GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 8 augustus 2001 16:16

Teveel landbouwgif op groente en fruit

( 8 augustus 2001)

Kamervraag
Schriftelijke vragen van de leden M.B. Vos en Karimi (beiden GroenLinks) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over landbouwgif op groente en fruit.


1. Bent u bekend met het bericht over te hoge gehaltes landbouwbestrijdingsmiddelen op in Nederland verkochte groente en fruit (Agrarisch Dagblad, 8 augustus jl.)?


2. Klopt het dat controles in 1999 uitwijzen dat 10 procent van groenten, fruit en granen in Nederland te veel landbouwbestrijdingsmiddelen bevatten? Zo niet, wat is dan het juiste percentage?


3. In hoeveel van deze gevallen waarin een overschrijding van de grenswaarden is vastgesteld, is het product uit de handel gehaald?

4. Kunt u aangeven welke (mogelijke) gezondheidsrisico's er zijn opgetreden voor de consument in de gevallen dat betreffende producten niet of na enige tijd uit de handel zijn genomen? Kunt u de Kamer een overzicht geven van deze risico's, uitgesplitst naar soort product en soort bestrijdingsmiddel c.q. groep van bestrijdingsmiddelen?

5. Bent u met de leden van GroenLinks eens dat elk product, waarbij de grenswaarden voor bestrijdingsmiddelenresiduen worden overschreden en in de handel komt een onaanvaardbaar risico vormt voor de gezondheid van de consument? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid (aanvullende) maatregelen te nemen om te voorkomen dat producten, waarbij de grenswaarden voor bestrijdingsmiddelenresiduen worden overschreden, toch in de handel komen, bijvoorbeeld door het terugdraaien van de maatregel, waardoor er door de Keuringsdienst van Waren nog maar een vijfde van het aantal controles wordt uitgevoerd, door een stringenter beleid te voeren met betrekking tot het uit de handel halen van producten, of door het toekennen van voldoende hoge boetes aan producenten en/of supermarkten die handelen in producten die niet aan de wettelijke vereisten voldoen?

Deel: ' Vragen GroenLinks over landbouwgif op groente en fruit '
Lees ook