Landelijke Huisartsen Vereniging

Vraag en antwoord over Verklaring Arbeidsrelatie 'winst uit onderneming'

De Verklaring Arbeidsrelatie 'winst uit onderneming' (VAR wuo) is in de plaats gekomen van de zogenaamde Zelfstandigheidsverklaring. Vooral tijdens de vier Startersdagen voor derdejaars huisartsen in opleiding in januari en juni kreeg de LHV veel vragen over deze VAR. Op de meest gestelde vragen is inmiddels een antwoord geformuleerd.

Als ik wil gaan waarnemen, moet ik dan een VAR aanvragen? Nee, dit is geen vereiste, maar het is wel aan te raden om een Verklaring Arbeidsrelatie 'winst uit onderneming' aan te vragen. Door gebruik te maken van een VAR wuo hoeft de opdrachtgever geen loonbelasting in te houden op uw inkomen.

Waar vraag ik een VAR aan?
U kunt hiervoor terecht bij www.belastingdienst.nl of via het gratis telefoonnummer 0800-0043.

Geldt de VAR wuo bij waarnemers ook voor de sociale premies? Nee, bij waarneming heeft de VAR wuo geen enkele betekenis voor sociale premies, omdat bij waarneming sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De sociale verzekeringen dienen door de opdrachtgever ingehouden te worden. Vervelend is wel dat de Belastingdienst ten onrechte suggereert dat de VAR wuo ook vrijstelling geeft van sociale premieheffing.

Hoe moet ik mij aanmelden bij het UWV Cadans?
Niet de waarnemer maar de opdrachtgever moet de medewerkers aanmelden bij het UWV Cadans. Dit geldt dus ook voor waarnemingen van ÈÈn dag(deel) of korter. Na afloop van het contract moet de opdrachtgever de waarnemer weer afmelden.

Wat gebeurt er als ik niet word aangemeld?
In principe niets, totdat door een controle (of door een andere oorzaak) blijkt dat u niet bent aangemeld en wel heeft waargenomen. Op dat moment zal premie worden nageheven bij de praktijkhouder. Dit kan tot vijf jaar na dato.

Wat merk ik ervan dat ik als werknemer ben aangemeld bij het UWV Cadans?

* Op uw honorarium zal premie worden ingehouden.
* Mocht u ziek (of zwanger) worden dan hebt u wellicht recht op loondoorbetaling. In een later stadium heeft u in beginsel recht op een uitkering in het kader van de WAO. De hoogte van de uitkering wordt berekend op basis van het gemiddelde ëlooní over de laatste dertien weken, tenzij dit tot een onrechtvaardige situatie zou leiden. In dat geval wordt gekeken naar het loon over het laatste jaar.

* Mocht u werkeloos worden, dan hebt u mogelijk recht op een WW-uitkering. Voor informatie over de hoogte van de WW-uitkering kunt u bij UWV Cadans informeren.

Moet ik mij nog aanvullend verzekeren als ik toch al val onder de sociale verzekeringen?
Aangezien het niet zeker is of een waarnemer voor het burgerlijk recht ook als werknemer gezien wordt, is dit een onduidelijke situatie. Gezien deze onzekerheid is het advies om uzelf als zelfstandige te verzekeren. U moet hierbij denken aan:

* Ziektekostenverzekering; in de meeste gevallen zal het waarneeminkomen boven de ziekenfondsgrens komen, waardoor een particuliere verzekering afgesloten dient te worden. Neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

* Arbeidsongeschiktheidsverzekering; neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

* Beroepsaansprakelijkheidsverzekering; neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

* Beroeprechtsbijstandsverzekering; neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Deel: ' Vraag en antwoord over Verklaring Arbeidsrelatie 'winst uit ondernem.. '
Lees ook