Partij van de Arbeid

Den Haag, 20 februari 2003

Vragen van de leden Smeets en Dijksma (beiden PvdA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat

1. Bent u bekend met de strubbelingen rondom het aanbesteden van het openbaar vervoer (OV) in Limburg? 1) 2. Bent u van mening dat het omzeilen van openbare aanbesteding van het busvervoer in Limburg wenselijk is, waarbij bijvoorbeeld een onderhandse concessie voor twee jaar is verkregen? Waarom wel/niet? 3. Waarom is niet overgegaan tot een openbare aanbesteding, zoals de Wet Personenvervoer 2000 deze verplicht stelt? 4. Wat is uw oordeel over de rol van de provincie bij het opstellen van een programma van eisen waarbij een contract onderhands is afgesloten met het busbedrijf Hermes die de dienstregeling aanpast, ofwel uitkleedt, en de prijs voor busritten verhoogt? 5. Wat zijn de gevolgen van deze aangepaste dienstregeling en de verhoging van de bustarieven? 2) Klopt het dat vooral scholieren en werknemers hier de dupe van zijn? Vindt u dat het busbedrijf Hermes daarvoor verantwoordelijk is of de provincie Limburg als opsteller van het programma van eisen? 6. Wat is de rol geweest van het Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer (CVOV) bij deze aanbesteding? 7. Ziet u een regierol weggelegd voor het ministerie van V&W, c.q., CVOV, als behoeder van OV-aanbestedingen (programma's van eisen) in de toekomst? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 8. Hoe staat het bovengenoemde problematiek (over de dienstregeling) in relatie tot de aangekondigde 'veegwet' gepland voor 2004? Met andere woorden, wat gaat u doen om de 'kinderziektes' uit de Wet Personenvervoer 2000 te halen?

1 "Vestjes onder vuur om busvervoer" in: Dagblad de Limburger 18 februari 2003

2 "Hermes past tarieven aan na klachten" in: Dagblad de Limburger 6 februari 2003


---
Tweede Kamer der Staten-Generaal www.tweede-kamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Vragen in Tweede Kamer over aanbesteding openbaar vervoer in Limburg '
Lees ook