Provincie Gelderland


Vragen GroenLinks over dioxine-onderzoek Avira

25 februari 1999

Nr. 99-072

In antwoord op vragen van GroenLinks-fractievoorzitter D. van Uitert, naar aanleiding van het dioxine-onderzoek bij een schaap van mevrouw Ketz, melden Gedeputeerde Staten dat zij het RIVM opdracht hebben gege ven een interpretatie van de analyseresultaten te maken. De opdracht daartoe is gegeven nadat in november jl. de analyseresultaten aan de Stichting Afval en Milieu ter beschikking waren gesteld zodat de daar bestaande vragen met betrekking tot de interpretatie van de analyse di rect bij de opdracht konden worden meegenomen. GS verwachten eind maart antwoord van het RIVM.
Ook wilde GroenLinks weten of GS overwegen een onderzoek te doen naar de aanwezigheid van dioxine in de melk van koeien die in de omgeving van de vuilverbrandingsinstallatie Avira lopen. In 1994 heeft de GGD in opdracht van de gemeente Arnhem een dergelijk onderzoek gedaan. GS ver wachten vooralsnog geen nieuwe inzichten van nog een aanvullend onder zoek. Mocht de rapportage van het RIVM daartoe aanleiding geven, dan zullen GS bekijken of zo'n onderzoek alsnog te overwegen is. Overigens wijzen GS erop dat zij in het kader van de volksgezondheid hierover regelmatig contact hebben met de Inspectie van de milieuhygiëne en de GGD Arnhem.

GroenLinks vroeg GS ook duidelijkheid te geven over de storingen aan de installaties in 1996, 1997 en 1998. In 1996 en 1997 zou de Avira bij het niet functioneren van de rookgasfilters via een noodklep de rook gassen rechtstreeks naar de buitenlucht hebben uitgestoten. Waar in 1996 de oude verbrandingslijn 2, die in dat jaar ook tijdelijk buiten bedrijf is gesteld, nog over de noodklep beschikte, is deze bij de ombouw van lijn 2 verwijderd. De overige verbrandingslijnen beschikten niet over een dergelijke noodklep. Voor alle verbrandingslijnen van de Avira geldt volgens landelijke richtlijnen dat bij storingen in de verbrandingsinstallaties maximaal 8 uur per storing, met een totaal van maximaal 96 uur per jaar, van een zogenaamde by-pass gebruik mag worden gemaakt.

Dat wil zeggen dat in storingssituaties de rookgassen niet langs de gehele rookgasreiniger gaan, maar wel via een electrofilter waar het stof, waarin een deel van de dioxinen zit, toch wordt afgevangen. In de periode 1996 t/m 1998 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij langer dan 96 uur op jaarbasis gebruik is gemaakt van de by-pass.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Milieu en Water, mevrouw J. van der Veen, tel. (026) 359 99 17, e-mail: j.veen@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevrouw M. Nijenhuis, tel. (026) 359 90 20, e-mail: m.nijenhuis@prv.gelderland.nl

Deel: ' Vragen Gelders GroenLinks over dioxine-onderzoek Avira '
Lees ook