GroenLinks
Vragen over chemische wasserijen


13 maart 2000

Vorige week maakte minister Pronk melding van een onderzoek van de Milieudienst Rijnmond waaruit bleek dat bewoners in de directe omgeving van chemische wasserijen blootgesteld worden aan gezondheidsrisicos. GroenLinks wil dat er snelle actie wordt ondernomen om de bewoners beter te beschermen. Daarnaast wil GroenLinks dat wordt bekeken of het verbod op PER eerder dan 2007 kan ingaan.

Het genoemde onderzoek is bijzonder actueel omdat een ontwerp-Besluit waarin de milieueisen voor deze sector worden aangescherpt juist op dit moment aan de orde is. In de Tweede Kamer is sprake van een meerderheid die een eerder voorstel van de minister te slap vond. Daarom heeft hij zijn voorstel al eens moeten aanpassen. Deze aangepaste variant ligt op dit moment ter commentaar bij de Raad van State. Als er sprake is van gezondheidsrisicos dan moet ook het tweede voorstel verder worden aangescherpt, vindt GroenLinks.

Vragen van het lid Van der Steenhoven (GroenLinks) aan de minister van VROM


1. Welke gevolgen verbindt de minister aan de uitkomsten van een recent onderzoek van de DCMR naar de gezondheidsrisicos voor bewoners van woningen naast of boven chemische wasserijen, anders dan dat de Inspectie Milieuhygiëne een inspectieonderzoek start?
2. Deelt de minister de mening dat de bestaande belasting voor bewoners van woningen naast of boven chemische wasserijen onaanvaardbaar is?

3. Welke directe consequenties hebben de onderzoeksresultaten uit de Rijnmond voor de ontwerp-AMvB Textielreinigingsbedrijven? Door middel van welke maatregelen kunnen de bewoners snel en effectief worden beschermd? Is de de minister bereid een versneld verbod van PER in overweging te nemen?

4. Kan de minister uitleggen hoe een verbod op het gebruik van PER zal worden omgezet (zoals in het Persbericht is vermeld)? Is het juist dat de aangewezen Algemene Maatregel van Bestuur slechts een aanscherping van het Maximaal Toelaatbare Risico voorziet en dus niet in een verbod?

5. Wanneer verwacht de minister dat de AMvB in werking zal treden?

-
Meer weten? E-mail info@groenlinks.nl

Deel: ' Vragen GroenLinks over chemische wasserijen '
Lees ook