STATENFRACTIES GROENLINKS. RPF/GPV EN SGP STELLEN VRAGEN OVER VISIE GS UTRECHT TEN AANZIEN VAN UITBREIDINGSPLANNEN VIANEN

De Utrechtse statenfracties van GroenLinks, RPF/GPV en SGP hebben schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over haar stellingname ten aanzien van de ruimtelijke ambities van de gemeente Vianen.

Tijdens de behandeling van het verzoek van de gemeente Vianen tot indeling bij de provincie Utrecht in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht op 13 december 1999 verklaarde het Utrechtse College van GS dat de provincie Utrecht even kritisch is ten aanzien van uitbreidingsplannen van de gemeente als de provincie Zuid-Holland. Deze uitdrukkelijke verzekering vormde een van de redenen, waarom de staten in meerderheid instemden met het herindelingsverzoek. Tijdens de vergadering van de statencommissie Ruimte & Groen op 20 december 1999 bleek echter, dat het Utrechtse College van GS -in tegenstelling tot de provincie Zuid-Holland- geen bezwaar heeft tegen de in het Regionaal Structuurplan (RSP) van het BRU (Bestuur Regio Utrecht) opgenomen uitbreidingsmogelijkheden van de gemeente Vianen. Inmiddels is bekend, dat de gemeente Vianen nog veel ambitieuzere ambities koestert, en nog 1900 woningen meer wil bouwen dan in het RSP. Reden voor genoemde fracties om aan het College van GS te vragen, of het inderdaad een restrictief beleid ten aanzien van deze Groene Hart-gemeente voorstaat.

Einde persbericht.

Meer informatie:

Jos Kloppenborg (statenlid GroenLinks) 030 2735885

Bijlage:

Schriftelijke vragen over de ruimtelijke ambities van Vianen.

Schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Utrecht, gesteld door J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks), M. van der Zee (RPF/GPV) en M.F. van Leeuwen (SGP) betreffende de opstelling van GS ten aanzien de ruimtelijke ambities van de gemeente Vianen.

Toelichting

Tijdens de recente behandeling door Provinciale Staten van Utrecht van het voorstel de gemeente Vianen bij de provincie Utrecht in te delen (13-12-99) stelden Gedeputeerde Staten, dat het restrictieve Groene Hartbeleid ten aanzien van deze gemeente minstens even goed zou worden gewaarborgd door de provincie Utrecht als door de provincie Zuid-Holland. Om deze reden zou het uit het belang van natuur en landschap geen verschil uitmaken of de gemeente Vianen deel uitmaakt van Utrecht of Zuid-Holland. Mede op grond van deze verzekering vond dit voorstel een meerderheid in de Staten.

De provincie Zuid-Holland heeft beroep aangetekend tegen de uitbreidingsmogelijkheden van Vianen met 945 woningen en bedrijfsterrein ten oosten van de A27 in het Regionaal Structuurplan (RSP) van het BRU. Zij acht deze uitbreiding in strijd met het streekplan Zuid-Holland-Oost. In de statencommissie van 20 december jl. heeft gedeputeerde Korthuis bevestigd dat GS van Utrecht een deze uitbreiding van Vianen uit het RSP wel toestaat en derhalve een minder restrictief beleid heeft ten aanzien van Vianen dan de provincie Zuid-Holland. In november jl. heeft de gemeenteraad van Vianen voorts ook nog ingestemd met nog ambitieuzere woningbouwplannen; namelijk ca. 1900 woningen meer, waarvan bijna 1500 door uitbreiding ten oosten van de A27 in de periode 2005-2015.

Naar aanleiding hiervan stellen wij het college de volgende vragen:
1. Heeft het College inderdaad geen bezwaren tegen de uitbreidingsmogelijkheden, die het Regionaal Structuurplan van het BRU biedt?
2. Zo ja; deelt uw college dan de opvatting van de statenfracties van GroenLinks, RPF/GPV en SGP dat Provinciale Staten op 13-12-99 bij de behandeling van het provinciale herindelingsvoorstel van Vianen niet juist zijn voorgelicht over het restrictieve karakter van het provinciale beleid van Utrecht ten opzichte van dat van Zuid-Holland?
3. Is het bij het College bekend, dat de gemeente Vianen nog verder gaande uitbreidingsplannen koestert, te weten: de bouw van 430 extra woningen tot 2005, en nog eens 1470 woningen in de periode 2005-2015?
4. Wat vindt het College van het samenvallen van deze ambities met de wens tot indeling bij de provincie Utrecht?
5. Is het College met ons van mening, dat deze plannen in strijd zijn met het restrictieve beleid ten aanzien van het Groene Hart en de in de Koepelnotitie verwoorde visie ten aanzien van uitbreidingsmogelijkheden in het landelijk gebied?

J.F.M. Kloppenborg, statenfractie GroenLinks
M. van der Zee, statenfractie RPF/GPV
M.F. van Leeuwen, statenfractie SGP

Deel: ' Vragen aan GS Utrecht over visie op uitbreidingsplannen Vianen '
Lees ook