gemeente utrecht

2012 schriftelijke vragen 57 vragen de heer c. rotier (ingekomen 19 april 2012)

op dinsdag 17 april 2012 heeft de utrechtse voorzieningenrechter uitspraak gedaan inzake de vrijstelling voor de bouw van het nieuwe cap gemini gebouw in leidsche rijn centrum. in deze uitspraak lijkt sprake van een novum. de rechter spreekt uit, dat het nog maar de vraag is of het verwezenlijken van de bestemming kantoren zich nog verdraagt met de wettelijke voorwaarde aan een bestemmingsplan van " een goede ruimtelijke ordening" , als daar niet expliciet bij wordt betrokken de actuele leegstandscijfers van kantoorpanden in Utrecht e.o. Kern daarvan is de vraag of het realiseren van het bestemmingsplan voorziet in een planologische behoefte. B&W zal bij haar heroverweging van het bezwaar hier nader op in moeten gaan.

GroenLinks heeft daarover de volgende vragen.


1. Wat betekent deze uitspraak ten aanzien van het gemeentelijk beleid: a. voor dit concrete geval?
b. voor Papendorp en het in procedure zijnde bestemmingsplan c. voor Leidsche Rijn centrum en daar vigerende bestemmingsplannen? d. voor bestaande en nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen waarin van kantorenbouw sprake kan zijn?


2. Deelt het college de opvatting van GroenLinks, dat - lopende onze gemeentelijke discussie over de nieuwe ruimtelijke strategie - een algemene kantoor- en bedrijfsbestemming binnen bestemmingsplannen niet wenselijk is, omdat daardoor een situatie van " gebonden beschikkingen" (dat wil zeggen dat je dan de vergunning moet afgeven), ontstaat? Is het niet beter structureel de voorwaarden in bestemmingsplannen op te nemen van 'of een uitwerkingsplan, 'of een vrijstelling, zodat een ruimtelijke afweging per situatie gemaakt kan worden? Graag met uw motivatie.


3. Is het college met ons van mening, dat we de wens van de voorzieningenrechter niet mogen negeren door de restricties van " uitwerkingsplan" en/of "vrijstelling" uit alle bestemmingsplannen te halen (of te laten) , waardoor we die gevraagde situationele afweging achterwege kunnen laten? Graag met toelichting.


4. De GroenLinks fractie heeft de vergunningverlening voor de realisatie van het nieuwe Cap Geminikantoor een " duivels dilemma" genoemd, mede vanuit het oogpunt van werkgelegenheidsbehoud versus kantorenleegstand. Ziet u mogelijkheden om toekomstige "duivelse dilemma's" in deze te voorkomen met de huidige te ontwikkelen nieuwe ruimtelijke strategie , dan wel met een ruimtelijke afweging zoals de voorzieningenrechter heeft bepaald? Graag een toelichting.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen inzake de vrijstelling voor de bouw van het nieuwe Cap Gemini.. '
Lees ook