Tweede Kamer der Staten Generaal

Vragen van het lid Rabbae (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken over een bankgarantie van de president-directeur van de Koninklijke Schelde Groep. (Ingezonden 18 februari 2000)


1

Klopt het dat de president-directeur van de Koninklijke Schelde Groep (KSG) over een bankgarantie beschikt die hem het recht geeft op betalingen van maximaal 3,5 miljoen gulden ongeacht de toekomst van de onderneming? 1)


2

Was uw ministerie op de hoogte van deze regeling? Zo nee, waarom niet?


3

Kunt u inzicht geven in de constructie die is gekozen voor deze bankgarantie? Wanneer is deze bankgarantie verstrekt? Onder weke voorwaarden heeft de heer Van den Heuvel recht op uitbetaling?


4

Wat was de reden om een dusdanig riante regeling te treffen? Vindt u een dergelijke regeling verantwoord enerzijds ten opzichte van de `gewone' werknemers en anderzijds tegen de achtergrond van de financiële situatie van het bedrijf?


5

Kunt u reageren op de oproep van de voorzitter van de Unie om deze garantie alsnog in te trekken? Welke mogelijkheden zou de overheid hiervoor hebben? Bent u hiertoe bereid?


6

Wilt u deze vragen, gezien de spoedige besluitvorming, tijdig beantwoorden zodat ze bij de bespreking in de Kamer over de toekomst van de KSG een rol kunnen spelen?

NRC Handelsblad 16 februari jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vragen GroenLinks aan EZ bankgarantie directeur Scheldegroep '
Lees ook