Partij van de Arbeid

Vragen van de leden Dijsselbloem en Depla (beiden PvdA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

1. Kent u het bericht " Flats bij de A10 wacht wellicht sloop"?

2. Hoeveel woningen langs rijkswegen voldoen vanaf 2010 niet meer aan de strengere luchtkwaliteitsnormen

3. Is er in betreffende buurten en wijken al gezondheidsonderzoek gedaan naar de gevolgen van de emissie van uitlaatgassen vanaf de rijkswegen?

4. Zo ja, wat zijn de resultaten van deze onderzoeken? Geven deze onderzoeken aanleiding om op korte termijn op deze locaties al maatregelen te nemen om de volksgezondheid te beschermen?

5. Zo nee, waarom hebben dergelijke onderzoeken nog niet plaatsgevonden? Bent u bereid dergelijke onderzoeken te laten plaatsvinden?

6. Wanneer en op welke wijze zal het Kabinet de luchtkwaliteit in en om deze woningen op het gewenste niveau brengen?

7. Welke kosten gaan hiermee gepaard?

8. Kunt u het betreffende CE-onderzoek aan de Tweede Kamer doen toekomen voorzien van een beleidsreactie?

9. Wat is de stand van zaken in de uitvoering van de motie Dijsselbloem waarin wordt gevraagd om een inventarisatie van knelpunten van leefbaarheid langs de rijkswegen, zoals aangenomen door de Kamer bij de behandeling van het MIT 2001-2010?

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen leden PvdA over luchtkwaliteitsnormen rijkswegen '
Lees ook