CDA

: Tweede Kamer : Positie van dorpsscholen (070799)

Positie van dorpsscholen (070799)

Den Haag, 7 juli 1999

Schriftelijke vragen van de leden Rietkerk en Ross-van Dorp (CDA) aan de staatssecretaris van OCW en de minister BiZa.


1. Kent U het bericht Dorpscholen in groot gevaar ?


2. Is het juist , dat de opheffingsnorm van de drie protestants-christelijke basisscholen in de buitenkernen van IJsselmuiden ( S Heerenbroek,Kamperveen en Zuideinde ) na de geplande fusie met Kampen van 65 naar 89 wordt gebracht ? Zo ja, op basis waarvan wordt dit bepaald en door wie ?


3. Bent U met ons van mening dat basisscholen een belangrijk onderdeel vormen van leefbare kernen en dat deze voorziening in stand moet blijven ? Zo nee, waarom niet ?


4. Bent U voorts met ons van mening dat een mogelijk effekt van gemeentelijke herindeling niet mag zijn dat basisscholen gesloten moeten worden?
Zo nee, waarom niet ?


5. Deelt U onze visie , dat bij herindeling van gemeenten de bestaande opheffingsnormen voor basisscholen in kernen van kracht zou moeten blijven ?
Zo nee, waarom niet ?


6. Bent U zo nodig bereid maatwerk te leveren in het kader van de gemiddelde schoolgrootte wanneer het afstandscriterium van hemelsbreed 2,5 km. door de natuurlijke barriere van de IJssel in de dagelijkse vervoerspraktijk kilometers meer zal zijn ?
Zo nee, waarom niet ?

Deel: ' Vragen CDA over positie van dorpsscholen '
Lees ook