GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 3 oktober 2001 10:08

Screening van sollicitanten bij de politie

( 3 oktober 2001)

Vragen van het lid Pitstra aan de minister van BZK

1. Is het waar dat de afgelopen jaren in strijd met de wet uitgebreide milieu-onderzoeken zijn verricht naar sollicitanten bij de regiokorpsen, zoals de Volkskrant van 28 september j.l. bericht?

2. Kan de minister de uitspraak van hoofdcommissaris F. Wagenaar van de regio Friesland bevestigen, dat in het recente verleden tientallen kandidaten geweigerd zijn op basis van deze onwettige onderzoeken? Kan hij ter verheldering van de materie de inventarisatie en het rapport van de landelijke werkgroep screening aan de Kamer doen toekomen?

3. Om hoeveel gevallen gaat het precies? Gaat het ook om illegale screening na de brief van de Minister van BZK van februari 2000, waarin deze de korpsen sommeert zich aan de bestaande regels te houden? Wat is er na de brandbrief van de Registratiekamer over dit thema van april 2000 gebeurd richting regiokorpsen om de beleidslijn te handhaven?

4. Wil de minister de inhoud van het nieuwe convenant en het protocol van Nederlandse politie aan de Kamer doen toekomen? Zijn er daarbij naar zijn overtuiging voldoende waarborgen voor een proportionele inzet, waarbij na ook afloop gemotiveerd kan worden aangegeven waarom bepaalde onderzoeksmethodieken zijn ingezet?

5. Wanneer kan de Kamer het voorstel tot wijziging van het aantal vertrouwensfuncties bij de politie tegemoetzien? Kan hij bevestigen dat het daarbij gaat om uitbreiding van 300 naar 9000 vertrouwensfuncties? Om hoeveel A en P functies gaat het exact?

6. Acht de minister deze wijziging, samen met het nieuwe protocol, toereikend voor het borgen van een integere instroom in de Nederlandse politie-organisatie? Zo ja, kan hij dan ook garanderen dat de illegale screeningspraktijken vanaf nu tot het verleden behoren?

7. Welke maatregelen neemt de minister om te zorgen dat de regiokorpsen zich tot die wetswijziging aan de bestaande wet en regelgeving houden, en sollicitanten bij de Nederlandse politie te vrijwaren van ongepaste inbreuken op de persoonlijke levenssfeer?

Deel: ' Vragen Groen Links over screening sollicitanten bij politie '
Lees ook