CDA

: Tweede Kamer : Nucleaire veiligheid in kandidaat-EU landen in Midden- en Oost Europa (240699)

Nucleaire veiligheid in kandidaat-EU landen in Midden- en Oost Europa (240699)

Den Haag, 24 juni 1999

Informatie voor de fractie: het rapport is opgesteld in het kader van het uitbreidingsproces van de Europese Unie met Midden- en Oost Europese landen. In het kader van het toetredingsproces wordt een actieve dialoog gevoerd met de toetredende landen over nucleaire veiligheid. Het aspect nucleaire veiligheid maakt geen expliciet onderdeel uit van het Euratom verdrag.
Uit het rapport blijkt dat enkele landen in Midden- en Oost Europa een niveau van nucleaire veiligheid hebben dat achterblijft bij de EU. Het rapport over de integrale stand van zaken is opgesteld door de nucleaire toezichthouders. Hoofd aspecten van het rapport zijn:

de status van het formele toezichtkader en de toezichthouder

de status van de nucleaire veiligheid van de kerncentrales.

Bulgarije en Litouwen hebben zich verplicht op grond van schenkingsovereenkomsten met de Nucleair Safety Account van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) enige kernreactoren in hun landen zo snel mogelijk te sluiten.

Inbreng:
1. De CDA-fractie vindt het van eminent belang dat met landen die toetreden tot de EU de discussie over nucleaire veiligheid wordt gevoerd. Dit is in het belang van de bevolking in deze landen, maar ook in het belang van de EU. Op het gebied van energiebesparing kan in Oost Europa nog veel gerealiseerd worden. De CDA-fractie zou het een goede zaak vinden energiebesparingsprojecten via de Europese Ontwikkelingsbank te stimuleren om zo eerder minder afhankelijk te worden van die kerncentrales die niet aan de in het Westen gehanteerde veiligheidseisen voldoen.
2. De CDA-fractie is erg geïnteresseerd hoe het staat met dezelfde soort discussie over nucleaire veiligheid met andere Oost-Europese landen die niet of vooralsnog niet zullen toetreden tot de EU. Vinden met deze landen ook deze discussies plaats? Zo ja, is het dan ook mogelijk tot soortgelijke afspraken te komen met deze landen als met de toetredende landen? Wanneer de gesprekken met deze landen over nucleaire veiligheid niet plaatsvinden is de regering dan bereid en van plan deze discussie in EU verband om ook daar het gewenste niveau van nucleaire veiligheid te verkrijgen?
3. Hoe staat het met de controle op belangrijke punten als niveau van het toezichtkader en toezichthouder en de nucleaire veiligheid van de kerncentrales? Zijn de toezeggingen voldoende hard om het gewenste niveau te bereiken? Hebben de landen ook daadwerkelijk de financiële middelen om hun toezeggingen gestand te kunnen doen? 4. Bestaat er de mogelijkheid om een termijn te noemen waarop de centrales in Bulgarije en Litouwen die niet het gewenste veiligheidsniveau kunnen bereiken zullen worden gesloten? Zo neen, wat zijn de daar optredende problemen?
5. Er zijn nogal wat onzekerheden over de centrale inTemelin in de Republiek Tsjechië. Mag uit het feit dat deze centrale niet genoemd wordt naast de te sluiten centrales in Bulgarije en Litouwen de conclusie getrokken worden dat hier wel het gewenste veiligheidsniveau bereikt kan worden na afbouw van de centrale en wordt de centrale afgebouwd?
6. Is van de regering van Roemenië de verzekering te verkrijgen dat zij het niveau van het personeel op de centrale op het vereiste niveau zal brengen en houden?
7. In Slowakije kan bij 2 centrales het huidige en toekomstige veiligheidsniveau niet volledig vastgesteld worden. Wat wordt eraan gedaan om dit wel te kunnen vaststellen? Is openblijven van de centrales hier niet gelet op de capaciteit van bijv. de Donauwaterkrachtcentrale?
8. Wordt de millenniumproblematiek m.b.t. de kerncentrales in Oost Europa voldoende opgelost?
9. Diverse landen in Midden-en Oost Europa zijn voor hun energie behoefte voor een zeer hoog percentage afhankelijk van kernenergie. Deze centrales leveren ook de energie voor de broodnodige verwarming van de huizen in de winter. Is gelet op dit aspect het realistisch en sociaal verantwoord te streven naar het sluiten van centrales op korte termijn? Is de minister van oordeel dat dit slechts in die situaties moet gebeuren waar het veiligheidsaspect ons geen andere keuze laat? Verwacht de minister dat omschakeling naar andere vormen van energieopwekking binnen redelijke termijn op grote schaal aan de orde zal zijn in Oost- en Midden Europa? Zo ja, hoe is dat mogelijk en zo neen, hoe beoordeelt de minister de situatie?
10. Nederland levert een goede bijdrage aan de veiligheid van de centrales in Midden- en Oost Europa door het leveren van expertise in de overleggroepen van landen in het Westen en Oosten die zelf over kerncentrales beschikken. De Nederlandse kerncentrale in Borssele behoort tot de veiligste ter wereld. Kan Nederland de expertise beschikbaar blijven stellen aan de landen in Oost europa voor de veiligheid van de kerncentrales aldaar wanneer de kerncentrale in Borssele gesloten is? Dit is volgens het CDA een punt om te betrekken bij de discussie over de sluitingsdatum van de centrale in Borssele.

Kamerlid: A.Mosterd

Deel: ' Vragen CDA over nucleaire veiligheid kandidaat-EU landen '
Lees ook