CDA

: Tweede Kamer : Wet Herstructurering Varkenshouderij (020899)

Wet Herstructurering Varkenshouderij (020899)

Den Haag, 2 augustus 1999

Schriftelijke vragen van het lid Atsma en Meijer (CDA) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij


1. Hebt u kennis genomen van het artikel Schade krimp varkensstapel België vergoed?


2. Hebt u contact gehad met uw ambtsgenoot van België over de Belgische voorstellen inzake de herstructurering van de varkenssector?


3. Bent u met de CDA-fractie van mening dat dit een meer harmonieuze weg is om tot herstructurering van de sector te komen en die tevens tegemoet komt aan gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor ondernemers? Zo nee, waarom niet?


4. Op welke termijn kan de Kamer de twee wekelijkse rapportages van Bureau Heffingen tegemoet zien over de actuele stand van zaken van de herstructurering in Nederland, zoals gevraagd en toegezegd tijdens eerdere overleggen?


5. Hebt u kennis genomen van het artikel Van Aartsen zag Europese nitraatrichtlijn over het hoofd? Is de inhoud van het artikel correct?


6. Indien de inhoud correct is, hoe moet de beantwoording van uw ambtsvoorganger op kamervragen van 13 april jongstleden , waarin hij aangeeft dat de grondslag van de Wet Herstructurering Varkenshouderij niet gewijzigd is echter sterker gepositioneerd is in het licht van de EG-Nitraatrichtlijn, geïnterpreteerd worden?

Deel: ' Vragen CDA over Wet Herstructurering Varkenshouderij '
Lees ook