NIEUWS:

Leiden, 29 maart 1999

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W in Leiden

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,

Geacht college,

Op woensdag 17 maart 99 publiceerde de Telegraaf een informatieve kaart, waarop aangegeven staat hoe Minister Netelenbos in haar plannen voor rekening rijden denkt het tol-cordon rond de steden aan te brengen. Uit deze kaart blijkt dat duidelijk dat ook Leiden met het rekening rijden te maken krijgt, en er (indirect) grote gevolgen van zal kunnen ondervinden.

Naar het zich laat aanzien, zullen de heffingspoorten voor de regios Amsterdam en met name Den Haag zich dicht bij Leiden bevinden. De eerste tolpoort staat bij wijze van spreken bij de Plesmanlaan linksaf. De precieze locaties zullen in de loop van dit jaar bekend worden, evenals de grote hoeveelheid verkeerskundige maatregelen die op de lokale en provinciale wegen nodig zullen zijn. Niettemin kunnen nu al een aantal aspecten aangegeven worden, waarmee rekening gehouden moet/kan worden.

Allereerst kan de onveiligheid in de regio toenemen. Het aantal verkeersongevallen kan toenemen doordat mensen gaan proberen de tolpoort te vermijden. Het is zeer goed mogelijk dat via sluiproutes een toename op de provinciale en lokale wegen gaat ontstaan. Op ruimtelijk-economisch gebied kunnen er nadelige effecten optreden. Leiden ligt wel buiten het cordon en lijkt daarmee goedkoop te bereiken, maar velen reizen dagelijks vanuit Leiden naar Den Haag, Rotterdam, Amsterdam of Utrecht en passeren daarbij een of meer cordons. Als woonplaats zal Leiden onaantrekkelijker worden in verhouding tot gemeenten die binnen het cordon liggen. Ook is het nog onduidelijk wat het effect zal zijn voor het investeringsklimaat van Leiden.

De inkomenseffekten voor de inwoners van Leiden kunnen aanzienlijk zijn, met name voor die inwoners die dagelijks voor hun werk moeten reizen. Vooral mensen die meer dan een cordon door moeten, zullen met aanzienlijke kosten geconfronteerd worden. Ook al worden deze kosten verekend in de CAOs, zoals de FNV wil, dan nog zullen niet alle Leidenaren deze kosten kunnen doorberekenen (noch richting werkgever, noch in het product).

Het is zeer de vraag of substitutie naar het openbaar vervoer wel mogelijk is. Met name richting Utrecht zijn er grote capaciteitsproblemen. Maar ook de andere trajecten zitten behoorlijk vol in de spits. De NS heeft aangekondigd de komende jaren minder in extra materieel te investeren, wat het ergste doet vrezen. De plannen voor randstadrail staan in Den Haag naar onze indruk op een laag pitje. En hoe staat het in dit verband met de mogelijkheden voor een versnelde aanleg van de Rijn-Gouwelijn ?

Het samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer in de Leidse Regio heeft in een brief van 18 maart j.l. aan de minister laten weten nog een nader standpunt te gaan bepalen over het totale concept van rekening rijden en dringt aan meer duidelijkheid over flankerende maatregelen. De Leidse regio wil directer betrokken worden bij verdere plannen.

Naar aanleiding van het bovenstaande wil de CDA-fractie -overeenkomstig artikel 39 van het reglement van orde- voor de vergaderingen van de Leidse gemeenteraad- het college de volgende vragen voorleggen.

1. Heeft het college kennis genomen van de plannen van Minister Netelenbos voor de tol-cordons rond Haaglanden en Amsterdam, zoals aangegeven op het kaartje bij het artikel in de Telegraaf van 17 maart 99?

2. Kan het college op grond van dit kaartje een overzicht geven van verwachte knelpunten en mogelijke consequenties daarvan op lokale en provinciale wegen binnen de Leidse Regio?

3. Kan het college aangeven welke effecten de aangekondigde verkeerskundige maatregelen (aangegeven op het kaartje) op lokale en provinciale wegen zullen hebben op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en milieu voor de inwoners van de Leidse regio?

4. Is het college met ons van mening dat alvorens aan de uitwerking van de plannen voor rekening rijden mee gewerkt kan worden, eerst een beter inzicht moet worden verkregen in de effecten voor het vestigingsklimaat, zowel voor wonen als voor bedrijven?

5. Kan het college aangeven welke effecten deze tolcordons kunnen hebben op de inkomenspositie van Leidse inwoners en op de concurrentiepositie van in Leiden gevestigde bedrijven ten opzichte van bedrijven binnen deze cordons? Welke maatregelen denkt het college te kunnen treffen om eventuele negatieve effecten te voorkomen?

6. De door de minister voorgenomen maatregelen beogen o.m. een toename van gebruik van alternatief vervoer. De ligging van de cordons lijken met name meer sluipverkeer in oost-westelijke richting door Leiden te genereren. Is het college het met ons eens dat alvorens voorgenomen maatregelen gerealiseerd kunnen worden eerst meer duidelijk moet worden over uitbreiding en verbetering van het openbaar vervoer in deze regio? In concreto denken wij daarbij aan realisatie van de gehele Rijn-Gouwelijn en aan verbetering van de spoorverbinding met Utrecht.

7. Is het college met de CDA-fractie van mening dat pas gepraat kan worden over verschillende vormen van cordons, wanneer volledig inzicht is verkregen in de effecten van rekening rijden in het algemeen en de hiervoor genoemde negatieve effecten voor Leiden en de Leidse regio in het bijzonder?


Informatie bij:

Boudewijn Leeuwenburgh (tel. 5216189) Marjan de Jonge (tel. 5141720)

Deel: ' Vragen CDA Leiden over gevolgen rekeningrijden voor Leiden '
Lees ook