Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen20.001 vragenformulier 20 januari 2000

Gemaakt: 20-1-2000 tijd: 14:19

Vragen van het lid Van der Knaap (CDA) aan de staatssecretaris van Defensie en de minister van Economische Zaken over de aanschaf van
1450 vrachtwagens door Defensie. (Ingezonden 10 januari 2000)


1

Klopt het bericht 1) over het besluit van Daf om de order van 1450 zware vrachtwagens uitgerust met wissellaadsystemen te verwerven?


2

Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?


3

Is het waar dat Defensie het afgelopen jaar het bij deze investering behorende programma van eisen, keer op keer heeft gewijzigd?


4

Wat is uw reactie op de kritiek van de NIID dat Defensie zich de laatste jaren onvoldoende inspant om Defensie-investeringen zoveel mogelijk in eigen land te doen plaatsvinden?


5

Bestaat er over de verwerving van de 1450 trucks onenigheid met het ministerie van Economische Zaken?


6

Zo ja, kan inzicht worden verschaft over het meningsverschil?


7

Is het waar dat Defensie de landsadvocaat heeft ingeschakeld voor advies in het meningsverschil met Economische Zaken?


8

Zo ja, wilt u het advies van de landsadvocaat aan de Kamer doen toekomen?


9

Heeft de minister van Economische Zaken naar aanleiding van deze zaak schriftelijk gevraagd om in het gevolg betrokken te bij het verwervingsbeleid van Defensie? Zo ja, wilt u ervoor zorg dragen dat deze brief in de handen komt van de Kamer vergezeld van de reactie van Defensie? Is het Commissariaat voor Militaire Produktie van Economische Zaken bij het begeleiden van deze order betrokken geweest? Zo nee, waarom niet?


10

Bent u van mening dat het niet doorgaan van deze order ernstige gevolgen heeft voor de Nederlandse industrie en daarmee voor de werkgelegenheid?


11

Zo ja, ziet u nog kans om alsnog met de DAF tot overeenstemming te komen over de verwerving van de 1450 zware vrachtwagens?

Algemeen Dagblad, 18 januari jl.

Deel: ' Vragen CDA aan Defensie en EZ over aanschaf van vrachtwagens '
Lees ook