Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen20.001 vragenformulier 20 januari 2000

Gemaakt: 20-1-2000 tijd: 14:19

Vragen van het lid Rietker (CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Grote Steden- en Integratiebeleid en van Justitie over jeugdagenten. (Ingezonden 20 januari 2000)


1

Heeft u kennis genomen van het artikel `Eigenlijk zouden we nog meer de straat op moeten'? 1)


2

Heeft de regiopolitie Drenthe extra geld gekregen voor een (proef) project met jeugdagenten? Kunt u hierop een toelichting geven?


3

Kunt u zich voorstellen dat vragensteller hier zeer enthousiast over is, gezien zijn meermalen uitgesproken voorkeur voor herkenbare specialismen jeugdpolitie?


4

In welke regio's is er reeds sprake van een apart specialisme jeugdpolitie?


5

Heeft dit extra geld iets te maken met het in het artikel genoemde feit dat er in Drenthe geen steden zijn die onder het grote stedenbeleid vallen?


6

Kunt u ingaan op de contacten c.q. uitwisseling van (risico-)gegevens tussen de jeugdagenten, scholen, Kinderbescherming, het OM, het bureau HALT en de Drentse instantie jeugdzorg de Toegang, waarvan in genoemd artikel gewag wordt gemaakt? Lopen deze instanties ook tegen juridische belemmeringen aan? Zo ja, welke?


7

Ziet u dit (proef)project als opmaal voor generieke herinvoering van het specialisme jeugdpolitie? Kunt u voor de zomer een uitgebreide tussenrapportage over het project aanleveren, zodat brede invoering van het project kan worden afgewogen?

VNG-Magazine, 14 januari jl.

Deel: ' Vragen CDA aan BiZa, GSI en Justitie over jeugdagenten '
Lees ook