Gemeente Oegstgeest

Campagne invoering nieuwe reisdocumenten van start

Vraag ruim op tijd een paspoort of identiteitskaart aan

Op 1 september gaat een gezamenlijke campagne van start van de gemeente en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met de invoering van het nieuwe paspoort en de nieuwe Nederlandse identiteitskaart op 1 oktober 2001. Want vanaf deze datum gelden er nieuwe regels voor het aanvragen van een nieuw reisdocument en het bijschrijven van kinderen. Het is belangrijk om op tijd naar de gemeente te gaan. Paspoorten en identiteitskaarten worden vanaf 1 oktober op een centrale plaats in Nederland van persoonsgegevens voorzien. Hiervoor is gekozen om over nog beter beveiligde reisdocumenten te kunnen beschikken. Daardoor krijgt men het nieuwe reisdocument niet meer meteen mee, maar kan het in de gemeente Oegstgeest na een week worden opgehaald. Als een reisdocument wordt aangevraagd moet het huidige reisdocument worden meegebracht alsook één recente, professionele pasfoto, die recht van voren is genomen (dus niet van opzij).

Bijschrijven kinderen

Ook het bijschrijven van kinderen verandert per 1 oktober. Ten behoeve van een betere beveiliging wordt de bijschrijving voorzien van een foto. Om de identiteit van het kind vast te stellen, moet bij het aanvragen van een bijschrijving het kind aanwezig zijn en een pasfoto van het kind worden meegenomen. Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van een week. De pasfoto van het kind moet eveneens recht van voren zijn genomen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op te halen. In verband met de invoering van de nieuwe reisdocumenten op 1 oktober kunnen gedurende de eerste week van oktober reisdocumenten worden aangevraagd, maar in die week nog niet worden uitgereikt. Ook kan gedurende deze eerste week van oktober nog geen gebruik worden gemaakt van de zogenoemde spoedprocedure. In bepaalde situaties kan bij het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of bijschrijving gebruik worden gemaakt van de spoedprocedure. Normaal gesproken kan het document dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald. Aan de spoedprocedure zijn wel extra kosten verbonden.Voor vragen kan men terecht op www.paspoortinformatie.nl of bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Oegstgeest, mevrouw B. Handels, afdeling Burgerzaken, telefoon (071) 51 91 770.

Gemeente organiseert grootse feestavond voor vrijwilligers

Op 2 november 2001 nodigt de gemeente alle vrijwilligers van Oegstgeester instellingen uit en biedt hen een feestavond aan in het kader van het jaar van de vrijwilliger. Op die avond wordt u vermaakt met muziek en theater. Aan alle instellingen in Oegstgeest waarvan bekend is dat zij met vrijwilligers werken wordt een uitnodiging verstuurd. Bent u vrijwilliger bij een Oegstgeester instelling, noteer dan vast deze avond in uw agenda. Oegstgeest kent al een vrijwilligersprijs in de sport. Wethouder De Ruijter van Welzijn en Sport zal op de feestavond van 2 november aan zeven welzijnsvrijwilligers van het jaar een prijs uitreiken. Aan de welzijnsinstellingen die bij de gemeente bekend zijn, wordt een brief verzonden met het verzoek een vrijwilliger van het jaar te nomineren. Niet alle instellingen zijn bij de gemeente bekend, in dat geval kunt u uw nominatie richten aan mevrouw L.P. Ooijman, beleidsmedewerker Welzijn bij de gemeente Oegstgeest. Gaarne een 'curriculum vitae' van uw genomineerde vrijwilliger bijvoegen, waarin tenminste vermeld is hoe lang deze persoon al vrijwilliger is, wat zijn/haar grote kracht is en wat hij/zij binnen uw organisatie heeft gedaan. Meer informatie bij mevrouw L.P. Ooijman, telefoon (071) 51 91 849.

Welstandscommissie nieuwe stijl samengesteld

De gemeente Oegstgeest heeft een welstandscommissie nieuwe stijl samengesteld. Deze commissie is uitgebreid met bewoners van Oegstgeest.
Voor de meeste bouwwerken die gebouwd worden is toestemming nodig van de gemeente. Deze toestemming kan verkregen worden door het aanvragen van een bouwvergunning of een bouwmelding. De gemeente toetst de aanvragen aan een viertal criteria: het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand, het bouwbesluit en de bouwverordening. Het bestemmingsplan geeft aan waar er gebouwd mag worden, hoe groot de bouwwerken mogen zijn en welke functies (bestemmingen) er aan de bouwwerken gegeven kunnen worden. Door middel van de welstandstoets wordt bepaald of de bouwwerken op zichzelf en ten opzichte van de omgeving voldoen aan redelijke eisen van welstand. In het bouwbesluit staan eisen betreffende veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. De bouwverordening geeft aan aan welke eisen een aanvraag moet voldoen.
De gemeenteraad van Oegstgeest heeft besloten de welstandscommissie uit te breiden met mensen uit Oegstgeest. De redenen hiervoor zijn dat deze mensen betrokkenheid hebben met de gemeente en de democratische legitimatie van de welstandscommissie verhogen. In de nieuwe samenstelling bestaat de commissie uit een voorzitter, een lid en een secretarislid. De leden mogen geen persoonlijk of zakelijk belang hebben bij de plannen die zij beoordelen (indien dit bij een specifiek bouwplan wel het geval is neemt het betreffende lid geen deel in de beraadslagingen en de besluitvorming). Wanneer de nieuwe Woningwet in werking treedt (naar verwachting op 1 januari volgend jaar) zal er een welstandsnota worden opgesteld. Doel hiervan is om de werkwijze bij het beoordelen van bouwplannen duidelijker te maken. Voor inlichtingen: de heer M. Bruins, afdeling Ruimtelijke Ordening, telefoon (071) 51 91 755.

Deel: ' Vraag ruim op tijd een paspoort of identiteitskaart aan '
Lees ook