GroenLinks


Vragen over arbeidssituatie bouw Westerscheldetunnel

Ineke van Gent en Hugo van der Steenhoven stelden op 1 juli de volgende vragen aan de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid.

1. Heeft u kennis genomen van het artikel "arbeidssituatie bij Tunnelbouw vereist regie van provincie" uit de provinciale Zeeuwse courant van 26 juni 1999?


2. Bent u bekend met de situatie dat het grootste deel van het aangeworven personeel voor de bouw van de Westerscheldetunnel uit Duitsland, België, Ierland en Portugal afkomstig is, ondanks de lokale werkeloosheid in Zeeland?


3. Bent u bekend met de situatie dat de in Nederland geldende C.A.O.voor deze buitenlandse werknemers niet wordt toegepast ook wanneer zij voor langere tijd werkzaam zijn aan de tunnel, maar dat zij worden beloond volgens in hun respectievelijke landen van herkomst geldende regelingen?


4. Deelt u de mening van de fractie van GroenLinks, dat er zowel bij het Rijk als Provincie Zeeland een verantwoordelijkheid ligt ten aanzien van de juiste toepassing van regelingen ten aanzien van beloning, arbeidstijdenwet en arbeidsomstandighedenwet?


5. Is volgens u het niet toepassen van de in Nederland geldende C.A.O. voor de bouw in overeenstemming met Europese en Nederlandse regelgeving?


6. Bent u het eens met de fractie van GroenLinks, dat door het niet toepassen van de C.A.O. voor de bouw, Nederlandse sollicitanten onevenredig worden benadeeld?


7. Deelt u de mening van de fractie van GroenLinks, dat er op deze wijze onnodig kansen worden gemist voor de tewerkstelling van arbeidskrachten uit de regio?


8. Bent u bereid om in te grijpen in deze situatie en in het vervolg bij aanbesteding van rijksprojecten voorwaarden op te nemen over het toepassen van de in Nederland geldende arbeidsvoorwaarden voor het personeel?

Deel: ' Vragen GroenLinks arbeidssituatie bouw Westerscheldetunnel '
Lees ook