CDA

: Tweede Kamer : Beleidsvoornemen overdracht melkquota (300699)

Beleidsvoornemen overdracht melkquota (300699)

Den Haag, 30 juni 1999


1.Kunt u een de effecten, zowel financieel als bedrijfstechnisch, voor de pachter in kaart brengen, met name het aspect waarbij de grondgebondenheid verdwijnt?


2.Waarop is de stelling gebaseerd dat door een invoering van een quotumbeurs de kosten van quotum zullen dalen?


3.Hoe breed wordt de uitdrukkelijke wens om tot verandering van beleid te komen, gedragen?


4.Wat is de te verwachtte invloed van invoering van de quotumbeurs hebben op de grondprijs?


5.Wat zijn de verschillen ten opzichte van het Deense en Canadese model?


6.Om welke redenen is gekozen voor het beperken van het verleasen tot 10% van het quotum? Ondervinden hier juist de kleinere bedrijven niet de meeste nadelen van?


7.Wilt u in kaart brengen op welke wijze een quotumbeurs tegemoet komt aan jonge en startende ondernemers?


8.Wat is uw mening ten aanzien het Quotumkostenbeheersplan van de N.A.J.K.?


9.In hoeverre neemt de adminstratievelasten met de invoering van de quotumbeurs toe?

10.Welke argumenten heeft u waarop u baseert dat de mobiliteit van grond toe zou nemen?

11.In hoerverre wordt het effect van speculatie teruggedrongen en het indammen van de handelsvrijheid?

12.Bent u voornemens een systeem van afromen te betrekken bij de invoering van de quotumbeurs? Zo nee, waarom niet?

13.In hoeverre komt de invoering van de quotumbeurs tegemoet aan sociale aspecten zoals onder andere verwoord in het rapport De (on)mogelijkheden in de sociale wetgeving voor quotumhouders die hun melkquotum verleasen en leasen van Mw.H.D. Jager?

Woordvoerder: J. Atsma

Deel: ' Vragen CDA over beleidsvoornemen overdracht melkquota '
Lees ook