CDA

Verbod gewasbeschermingsmiddelen (110899)

Den Haag, 11 augustus 1999

Schriftelijke vragen van de leden Atsma en Eisses (CDA) aan de staatssecretaris van LNV en de minister van VROM


1. Het college van toelating bestrijdingsmiddelen (CTB) vindt dat op korte termijn een groot aantal gewasbeschermingsmiddelen moet worden verboden. Kunt u aangeven wat in algemene zin de economische gevolgen zijn van dit voornemen naar sectoren die met het desbetreffende middel werken? (zie onder meer het blad Oogst van 6 augustus jl.)


2. Wat betekent het beperken van de lijst met toegelaten middelen met name voor de fruitteelt en de teelt van aardappelen, uien, erwten, vlas en graszaad?


3. Zijn er voldoende alternatieven beschikbaar indien het voornemen van het CTB daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Vindt u met de CDA-fractie dat dit soort maatregelen alleen in Europees verband kunnen worden genomen?


4. Is het juist dat het verbod van een aantal middelen gevolgen zal hebben voor de voedselveiligheid? Zo ja, hoe denkt u dit probleem op te lossen?


5. Met het oog op het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen zijn reeds afspraken gemaakt met de landbouworganisaties. Vindt u dat deze afspraken ver genoeg gaan, en zo nee, waarom zijn volgens u wijzigingen nodig. Bent u bereid op korte termijn met de Kamer in overleg te treden over de voorgenomen beperkingen van een aantal gewasbeschermingsmiddelen en de gevolgen daarvan?

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen CDA over verbod gewasbeschermingsmiddelen '
Lees ook