Tweede Kamer der Staten Generaal


2990006250

Vragen van het lid Oedayraj Singh Varma (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het Centraal Informatie- en Cöordinatiepunt Infrastructurele Projecten (CICI). (Ingezonden 3 februari 2000)


1

Hoe verhoudt de taakstelling van het verzamelen van informatie aangaande onwettige activiteiten'1) zich tot de bij het CICI aangelegde actielijst die een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) door een medewerker van bureau Jansen en Janssen openbaar is geworden, en waarop naast een enkele vernieling uitsluitend vreedzame en wettige en acties worden vermeld?


2

Hoe verhoudt de `niet exclusief op de milieubeweging' gerichte informatieverzameling (antwoord op vraag 3, 500) zich tot diezelfde actielijst, waarop uitsluitend milieuorganisaties en hun activiteiten worden opgevoerd?


3

Hoe verhoudt de ontkenning van een taak voor de BVD bij acties rond infrastructurele projecten? 2) zich tot

de aanwezigheid van BVD-directeur Akerboom bij de oprichtingsvergadering van het CICI,

de BVD-presentatie over de toekomst van het milieu-activisme in Nederland,

het initiatief tot oprichting door de chef van de Regionale Inlichtingen Dienst (RID) in Nijmegen,

het feit dat alle overige leden onder het regime van de wet op de inlichtingendiensten (WIV) vallen,

de betrokkenheid van een BVD-liaison bij het CICI,

en de permanente adviserende rol die de politiële adviescommissie inlichtingendiensten heeft, zoals uit bovenvermeld WOB-dossier blijkt?


4

Hoe verhoudt de uitdrukkelijke scheiding 3) tussen RID-inlichtingentaken en opsporingstaken in het kader van strafbare feiten of de binnenlandse veiligheid in de handleiding, zich tot de uit de punten 3a t/m 3f sprekende directe betrokkenheid van de BVD?


5

Hoe verhoudt de formele scheiding tussen BVD-taken en openbare taken bij de RID en zich tot de hierboven geconstateerde vermenging, gezien het feit dat alle activiteiten van het CICI vallen onder de competentie van de RID regio Zuid-Gelderland?


6

Hoe beoordeelt u de constatering dat de BVD sinds de commissie Van Traa in toenemende mate (al dan niet in de persoon van een of meer personen van of voor de RID) doet wat de politie expliciet verboden is, namelijk infiltratie, uitlokking, inbreken, afluisteren en het aanzetten tot criminele activiteiten, terwijl daarvoor vooraf noch achteraf in het openbaar verantwoording behoeft te worden afgelegd?


7

Hoe beoordeelt u het sterke vermoeden dat de BVD door haar directe betrokkenheid bij CICI haar taakstelling en bevoegdheden ver te buiten is gegaan (zie vraag 3), gezien de schriftelijke toezegging dat de Vereniging Milieudefensie als zodanig geen onderwerp van onderzoek voor de BVD is?


8

Hoe verhoudt uw toezegging dat er bij de BVD geen interesse voor Milieudefensie bestaat zich tot de poging tot infiltratie (door Marc Witteveen) onder supervisie van de BVD, die in november 1998 bekend werd door een artikel in Vrij Nederland?


9

Bent u van mening dat de fl. 830.000 subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het CICI, door de wijze waarop het CICI te werk gaat en momenteel in het nieuws staat, mede bijdraagt tot de stigmatisering en criminalisering van de door het CICI in kaart gebrachte legale en democratische milieu-organisaties, waaronder de Verenigde Milieudefensie en GroenFront, alsmede de sympathiserende buurtbewoners die in de CICI actielijst worden vermeld?


10

Is het waar dat de scheiding van taken en bevoegdheden tussen de politiële inlichtingendiensten en de BVD toenemend een academische wordt, door dat de agenten van de Regionale Inlichtingendiensten (RID) zowel in opdracht van de plaatselijke politie (openbare orde) als voor de BVD (staatsveiligheid) werken, ook al gezien het door de commissie Kalsbeek geconstateerde feit dat er bij de RID veelal niet eens een fysieke scheiding bestaat tussen politiegegevens en BVD-gegevens?


11

Welke maatregelen heeft u voor ogen om een einde te maken aan de ongewenste vermenging van taken, bevoegdheden en werkzaamheden van en voor de BVD en de politie bij de Regionale Inlichtingendiensten, en in concreto bij het project CICI?

Zie Aanhangsel Handelingen, Vergaderjaar 1999-2000, nr. 499. (antwoord op vraag 2)

Zie Aanhangsel Handelingen, Vergaderjaar 1999-2000, nr. 500. (antwoord op vraag 3)

Alle activiteiten van het CICI zouden worden uitgevoerd overeenkomstig de handleiding Informatie-inwinning openbare orde', zo schrijft de minister in antwoord op vraag 5 van het stuk bedoeld in noot 2.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vragen GroenLinks over CICI '
Lees ook