Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=421694


---

Antwoord

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Azië en Oceanië afdeling Zuidoost-Azië en Oceanië Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 10 oktober 2001 Auteur mr J. Roodenburg
Kenmerk DAO-1003/01 Telefoon 070-3485655
Blad Fax 070-3485323
Bijlage(n) E-mail jj.roodenburg@minbuza.nl
Betreft Vragen van het lid Hoekema over Sander Thoenes

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 26 september 2001, kenmerk 2010200290, waarbij gevoegd waren de door het lid Hoekema overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U in bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Hoekema.

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het bericht dat de Indonesische autoriteiten het onderzoek naar de moord op Sander Thoenes hebben stopgezet en dat het dossier is gesloten?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Is dit bericht waar?

Vraag 3

Zo ja, legt u zich bij deze gang van zaken neer, gezien uw herhaalde activiteiten en uitspraken, tot en met uw laatste bezoek in augustus?

Het bericht is onjuist. De Indonesische autoriteiten hebben het onderzoek naar de moord op Sander Thoenes geenszins stopgezet, zo werd onder meer duidelijk tijdens een gesprek op 21 september tussen het onderzoeksteam van procureur-generaal Rachman en de Nederlandse hoofdinspecteur van de KLPD. Wel hebben de Indonesische onderzoekers te kennen gegeven dat het onderzoek tot nu toe, in hun ogen, nog onvoldoende bewijsmateriaal heeft opgeleverd om de zaak overtuigend voor de rechter te brengen.

Ik constateer overigens dat Amnesty International ook zelf, in een verklaring van 25 september, het desbetreffende bericht heeft tegengesproken.

Vraag 4

Is het waar dat het bureau van de procureur-generaal nog zeer onlangs heeft ontkend dat het dossier is gesloten?

Antwoord

Het bericht waarin melding wordt gemaakt van deze ontkenning is mij bekend en in lijn met respectievelijk de uitspraken die de procureur-generaal deed tijdens mijn recente bezoek aan Jakarta en eerdergenoemd gesprek tussen zijn onderzoeksteam en de KLPD-hoofdinspecteur.

Vraag 5

Wat is de rol en positie van de hoofdinspecteur van de KLPD die nu in Indonesië is?

Antwoord

De hoofdinspecteur heeft een informerende en adviserende rol in het Indonesische onderzoek naar de moord op Sander Thoenes. Zijn bezoek aan Jakarta vloeit voort uit mijn gesprek met de procureur-generaal op 29 augustus jl. Hoewel de hoofdinspecteur geen formele positie heeft in het Indonesische onderzoek, zal hij trachten door overdacht van kennis en informatie hieraan een positieve impuls te geven. Eerder onderzoek dat door hem en Interfet werd ingesteld leidde tot heldere conclusies en aanbevelingen. De gesprekken die nu worden gevoerd met de Indonesische onderzoekers stellen hem in staat deze bevindingen nog eens duidelijk voor het voetlicht te brengen.

Na zijn bezoek aan Jakarta zal de KLPD hoofdinspecteur doorreizen naar Dili voor gesprekken met de Crimes Investigation Unit van UNTAET, die de moord op Sander Thoenes meeneemt in een eigen onderzoek naar de gewelddadigheden op 21 september 1999. Dit onderzoek heeft nieuwe getuigen opgeleverd. De hoofdinspecteur zal door UNTAET in de gelegenheid worden gesteld deze te horen.

Kenmerk DAO-
Blad /1
Amnesty International, geciteerd in Trouw

24 september jl.

Financial Times, 21 september jl.

===

Deel: ' Vragen lid Hoekema over moord op Sander Thoenes '
Lees ook