Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen01.002 vragenformulier 1 februari 2000

Gemaakt: 1-2-2000 tijd: 14:17


9


2990006072

Mondelinge vragen van het lid Rosenmöller (GroenLinks) aan de minister-president over de mogelijke regeringsdeelname van de FPÖ in Oostenrijk. (Ingezonden 1 februari 2000)


2990006082

Mondelinge vragen van het lid Th.A.M. Meijer (CDA) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over uitspraken van de minister in het weekblad Elsevier over lagere vleesprijzen. (Ingezonden 1 februari
2000)


2990006092

Mondelinge vragen van het lid Stellingwerf (RPF) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de (dreigende) wegblokkades en andere acties op de weg in Frankrijk, Duitsland en Spanje. (Ingezonden 1 februari 2000)


2990006100

Vragen van de leden Leers (CDA) en Duivesteijn (PvdA) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over taxatie-rapporten. (Ingezonden 1 februari 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Taxatie-rapporten zijn niet betrouwbaar» in de COBOUW dd 24 januari?


2

Onderschrijft u de opvatting van de Algemene Secretaris van de Vereniging Register van Vastgoedtaxateurs (RVT) dat makelaars en taxateurs zich schuldig maken aan niet-onafhankelijke en niet-prudente taxaties?


3

Welke mogelijkheden ziet u om de oneigenlijke relatie tussen transactieprijs en provisie, welke wordt getoucheerd door de makelaar, los te koppelen? Bent u bereid dit punt ter beoordeling voor te leggen aan de Nma?


4

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van het wetsvoorstel dat een wettelijk bepaalde bedenktijd moet regelen? Wanneer kan de Kamer de nota naar aanleiding van het verslag tegemoet zien?


2990006110

Vragen van het lid Van der Steenhoven (GroenLinks) aan de ministers voor Grote Steden- en Integratiebeleid en van Verkeer en Waterstaat over Randstadspoor. (Ingezonden 1 februari 2000)


1

Hebt u kennisgenomen van de uitzendingen van TV Omroep Utrecht waarnaar ook het artikel uit Cobouw 1) over Randstadspoor verwijst?


2

Onderschrijft de minister van Verkeer en Waterstaat de uitspraken van de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid om Randstadspoor sneller dan nu de planning is te realiseren?


3

Hoe verhoudt zich dit tot het antwoord 2) dat de minister van Verkeer en Waterstaat op 6 januari 1999 gaf op de vraag over Randstadspoor als zou versnelling ten opzichte van de geplande oplevering in 2008/2009 nauwelijks mogelijk zijn vanwege de nodige procedures, die in 2002 gereed kunnen zijn?


4

Hoe verklaart u het verschil van zeven jaar tussen gereedkomen van de procedures en oplevering van de lijn? Hoeveel jaar na afronding van de procedures kan de lijn technisch gesproken gerealiseerd zijn?


5

Bent u bereid om in samenspraak met de gemeente Utrecht te werken aan een zo spoedig mogelijk afronding van de procedure en realisatie van de Randstadspoor?


27 januari jl.

Kamerstuk 26 828, nr. 27, blz. 2.


2990006120

Vragen van de leden Wijn en Buijs (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over medische hulp aan illegalen. (Ingezonden 1 februari 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van de inhoud van het programma Netwerk 1) over medische hulp aan illegalen door ziekenhuizen?


2

Klopt het dat ziekenhuizen, met name in de grote steden, in toenemende mate worden geconfronteerd met oninbare vorderingen ten gevolge van aan illegalen verleende medische hulp?


3

Is het voor ziekenhuizen voldoende duidelijk wanneer zij wel en wanneer niet medische hulp aan illegalen mogen verlenen?


4

Deelt u de mening dat de medische sector niet moet worden geconfronteerd met dilemma's die in de politiek en niet in de spreekkamer thuis horen? Zo ja, hoe denkt u hiervoor een oplossing te bereiken?


5

Bent u bereid op korte termijn met ziekenhuizen en zorgverzekeraars te overleggen over een oplossing voor deze problematiek en de Kamer daarover te informeren?

Netwerk, dinsdag 26 januari 2000.


2990006130

Vragen van het lid Kuijper (PvdA) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over door de politie in Heerlen gestelde prioriteiten. (Ingezonden 1 februari 2000)


1

Hebt u kennisgenomen van het artikel «Arresteer je een autodief, krijg je op je kop»?


2

In hoeverre passen door de politie Heerlen-Noord gestelde prioriteiten in het door het kabinet voorgestane beleid van eenheid van politie zoals beschreven in het Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2000? 2)


3

Bent u het eens met de stelling dat het niet opsporen van gestolen auto's en het niet in behandeling nemen van eenvoudige mishandelingen, in strijd is met artikel 2 van de Politiewet?


4

In hoeverre is de prioriteit van de politie Heerlen-Noord bepaald door het openbaar bestuur?


5

Welke effect heeft de prioriteitenstelling van de politie Heerlen-Noord op de motivatie van de bij het politiewerk zeer betrokken politiemedewerkers?


6

In hoeverre bevordert deze maatregel het vertrouwen in de politie?


7

Zijn er andere en betere methoden te vinden om de beschikbare capaciteit van de politie in te zetten?


8

Ziet u mogelijkheden om verbetering van de situatie bij de politie in Heerlen-Noord te bevorderen?

De Limburger van 27 januari jl.

TK 1999-2000, 26 345.


2990006140

Vragen van de leden Eurlings en Biesheuvel (beiden CDA) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie over vernieling van flitspalen. (Ingezonden 1 februari 2000)


1

Bent u op de hoogte van het bestaan van het actieplan `Stop de flitspalen'?


2

Heeft u kennis genomen van de actie die Radio Veronica naar aanleiding hiervan voert onder de naam `Stop de flitspalen'? 1)


3

Bent u van mening dat hier sprake is van uitlokking van vernieling?


4

Deelt u de mening dat dit een uiterst laakbare actie betreft?


5

Kunt u in de Kamer cijfers tonen op welke schaal vernieling van flitspalen plaatsvindt? Welke kosten zijn hiermee gemoeid?


6

Is het waar dat de voorzitter van het College van Procureurs-generaal Veronica per brief heeft gemeld dat Veronica zich schuldig maakt aan opruiing en dat hij Veronica aansprakelijk heeft gesteld voor flitspalen die vernield worden?


7

Bent u daadwerkelijk voornemens actie te ondernemen tegen de actie `Stop de flitspalen»? Welke mogelijkheden ziet u hiertoe?

Radio Veronica - iedere werkdag tussen 16.00 en 18.00 uur.


2990006150

Vragen van het lid Stellingwerf (RPF) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de dood van 21 runderen in het natuurgebied Horstenwold. (Ingezonden 1 februari 2000)


1

Heeft u kennis genomen van het bericht dat 21 runderen dood zijn aangetroffen in het natuurgebied Horsterwold bij Zeewolde? 1)


2

Is de dood van deze runderen veroorzaakt door het eten van taxusstruiken?


3

Wie is aansprakelijk voor de dood van deze runderen?


4

Bestaat inzicht in het aantal malen dat landbouwhuisdieren omkomen door het eten van deze zeer giftige struik? Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak dergelijke incidenten zich de laatste tien jaar hebben voorgedaan? 2)


5

Bestaan er regels voor de aanplant van taxus in het agrarisch gebied die tot doel hebben dergelijke incidenten te voorkomen? Zo ja, hoe luiden die? Zo nee, acht u het nodig op dit punt regels te stellen? 3)

Agrarisch dagblad, 27 januari 2000.

Recent zijn de in gemeente Ede twee koeien dood gedaan door het eten van taxusstruiken, Gelders Dagblad, 16 november '99.

Te denken is aan een algeheel plantverbod in het agrarisch gebied of aan een gedeeltelijk plantverbod binnen een bepaalde zone rond agrarische percelen. Vergelijk deze maatregel met het verbod op het planten van meidoorns om de verspreiding van perenvuur tegen te gaan.


2990006160

Vragen van het lid Ross-van Dorp over informatie over zelfmoord op internet. (Ingezonden 1 februari 2000)


1

Heeft u kennis genomen van het bericht dat recent een internet-site is opgezet, die uitgebreid informatie verschaft over zelfmoord? 1) Wat vindt u ervan dat deze zeer gedetailleerde site zelfmoordtechnieken beschrijft waaronder de `zak-over-je-hoofd-methode, advies hoe je het beste je polsen doorsnijdt en een lijst met dodelijke pillen opsomt?


2

Is het waar dat een Internet-site over zelfdoding legaal is zolang niet kan worden aangetoond dat een suïcide het directe gevolg is van de verstrekte informatie? Bent u bereid dit soort informatie aan een verbod te onderwerpen? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u daartoe? Zo neen, waarom niet?


3

Valt het verstrekken van een handleiding voor zelfmoord onder het verschaffen van hulpmiddelen om zelfmoord te plegen? Kan op grond hiervan tot vervolging worden overgegaan? Wordt in genoemd geval de grens tussen advies en instructie overschreden? Zo ja, vindt u dit een gevaarlijke ontwikkeling? Is het niet onverantwoord dat dergelijke informatie vrij toegankelijk is?


4

Bent u bereid in navolging van Groot-Brittannië Frankrijk en Duitsland het verstrekken van een handleiding voor zelfdoding strafbaar te stellen? Zo nee, waarom niet?


5

Acht u het noodzakelijk dat mensen die hulp bij zelfdoding zoeken binnen het regulier medisch circuit opgevangen worden? Zo ja, zijn hiertoe voldoende laagdrempelige mogelijkheden met onmiddellijke beantwoording van een hulpvraag? Bestaat de mogelijkheid dat mensen met suïcidale neigingen op een wachtlijst terecht komen? Zo ja, wat denkt u daaraan te kunnen doen? Wat denkt u daaraan te kunnen doen? Wat vindt u van het idee om het GGZ-middelen en in samenwerking met bijvoorbeeld het RIAGG en de Stichting Correlatie een helpdesk in te stellen, eventueel met een eigen Internet-site? Kunnen hiervoor extra middelen aan de GGZ worden toegekend? Bent u bereid hiertoe initiatieven te ondernemen?

Volkskrant van 29 januari jl.


2990006170

Vragen van het lid Atsma (CDA) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over grote onrust aangaande het IBR-vaccin . (Ingezonden 1 februari 2000)


1

Bent u op de hoogte van de grote onrust omtrent de problemen die gepaard gaan met het IBR-vaccin 1) waarmee rundveestapels mogelijk besmet zijn en de daaraan gekoppelde volksgezondheidrisico's? Hebt u kennis genomen van de artikelen terzake die onder andere in de agrarische pers verschenen? 2)


2

Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van de overheid nadat deze een vaccin voor gebruik in Nederland heeft toegelaten zoals het geval is met het IBR-vaccin?


3

Heeft de Nederlandse overheid (het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) contact gezocht met het chemische bedrijf Bayern dat vermoedelijk (mede) verantwoordelijk is voor deze affaire? Zo nee, waarom niet?


4

Zo ja, wat was de aard van de toenadering en wat was het resultaat?


5

Welke verschillende richtlijnen zijn van toepassing als het aankomt op het blokkeren van bedrijven? Hanteren verschillende ministeries verschillende richtlijnen? Welke conclusies kunnen verbonden worden aan het verschil in handelen tussen de ministeries? Welke andere redenen dan die van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gehanteerd om het veehouderijbedrijf in Zelhem te blokkeren?


6

Deelt u de mening dat door de overheid geblokkeerde bedrijven financieel tegemoetkoming moeten ontvangen, met het oog op de schade (materieel en immaterieel) als gevolg de blokkade?

Ook reeds eerder gesignaleerd tijdens AO d.d. 2 juni 1999; IBR en Oostvaarders plassen.

Agrarisch Dagblad, d.d. 25 januari 2000. Agrarisch Dagblad, d.d. 23 januari 2000.


2990006180

Vragen van de leden Wilders en Voûte-Droste (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. Hoogervorst, en de minister van Economische Zaken over een klacht bij de Nma van 20 zelfstandige arbodiensten tegen verzekeraars van ziekteverzuimpolissen. (Ingezonden 1 februari 2000)


1

Is het waar dat verzekeraars van ziekteverzuimpolissen hun klanten verplichten zich bij bepaalde door de verzekeraars uitgekozen Arbodiensten aan te sluiten? Hoeveel verzekeraars betreft het?


2

Bent u van mening dat dit een vorm van verplichte winkelnering is die niet wenselijk is?


3

Is het waar dat over deze verplichte winkelnering een klacht is gediend bij de Nma?


4

Deelt u de mening dat het stellen van kwaliteitseisen een goede zaak is, maar dat dit niet moet leiden tot verplichte winkelnering en dat het recht van vrije keuze is van een ieder voorop moet staan?


5

Bent u bereid maatregelen te nemen tegen deze verplichte winkelnering? Zo ja, welke?

Financieel Dagblad 27 januari jl.


2990006192

Mondelinge vragen van het lid De Wit (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. Hoogervorst over de achterstand van het GAK bij de uitbetaling van ziektegeld aan uitzendkrachten. (Haagsche Courant, 29 januari jl.) (Ingezonden 1 februari 2000)


2990006200

Vragen van het lid Voûte-Droste (VVD( aan de ministers van Economische Zaken en Defensie over een verklaring `vrij van explosieven'. (Ingezonden 1 februari 2000)


1

Ondervinden particuliere bodemonderzoekbedrijven oneerlijke concurrentie van diensten van de overheid? 1)


2

Moet de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) een verklaring `vrij' van explosieven afgeven in het geval dat een particulier bedrijf een onderzoek naar het opsporen van explosieven uitvoert?


3

Is het bodemonderzoekbedrijf T&A Radar een opdracht van de gemeente Leiden misgelopen, omdat de EOD weigert een verklaring `vrij van explosieven' af te geven? Zo ja, wat is de reden voor het niet afgeven van die verklaring? Is het waar dat het particuliere bedrijf de problematiek aanzienlijk sneller en doelmatiger dan de overheidsdienst kan oplossen?


4

In hoeverre zijn er `Chinese Muren' aangebracht tussen het onderdeel van de EOD dat zelf explosieven opspoort en het onderdeel dat een verklaring moeten afgeven? Is er sprake van belangenverstrengeling binnen de EOD?


5

Is de markt voor het opsporen van explosieven voldoende transparant? Is er eerlijke concurrentie? Zo ja, kunt u dit nader toelichten? Zo niet, is hier dan sprake van functievermenging bij de overheid, doordat een dienst marktactiviteit uitvoert in concurrentie met particuliere ondernemingen en tevens klanten adviseert over zowel de eigen dienst als over de particuliere concurrent? Is dit in overeenstemming met de uitgangspunten van de Commissie Cohen (Markt en Overheid)? Zo niet, bent u bereid deze problematiek voortvarend en adequaat op te lossen?

Telegraaf 31 januari 2000, «Bijklussende overheid kost burgers miljoenen».

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vragen GroenLinks regeringsdeelname FPÖ Oostenrijk '
Lees ook