Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen20.001 vragenformulier 20 januari 2000

Gemaakt: 20-1-2000 tijd: 14:19

Vragen van het lid Schimmel (D66) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mw. Verstand-Bogaert over vergoeding van kosten van kinderopvang voor mannelijke werknemers. (Ingezonden 20 januari 2000)


1

Kunnen bij Albert Heijn BV alleen vrouwelijke en alleenstaande mannelijke medewerkers die kosten maken in verband met kinderopvang en financiële tegemoetkoming krijgen? 1)


2

Zo ja, vindt u een dergelijke uitsluiting van vergoeding voor de kosten van kinderopvang voor mannelijke medewerkers met een partner beleidsmatig wenselijk? Waarom?


3

Is het u bekend of dergelijke bepalingen ook nog in andere personeelsregelingen en CAO's worden gehanteerd? 2) Zo ja, welke?


4

Hoe verhouden zich dergelijke bepalingen met de «aanbeveling kinderopvang» van de Stichting van de Arbeid van 26 oktober 1999 naar aanleiding van het Najaarsoverleg? 3)


5

Welke beleidsinstrumenten heeft u - naast de Wet Gelijke Behandeling (WGB) - ter beschikking om de toegankelijkheid van kinderopvangregelingen voor werknemers zonder onderscheid naar sekse te bevorderen?

Handboek Personeelszaken Albert Heijn BV

Rapport «Meer werken, minder zorgen»(Nyfer mei 1999)

Brief d.d. 27 oktober 1999 (26 800 XV, nr. 10)

Deel: ' Vragen D66 aan Sociale Zaken over vergoeding kinderopvang '
Lees ook