D66 Amsterdam

Schriftelijke vragen van het D66-raadslid Arda en het duoraadslid Udo Kock over (juridische) bijstand aan taxichauffeurs en de (juridische) status van de taxitelefoonpalen

1 februari 2000

Op grond van artikel 17 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Gemeenteraad richt ondergetekende de volgende vragen tot het College van Burgemeester en Wethouders:
1. Wanneer zullen de gemeentelijke taxistandplaatsen voor het Centraal Station en op het Leidseplein volgens de huidige inzichten kunnen beschikken over een visgraatopstelling', zodat Amsterdammers ook bij die gemeentelijke taxistandplaatsen hun nieuwe keuzevrijheid in praktijk kunnen brengen?
2. Is het College bereid te onderzoeken wat de juridisch mogelijkheden zijn voor taxichaufferus de schade te verhalen op verpachters en mensen die in vergunningen hebben gehandeld en wat de mogelijkheden zijn taxichauffeurs juridisch bij te staan als het tot een claim komt?

3. Zo ja, is het College bereid om een onderzoek in te stellen naar de handel in en het verpachten van taxivergunningen cq. -nummers in de afgelopen jaren, zodat de gedupeerde taxichauffeurs kunnen worden geholpen?

4. Wie is de eigenaar van de taxitelefoonpalen bij de gemeentelijke taxistandplaatsen?

5. Betaalt de eigenaar van deze taxitelefoonpalen de gemeente voor de reclame die daarop wordt gemaakt?

6. Zo ja, hoeveel heeft de gemeente in de afgelopen vijf jaar ontvangen aan deze reclame-inkomsten?

7. Zo nee, op grond waarvan is de eigenaar van de taxitelefoonpalen bij de gemeentelijke taxistandplaatsen vrijgesteld van het betalen voor reclame in de openbare ruimte?

8. Is het College van mening dat het voor een goede uitvoering van de nieuwe Taxiwet handig kan zijn dat elke taxichauffeur gebruik kan maken van de taxitelefoonpalen bij de gemeentelijke taxistandplaatsen?

9. Zo ja, welke actie heeft de gemeente ondernomen cq. gaat de gemeente ondernemen om dit mogelijk te maken?

Deel: ' Vragen D66 Amsterdam over taxiproblemen '
Lees ook