CDA

: Tweede Kamer : Wetsvoorstel Wijziging van de Kernenergiewet (160300)

Wetsvoorstel Wijziging van de Kernenergiewet (160300)

Algemeen.

De leden van de CDA fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Alles wat te maken heeft met kernenergie vereist een zeer zorgvuldige benadering. De leden van de CDA fractie beoordelen het daarom positief nieuwe wetenschappelijke kennis omtrent stralingsbescherming zowel Europees als nationaal zo goed mogelijk in de wetgeving vast te leggen. Na lezing van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting blijven bij de leden van de CDA fractie een aantal punten over die zij hierbij aan de orde stellen.

De leden van de CDA fractie vragen zich af waarom de regering niet eerder werk gemaakt heeft van het invoeren van deze richtlijn. Zal deze wijziging van de Kernenergiewet op 13 mei 2000 in werking kunnen zijn getreden zoals de Europese richtlijn vereist. Zo nee, welke gevolgen heeft dit / kan dit voor Nederland hebben? Deze leden vragen zich verder af in welke andere EU landen deze richtlijn reeds geïmplementeerd en in welke landen nog niet?

De uitwerking van de Euratom-basis-normen vindt zijn beslag in uitvoeringsnormen en regelingen waarbij het besluit stralingbescherming Kernenergiewet het belangrijkste onderdeel is. Daarnaast worden ook andere besluiten aangepast. Wanneer treedt dit geheel van regelingen en besluiten in werking en gebeurt dit voor de verschillende regelingen en besluiten gelijktijdig?

De leden van de CDA fractie lezen dat de richtlijn 96/29/Euratom noopt tot uitbreiding van de werkingssfeer van de wet met betrekking tot de interventieplicht en de vergunningsplicht voor de uitvoer van radioactieve stoffen. Wat is tot op dit moment de basis voor interventie en hoe heeft dit gefunctioneerd? Hoe is de uitvoer van radioactieve stoffen thans geregeld en heeft dit geleid tot problemen?

De regering is tot op heden terughoudend geweest met toepassing van wetgeving op mijnbouw activiteiten op het tot Nederland behorende continentale plat. De rechtsmacht over mijnbouwactiviteiten op het continentale plat is functioneel van aard, schrijft de regering. De leden van de CDA fractie vragen zich af of door deze opstelling niet de situatie kan ontstaan dat in de toekomst tegen een thans onvoorziene situatie niet opgetreden kan worden terwijl dit toch gewenst zou zijn?

Leidt de implementatie van de Europese richtlijn tot strakkere regelgeving ten opzichte van de huidige situatie of is er alleen sprake van uitbreiding van het werkingsgebied en harmonisatie van regelgeving?

Acht de regering de deskundigheid op decentraal niveau voldoende om een adequaat handhavingsbeleid te kunnen garanderen? De leden van de CDA fractie vinden dat de centrale overheid op dit punt altijd een grote verantwoordelijkheid houdt.

Het begrip erts is in de kernenergiewet anders gedefinieerd dan betekenis die het begrip erts in het maatschappelijk verkeer heeft. IJzererts kan namelijk binnen de kernenergiewet geen erts zijn en geen radioactieve stof of geen erts en wel een radioactieve stof. Is dit niet verwarrend naar het oordeel van de regering? Ook de begrippen toestellen en apparaten hebben in het maatschappelijk verkeer soms dezelfde betekenis terwijl zij in de kernenergiewet verschillend gedefinieerd zijn. Kan dit naar het oordeel van de regering niet aanleiding geven tot misverstanden?

Stel een inrichting produceert kernenergie en moet van overheidswege met deze productie stoppen. Nu heeft deze inrichting vervolgens een vergunning voor buitengebruikstelling en ontmanteling nodig. De leden van de CDA fractie vragen zich af hoe is voorzien in de situatie dat de voornoemde inrichting de vergunning tot buitengebruikstelling en tot ontmanteling niet wenst aan te vragen?

De vergunningsprocedure voor splijtstoffen en nucleaire installaties enerzijds en de procedures voor radioactieve stoffen en toestellen anderzijds zijn gelijkgesteld. De leden van de CDA fractie vragen zich af of dit raadzaam is gelet op de grote verschillen in risicos die de verschillende processen met zich meebrengen?

Het is de leden van de CDA fractie niet geheel duidelijk of de redactie van artikel 32 lid 5 conform de adviezen van de Raad van State is. Waarom wordt in artikel 32 lid 5d expliciet de minister van LNV genoemd. Zou het niet logischer zijn hier de minister van VROM te noemen?

Zien de leden van de CDA fractie het goed dat bij een radiologische noodsituatie altijd sprake is van een categorie A object en dus een verantwoordelijkheid op centraal niveau? Kan de regering een aantal voorbeelden geven van categorie B objecten en tevens aangeven of deze objecten al opgenomen zijn in rampenplannen,
rampenbestrijdings-plannen en of er in de praktijk al met deze situaties wordt geoefend?

Woordvoerder: A. Mosterd

Deel: ' Vragen CDA over Wetsvoorstel Wijziging Kernenergiewet '
Lees ook