Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen17.002 vragenformulier 17 februari 2000

Gemaakt: 17-2-2000 tijd: 14:17


15


2990007102

Mondelinge vragen van het lid Rabbae (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het risicodragend beleggen in aandelen(fondsen) door scholen voor voortgezet onderwijs. (17 februari
2000)


2990007113

Interpellatievragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over schadeloosstelling voor dwangarbeiders. (Ingezonden 16 februari 2000)


1

Kunt u verduidelijken wat de inzet is (geweest) van de Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen vanuit haar rol als waarnemer bij de onderhandelingen over de criteria waaraan de ex-dwangarbeiders moeten voldoen willen zij voor een schadeloosstelling uit het Duitse fonds in aanmerking komen?


2

Wat vindt u ervan dat het overgrote deel van de Nederlandse ex-dwangarbeiders niet in aanmerking komen?


3

Kunt u verduidelijken wat wij moeten verstaan onder «de overgrote meerderheid»?


4

Vindt u niet dat de inzet van de regering moet zijn dat alle ex-dwangarbeiders voor een schadeloosstelling vanuit Duitsland in aanmerking moet komen?


5

Bent u bereid er bij de komende onderhandelingen in Berlijn voor in te zetten dat de criteria dusdanig worden verruimd, dat alle Nederlandse ex-dwangarbeiders voor een schadeloosstelling uit het Duitse fonds in aanmerking komen?


2990007120

Vragen van de leden Harrewijn en M.B. Vos (beiden GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het gebruik van vacuümbommen. (Ingezonden 17 februari 2000)


1

Hebt u kennisgenomen van de berichten dat het Russische leger vacuümbommen in Tsjetsjenië heeft gebruikt? Zo ja, kunt u deze berichten al dan niet bevestigen? 1)


2

Hoe beoordeelt u deze informatie? Kunt u de Kamer nader informatie hierover verstrekken?


3

Zijn er internationale reacties geweest op het (eventuele) gebruik van vacuümbommen in Tsjetsjenië? Zo ja, van wie? Wat was de reactie van de Russische regering?


4

Kunt u de Kamer informeren over de werking van dit soort wapens?


5

Weet u welke landen de vacuümbom ontwikkeld hebben en welke landen deze wapens in bezit hebben? Zijn vacuümbommen al in een conflict gebruikt?


6

Is het ontwikkelen, produceren en gebruik van vacuümbommen niet in strijd met de Geneefse Conventie of enig ander verdrag? Zo neen, wordt er aan gewerkt om dit soort wapens in een ander verdrag te bieden?

Netwerk, 7 februari jl.


2990007130

Vragen van het lid Harrewijn (GroenLinks) aan de minister van Defensie over vervuiling van het voormalige NAVO depot in Coevorden. (Ingezonden 17 februari 2000)


1

Bent u op de hoogte van het artikel «Commotie in Coevorden over `vervuiling' depot? 1)


2

Is u bekend welke activiteiten plaatsvinden op het voormalige NAVO depot in Coevorden?


3

Is het waar dat de plotselinge bedrijvigheid op het voormalige NAVO depot uitsluitend te maken heeft met inspecteren op asbest van teruggekeerde militaire voertuigen uit Kosovo?


4

Is het waar dat er in het verleden op het depot tanks met verarmd uranium hebben gestaan? Zo ja, kunt u garanderen dat deze schoonmaakactie niets te maken heeft met het in het verleden opgeslagen verarmd uranium?


5

Waarom is de bevolking niet geïnformeerd over genoemde activiteiten terwijl het depot sinds december vorig leeg staat?


6

Hoe beoordeelt u de zorg van de bevolking en milieugroeperingen dat deze bedrijvigheid te maken heeft met een vervuiling met verarmd uranium?


7

Kan volledige openheid gegeven worden, ook aan omwonenden, over de waargenomen activiteiten in het voormalige NAVO depot?

Nieuwsblad van het Noorden, 10 februari jl.


2990007140

Vragen van het lid Van Ardenne-van der Hoeven (CDA) aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over adviezen van ambassades over Foster Parents Plan. (Ingezonden 17 februari 2000)


1

Is het bericht waar dat een aantal ambassades negatief geadviseerd zou hebben over de projecten van Foster Parents Plan? 1)


2

Zo ja, hoe verhouden deze negatieve adviezen zich tot de passage uit de beschikking van 31 december 1999 waar gesteld wordt dat uit nader onderzoek is gebleken dat de professionaliteit van Foster Parents Plan in het algemeen adequaat is?


3

Hoe verhoudt dit zich tot uw uitspraak tijdens het vragenuur van 18 januari 2000 dat de beslissing over de toelating van Foster Parents Plan mede is gebaseerd op adviezen van de zijde van de ambassades? 2)


4

Bent u bereid om de adviezen van de ambassades en van andere deskundigen over Foster Parents Plan zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen?

Trouw, 15 februari jl.

Handelingen II, nr. 37, Vergaderjaar 1999-2000, blz. 2845-2848.


2990007150

Vragen van het lid Hoekema (D66) aan de staatssecretaris van Justitie over het onder dwang injecteren van vreemdelingen bij uitzettingen. (Ingezonden 17 februari 2000)


1

Is inmiddels ondubbelzinnig komen vast te staan dat de tegen uitzetting protesterende asielzoeker, de heer O.B., twee keer en niet één keer of drie keer is geïnjecteerd? 1)


2

Met welke medicatie is precies geïnjecteerd?


3

Is er een beleid met betrekking tot de keuze van korte of lang werkende medicijnen? 2)


4

Wat is uw oordeel over de stelling van professor Van Kalmthout (zie 2) dat gedwongen medicatie alleen mag plaats vinden `ter voorkoming van onherstelbare schade aan de betrokkene zelf'?


4

Is er een operationele uitwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een gedragscode van de `heersende medisch-etische en juridische opvattingen'? 3)


5

Welke afspraken zijn er met Medicare over melding en registratie van gedwongen medische interventies?

zie antwoorden op vragen van de leden Halsema en De Wit, Aanhangsel Handelingen nrs. 674 en 675, Vergaderjaar 1999-2000.

zie Drenthse Courant, 11 februari jl.

zie antwoord 2 op de vragen van het lid Halsema.


2990007160

Vragen van het lid Stroeken (CDA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de toetreding van nieuwe taxi's in Amsterdam. (Ingezonden 17 februari 2000)


1

Kent u het artikel «Taxiconcurrentie Amsterdam zal flink toenemen»? 1)


2

Deelt u mijn oordeel dat toetreding van veel nieuwe aanbieders van taxivervoer in Amsterdam de sanering van het vergunningenstelsel in Amsterdam belemmert?


3

Deelt u ook mijn oordeel dat de onrust onder de taxichauffeurs in Amsterdam verminderd kan worden door duidelijk te maken dat het capaciteitsbeleid gedurende de overgangsperiode nog bestaat en door duidelijk te maken wat dat in de praktijk betekent?


4

Worden er gedurende de overgangsperiode van twee jaar door u nieuwe vergunningen afgegeven voor het verrichten van taxivervoer in Amsterdam? Zo ja, aan welke aantallen denkt u?


5

Bent u bereid om gedurende de overgangsperiode van twee jaar op grond van het capaciteitsbeleid nieuwe aanbieders van taxievervoer in Amsterdam te weren, om zo de sanering van het vergunningenstelsel beter mogelijk te maken? Bent u bereid om voor dit doel gebruik te maken van de mogelijkheid de overgangsperiode met twee jaar te verlengen?

De Volkskrant, 11 februari jl.


2990007170

Vragen van de leden Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Hessing (VVD) en Ter Veer (D66) aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over een Wereldbankproject in Bhutan. (Ingezonden 17 februari 2000)


1

Kunt u meer informatie verschaffen over het Wereldbankproject Forestry II in Bhutan en de gevolgen die de uitvoering van dit project heeft voor Nepalese immigranten in Bhutan?


2

Bent u bereid bij de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Wereldbank aan te dringen op een onderzoek naar de effecten die het Forestry-II-project heeft voor de bevolking van Bhutan?


3

Kunt u een overzicht geven van de projecten die op dit moment in Bhutan plaatsvinden in het kader van de Verdrag inzake duurzame ontwikkeling?


4

Wanneer kan de Kamer een evaluatie van de Duurzame Ontwikkelings Verdragen, zoals verzocht in de motie Van Middelkoop c.s. zoals (23.949, nr. 8), tegemoet zien?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Ardenne-van der Hoeven, Hessing en Ter Veer, ingezonden 20 januari 2000.


2990007180

Vragen van het lid Eurlings (CDA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de regeling eisen geschiktheid. (Ingezonden 17 februari 2000)


1

Bent u op de hoogte van de regering Eisen Geschiktheid, die voorwaarden stelt voor het toekennen en ontzeggen van de rijbevoegdheid aan mensen met een gezondheidsaandoening?


2

Kunt u aangeven waarom mensen met hersenaandoeningen, zoals bijvoorbeeld een pilocytair astrocytoom, die echter al lange tijd geen negatieve effecten in de vorm van epileptische aanvallen ondervinden van de tumor, niet onder artikel 7.2 vallen, maar onder 7.5 en daarmee voorgoed zijn uitgesloten van de rijbevoegdheid?


3

Wat is uw mening over het feit dat mensen met hersenaandoeningen, die zich al lange tijd uitstekend voelen en ook volledig kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, geen auto mogen rijden?


4

Is er aanleiding voor u om ook voor mensen met dergelijke aandoeningen een regeling te treffen waarin toekennen van de rijbevoegdheid afhankelijk is van het medische verleden en niet van een operatie van de goedaardige tumor?


2990007190

Vragen van het lid Dijksma (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mw. Adelmund, over het gebruik van grafische rekenmachines bij examens. (Ingezonden 17 februari 2000)


1

Heeft de voorzitter van het CEVO, de heer Bouwma tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op 4 februari jl. in Arnhem, verklaard dat examenkandidaten in de tweede fase van het voorgezet onderwijs hun grafische rekenmachine, die zij allen hebben moeten aanschaffen, niet mogen gebruiken bij de centrale examens voor de vakken economie en biologie?


2

Ligt aan deze regel de overweging ten grondslag dat anders sommige leerlingen examenvragen makkelijk kunnen beantwoorden door tevoren formules in hun grafische rekenmachine te programmeren?


3

Ontbreekt het de opstellers van de examens voor de betreffende vakken aan creativiteit om examenvragen te bedenken, die dit risico wegnemen?


4

Acht u het motiverend ten opzichte van de betreffende leerlingen, wanneer zij ten behoeve van slechts enkele vakken hebben moeten leren te werken met de grafische rekenmachine, maar dat deze zelfde vaardigheid bij andere vakken taboe wordt verklaard?


5

Vindt u het acceptabel dat de hoog oplopende kosten voor leermiddelen aldus nog verder worden opgedreven, doordat leerlingen een tweede calculator moeten aanschaffen?


6

Bent u bereid de aanvullende studiekosten die hieruit voortvloeien te compenseren tenminste voor minder draagkrachtige ouders?


2990007200

Vragen van de leden Geluk (VVD), Waalkens (PvdA) en ter Veer (D66) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over afwijzing van het project «Vers van het land» m.b.t. het Stimuleringskader. (Ingezonden 17 februari 2000)


1

Bent u op de hoogte van het feit dat het project «Vers van het land» van de WLTO aanspraak heeft gedaan op de «Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentie kracht» en dat deze aanvraag is afgewezen?


2

Vindt u dit project een waardevol en vernieuwend idee, wat het waard is verder uit te werken ten gunste van onder andere het boeren inkomen? Zo ja, hoe denkt u daar dan invulling aan te geven?


3

Bent u bekend met het NRLO rapport «Innoveren met Ambitie» en vindt u dat dit goed aansluit bij het Stimuleringskader?


4

Is het waar dat de Stimuleringsregeling alleen mogelijkheid biedt voor proces- en productinnovatie en geen mogelijkheid biedt voor systeeminnovatie (lange termijn), waar bij dit project juist sprake van is?


5

Bent u bereid de voorwaarden van het Stimuleringskader op korte termijn zodanig aan te passen, dat projecten zoals deze waar sprake is van systeem innovatie mogelijk te maken?


2990007210

Vragen van het lid Kant (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de regeling pgb voor de thuiszorg. (Ingezonden 17 februari 2000)


1

Herinnert u zich dat uw voorganger op kamervragen over de Nederlandse vereniging van particuliere woon- zorgvoorzieningen (Nevep) - die haar cliënten aanzette tot het aanvragen van een pgb - stelde, dat deze cliënten geen beroep op de regeling pgb voor de thuiszorg konden doen daar deze uitsluitend bedoeld is voor verpleging en/of verzorging in de thuissituatie en niet voor cliënten in particuliere bejaardenoorden? 1)


2

Bent u met uw voorganger eens? Zo ja, geldt dit voor alle door de Nevep geëxploiteerde woon- zorgvoorzieningen en overige particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen zoals serviceflats?


3

Is het u bekend dat de bewoners van het European Care Hotel minimaal
175 gulden per etmaal betalen? Zo ja, is dit uitsluitend voor huisvesting, eten en bewassing? Wat is de prijs als ook een beroep wordt gedaan op de geboden `individuele zorg en aandacht'? 2)


4

Is het u bekend dat in de brochure van het European Care Hotel `Heino' staat dat mensen met een persoonsgeboden budget de vergoeding van het zorgdeel hieruit kunnen betalen? Zo ja, bent u van mening dat hier sprake is van misleiding? 3)


5

Is het u bekend dat in de brochure van het European Care Hotel `Heino' staat dat in sommige gevallen mensen met een thuiszorgindicatie ook de geïndiceerde handelingen uit de AWBZ ontvangen?


6

Kunnen deze cliënten van de Nevep inderdaad een beroep doen op de AWBZ gefinancierde thuiszorg? Zo ja, op welke manier dient het indicatieorgaan de particulier gefinancierde zorg mee te wegen?


7

Indien cliënten een beroep kunnen doen op de geïndiceerde thuiszorg, hoe kan dat worden voorkomen dat zij eveneens aan Nevep het volle pond betalen voor `individuele zorg en aandacht'?


8

In hoeverre is het mogelijk dat op deze manier AWBZ-geld wordt ingezet om de kas van de Nevep te spekken?


9

Is het waar dat de Nevep een erkenning heeft aangevraagd als AWBZ gefinancierde instelling? Zo ja, bent u voornemens deze erkenning te verlenen en hoe past dat in uw terughoudende erkenningenbeleid in het kader van bevriezing van de marktwerking?


10

Zullen bewoners van de geplande wooncomplexen die door ING gefinancierd gaan worden en opgezet in samenwerking met verzorgings- of verpleeghuizen ook in aanmerking kunnen komen voor AWBZ gefinancierde thuiszorg? Zo ja, hoe zal de particuliere thuiszorg zich hier verhouden met de AWBZ gefinancierde zorg?


11

Bent u van mening dat initiatieven zoals die van Nevep en de ING-bank alleen toegankelijk zijn voor mensen met een hoger inkomen en dat mensen met een lager inkomen afhankelijk zijn van de collectieve voorzieningen?

Kamervragen Marijnissen vergaderjaar 1996-1997, nr. 98

Pensioenbelangen, september 1999

Nevep-folder European Care Hotel `Heino'


2990007220

Vragen van de leden Kamp en Rijpstra (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Justitie over de opstelling van een integratieplan in Denemarken. (Ingezonden 17 februari 2000)


1

Heeft Denemarken onlangs een nieuw integratieplan met betrekking vreemdelingen opgesteld? Zo ja, wat is de houd van dat integratieplan?
1)


2

Maken regels met betrekking tot gezinshereniging en -vorming onderdeel uit van het integratieplan? Zo ja, wat zijn ingevolge het plan de nieuwe eisen die aan gezinshereniging en -vorming zullen worden gesteld?


3

Wanneer treedt het nieuwe integratieplan in werking?


4

Welke verschillen zijn er tussen de nieuwe regels met betrekking tot gezinshereniging en - vorming in Denemarken en Nederland, zowel in de huidige situatie als na uitvoering van het regeerakkoord van 1998?

Zie de Telegraaf van 12 februari jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vragen GroenLinks over beleggen van scholen in aandelen '
Lees ook