Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen20.001 vragenformulier 20 januari 2000

Gemaakt: 20-1-2000 tijd: 14:19

Vragen van de leden Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Hessing (VVD) en Ter Veer (D66) aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over etnische zuiveringen in Bhutan. (Ingezonden 20 januari 2000)


1

Kent de minister het artikel «Nederlandse CO2-hulp aan Bhutan leidt onbedoeld tot deportaties» in het Winternummer 1999, 12 Compact van Stichting De Twaalf Ambachten te Boxtel?


2

Klopt het, dat in het kader van de verdragsrelatie met Bhutan met Nederlands ontwikkelingsgeld het Groene Gordelplan versneld wordt uitgevoerd?


3

Zijn de consequenties daarvan dat Nepalese immigrantenfamilies, de Lhotsampha's van hun woonplaats het land uit verdreven worden en hun huizen verbrand? Zo ja, om hoeveel mensen gaat het?


4

Klopt het dat met het Groene Gordelplan Bhutan het meest van alle landen ter wereld bijdraagt aan CO2-reductie? Hoe groot is de reductie in absolute eenheden die met het Groene Gordelpan bereikt wordt?


5

Op welke wijze wordt, naar uw mening met een dergelijk project voldaan aan de doelstellingen van het duurzaam ontwikkelingsverdrag met Bhutan?


6

Bent u bereid op korte termijn ene nader onderzoek te doen naar de gang van zaken met betrekking tot het Groene Gordelplan en de Kamer hierover te informeren?


7

Bent u bereid bij de Bhutanese regering te bepleiten dat een internationale mensenrechtenorganisatie de gevolgen van het Groene Gordelplan voor de Nepalese immigranten onderzoekt en hierover rapporteert en aanbevelingen doet?

Deel: ' Vragen CDA, VVD, D66 aan Herfkens etnische zuivering Bhutan '
Lees ook