CDA

: Tweede Kamer : RESTAURATIE-BUDGET (150999)

RESTAURATIE-BUDGET (150999)

Den Haag, 15 september 1999

Schriftelijke vragen van het lid Visser-van Doorn (CDA) aan de staatssecretaris van OCW


1. Heeft u kennis genomen van het onderzoek van de wetenschapswinkel economie van de rijksuniversiteit Groningen betreffende het subsidiebeleid van de rijksoverheid inzake restauraties van monumenten? 1


2. Deelt u de conclusie van het onderzoek dat de lasten voor de Nederlandse kerken in 2003 49 miljoen hoger zijn dan in 1996 door een afnemende subsidie-omvang in combinatie met meer kosten door strengere regelgeving alsmede een toename van het aantal officiële monumenten? Zo nee, waarom niet?


3. Hoe beoordeelt u de kritiek van het onderzoek op de systematiek die voorziet in een hogere rijksbijdrage naarmate de eigenaar van een monument zelf meer bijdraagt, gegeven de krappe financiële positie van veel kerkbesturen?


4. Bestaat er een ontheffings-mogelijkheid voor kerken van onderhouds-regelgeving op het moment dat de financiële positie van de kerk te zwak is en/of anders aantasting van het monument plaatsvindt?


5. In hoeveel gevallen wordt voor niet meer als kerk in gebruik zijnde gebouwen geen nieuwe economisch levensvatbare bestemming gevonden? Wat is dan het geldende vervolgbeleid inzake restauratie?

1 Trouw, 15 september 1999

Deel: ' Vragen CDA over restauratie-budget '
Lees ook