Ministerie van Financien

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

6 november 2 oktober 2001 RTB 2001-119 U 2001
2010200480

Onderwerp

Gesplitste uitbetaling van de AOW- en
Anw-uitkering

Hierbij zend ik u, mede namens de
staatsssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de vragen van de leden Noorman-den Uyl, Depla en Dijsselbloem (allen PvdA) over de gesplitste uitbetaling van de AOW- en Anw-uitkering.

De Staatssecretaris van Financin,

W. Bos

Antwoord vraag 1

Ja.

Antwoord vraag 2

Dat sommige mensen door de gesplitste
uitbetaling van de AOW- of Anw-uitkering en een aanvullend pensioen een lager netto maandinkomen hebben komt, in de mij bekende gevallen, doordat er sprake is van een niet-volledige (een zogeheten gekorte) AOW- of Anw-uitkering. In nagenoeg alle gevallen houdt de Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) bij de inhouding op de AOW- of Anw-uitkering rekening met de loonheffingskorting. Het is afhankelijk van de hoogte van de uitkering of de
loonheffingskorting volledig kan worden benut.

Antwoord vragen 3 en 4

Als de uitkering niet hoog genoeg is
(bijvoorbeeld vanwege een korting) en het aanvullend pensioen wel dan kan men verzoeken om de loonheffingskorting bij het pensioenfonds te benutten in plaats van bij de SVB, waarmee de inkomensdaling voorbij zal zijn. Wanneer dit zich voor doet, dan is een oplossing om zowel bij de SVB als bij het pensioenfonds nmalig een loonbelastingverklaring in te leveren. De wijziging van de loonheffingskorting kan zowel per de eerstvolgende uitbetaling als per 1 januari 2002 ingaan. Voor betrokkenen staan twee mogelijkheden open:

Optie 1. De loonheffingskorting wordt met ingang van de eerstvolgende uitbetaling gewijzigd. Het niet benutte deel van de algemene
heffingskorting kan na afloop van het jaar via een T-biljet worden teruggevraagd. Hierbij geldt een teruggaafgrens van f 26 ( 12).

Optie 2. Tot en met december vindt er geen wijziging plaats. Met ingang van januari 2002 wordt de loonheffingskorting gewijzigd. Het niet benutte deel van de algemene heffingskorting kan na afloop van het jaar via een T-biljet worden teruggevraagd. Hierbij geldt een teruggaafgrens van f 26 ( 12).

Het is in deze gevallen niet mogelijk om het niet benutte deel van de heffingskorting al in het lopende jaar via een voorlopige teruggaaf terug te krijgen. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor de voorlopige teruggaaf algemene heffingskorting van de weinig of
niet-verdienende partner.

Betrokkenen zijn over de toepassing van de heffingskorting bij de SVB in september via een mailing van de SVB op de hoogte gesteld. Verder zal aandacht besteed worden aan de mogelijkheid om de toepassing van de heffingskorting te wijzigen en zal gewezen worden op de
mogelijkheid een T-biljet over 2001 in te dienen. De communicatie hierover zal door de SVB en de Belastingdienst worden verzorgd.

Deel: ' Vragen antwoorden gesplitste uitbetaling AOW/Anw-uitkering '
Lees ook