Gemeente Leiden

Schriftelijke vragen van de fracties van CDA en CU/SGP inzake financiële situatie Stichting de Binnenvest

Begin dit jaar heeft Stichting De Binnenvest de fractievoorzitters van alle partijen in de Gemeenteraad op de hoogte gesteld van de financiële problemen waarin zij verkeert. Een belangrijke oorzaak van de oplopende tekorten is gelegen in het teruglopen van beschikbare gesubsidieerde banen (ID-banen), waardoor de salariskosten een steeds grotere druk op de exploitatie vormen. Maar ook dragen de onvolledige CAO-compensatie en de toename van de organisatiekosten bij aan dit negatieve financiële beeld.

Bij de behandeling van de perspectiefnota (juni 1999) was het financiële beeld van de Binnenvest al zorgelijk. In die periode heeft de Raad een amendement van RPF/GPV/SGP overgenomen, waarmee een knelpuntenpot van 2 ton beschikbaar kwam voor de maatschappelijke opvang, o.m. ten behoeve van de Binnenvest. Sindsdien echter is het financiële beeld van De Binnenvest aanzienlijk verslechterd. Daardoor dreigt het gevaar dat het voorzieningenniveau van De Binnenvest niet op het huidige niveau in stand kan blijven.

De fracties van het CDA en de ChristenUnie/SGP zijn van mening dat De Binnenvest een onvervangbare functie vervult binnen de maatschappelijke opvang en zijn bezorgd dat door de financiële problemen lacunes gaan ontstaan in de ketenaanpak voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn zich op eigen kracht in de samenleving te handhaven. Temeer daar bekend is dat de positie van de risicogroepen nog steeds verslechtert en de hulpvraag steeds complexer wordt, dient er snel naar een oplossing te worden gezocht.

De regionale beleidsvisie Maatschappelijke Opvang, die in juni 1999 in de commissie OVZE is behandeld, bevat op het gebied van de maatschappelijke opvang voor de komende jaren een aantal plannen, waarbij De Binnenvest naast andere partijen een onmisbare partner is. Er zal dus in de toekomst steeds meer van De Binnenvest worden verwacht.

In de nota wordt met name aandacht besteed aan de beleidsmatige aspecten van de maatschappelijke opvang, en niet specifiek aan de financiële situatie van de instellingen omdat de nota een regionale beleidsvisie is. Maar het punt van krappe financiële ruimte is door meerdere uitvoerende instellingen in de voorbereidingsfase nadrukkelijk als belangrijk knelpunt genoemd. In de nota is daarover te lezen dat hierover bij de besprekingen van begrotingen en jaarverslagen aandacht zal worden besteed en dat er gezamenlijk naar oplossingen zal worden gezocht (zie p. 30).

De rol van de gemeente is er vooral een van regie bij de noodzakelijke afstemming van gemeentelijke afdelingen, instanties en andere partijen, maar de gemeente neemt ook initiatieven om problemen en lacunes op te lossen (p. 10).

Naar aanleiding van het bovenstaande willen de fracties van het CDA en de ChristenUnie/SGP - overeenkomstig artikel 39 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de Leidse gemeenteraad - het College de volgende vragen voorleggen.
1. Is het College ervan op de hoogte dat de financiële situatie van De Binnenvest aanmerkelijk verslechterd is sinds de besluitvorming over de Perspectiefnota in juni 1999 en dat de knelpuntenpot van 2 ton waartoe bij de perspectiefnota besloten is niet voldoende is om het financiële probleem op te lossen?
2. Is het College het met de fracties eens dat de financiële tekorten bij De Binnenvest niet ten koste mogen gaan van het huidige voorzieningenniveau, dat De Binnenvest levert en dat het van belang is dat er niet wordt ingeleverd op de kwaliteit van het voorzieningenniveau, maar dat er juist wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het beleid?
3. Is het college bereid om in de regierol die de gemeente heeft, gezamenlijk met andere partners en instellingen nog voor de komende Perspectiefnota een oplossing te bedenken voor de financiële problemen van De Binnenvest, en wel zo, dat De Binnenvest ook voor de nieuwe taken die wachten adequaat en goed toegerust aan de slag kan gaan?

Deel: ' Vragen CDA en CU/SGP Leiden over financien Binnenvest '
Lees ook