Faunabescherming is betoogd, is de rechter van mening dat het afschieten van vossen een effectief middel is en dat hiervoor geen goede alternatieven zijn. Naar het oordeel van de bestuursrechter zijn de besluiten ook niet in strijd met de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, omdat op grond van ervaringen uit het verleden niet valt te verwachten dat de vossenjacht tot significante verstoringen in natuurgebieden zal leiden.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF6440

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=11215&i=32&ti=3 .

Deel: ' Vossenjacht in Friesland toegestaan '
Lees ook