CDA

: Tweede Kamer : Transfersom voor gespecialiseerd medisch personeel (050899)

Transfersom voor gespecialiseerd medisch personeel (050899)

Den Haag, 5 augustus 1999

Schriftelijke vragen van de leden Buijs en Verburg (CDA) aan de minister van VWS.


1. Kent u het bericht dat ziekenhuizen gespecialiseerd medisch personeel lokken met een transfersom? 1)


2. Kunt u bevestigen dat ziekenhuizen bereid zijn gespecialiseerd medisch personeel bij andere ziekenhuizen weg te kopen door een transfersom van f. 2.500,- te betalen?


3. Wat is uw oordeel over deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de zorg?


4. Deelt u de opvatting van de NVZ dat het wegkopen van medewerkers het personeelstekort verplaatst en het niet oplost en dat dit ziekenhuizen alleen maar meer onder druk zet?


5. Acht u deze gang van zaken een gewenste ontwikkeling, mede in het licht van de positie van het zittende personeel?


6. Hoe verhoudt deze gang van zaken zich tot het Convenant Arbeidsmarktbeleid Zorgsector, zoals dat door het veld op 16 december
j.l. met u en Arbeidsvoorziening is afgesloten en de onlangs gestarte imagocampagne?


7. Kan worden bevestigd dat de bonus voor rekening van het desbetreffende ziekenhuis komt en derhalve op het ziekenhuisbudget in mindering moet worden gebracht?


8. Welke gevolgen kan het ten laste brengen van de kosten voor bedoelde bonus hebben voor het budget dan voor de directe patiëntenzorg beschikbaar is? Anders gezegd, betekent elke gulden bonus een gulden minder beschikbaar voor patiëntenzorg?


9. Hoe schat u het risico in van een haasje-over-effect bij het bieden van bonussen om gespecialiseerd medisch personeel aan te trekken en wat betekent zon beweging voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen die geen ruim budget tot hun beschikking hebben?

10. Bent u, gelet op het bovenstaande, nog steeds van opvatting dat zolang de ziekenhuizen binnen hun budgetten blijven, ze op deze manier geld mogen aanwenden om personeel binnen te halen? Zo neen, welke maatregelen zult u nemen om deze ontwikkelingen tegen te gaan c.q. te ontmoedigen?

1) Trouw, 4 augustus 1999

Deel: ' Vragen CDA transfersom gespecialiseerd medisch personeel '
Lees ook