Gemeente Utrecht

2003 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
13
Vragen van mevrouw N.D. van den Broek
(ingekomen 19 februari 2003)

De grote zorg van de VVD is werkelijkheid geworden. Door de wens clustering van gezondheidsfaciliteiten is het gezondheidscentrum Parkwijk niet alleen al drie jaar vertraagd, maar wordt voorlopig zelfs niet gebouwd. In een artikel in het Utrechts Nieuwsblad van 19 februari zegt ontwikkelaar Portaal te stoppen, omdat het gezondheidscentrum de huur niet kan opbrengen en zij zelf de appartementen niet kunnen verkopen.

De heer Hille, voorzitter van de GLR (Gezondheidscentra in Leidsche Rijn) zegt niets te weten van deze ontwikkelingen. Hij gaat er nog vanuit dat alles doorgaat. Portaal twijfelt echter of zo'n centrum überhaupt financieel haalbaar is. Ook klaagt hij over het steeds wisselend bestuur bij de GLR. Het centrum was al drie jaar vertraagd door problemen met grondaankopen, inrichtingsproblemen en door het streven naar het (teveel) clusteren in één gebouw.

De VVD geeft al lange tijd aan dat de gemeente moet stoppen met het streven naar clusteren van alle gezondheidsvoorzieningen. Dit werkt vertragend en is mogelijk niet goedkoper. Leidsche Rijn kan niet zonder huisartsen, fysiotherapeuten en consultatie-bureaus. Maar als iedereen moet meedenken, meebeslissen en meebetalen dan duren de processen te lang. Ook de verantwoordelijkheid is dan onduidelijk.

De VVD hoopt dat deze problemen nu eindelijk onder de aandacht komen en de gemeente actief ruimte biedt aan losse ontwikkelingen zodat Langerak en Leidsche Rijn binnen het jaar voorzien zijn van goede gezondheidszorg. Omdat het geplande gezondheidscentrum in Parkwijk volgens ontwikkelaar Portaal dus niet gebouwd wordt en het tijdelijke gezondheidscentrum in Langerak uit zijn voegen groeit, stelt de VVD de volgende vragen:

Weet het college dat Portaal van plan is te stoppen met de bouw van het gezondheidscentrum? Heeft het college navraag gedaan bij de ontwikkelaar om de redenen van deze bouwstop te achterhalen? In het artikel worden redenen gegeven waardoor de bouw reeds vertragingen heeft opgelopen. Kan het college aangeven wat volgens hen de redenen van vertragingen waren? Kan het college aangeven wat tot nu toe, de totale kosten zijn van planontwikkeling voor het gezondheidscentrum voor zowel de gemeente als voor anderen? Kan het college inzicht geven in het verloop van het proces van de ontwikkeling van het gezondheidscentrum? Wie was verantwoordelijk, wie waren de deelnemers, wie was opdrachtgever, wie was opdrachtnemer, wie betaalde mee met de ontwikkeling en waren er veranderingen van besturen en deelnemers? Hoe staat het met de plannen voor andere gezondheidscentra? Geeft deze ontwikkeling aanleiding de plannen en het beleid ten aanzien van clustering van gezondheidsvoorzieningen te wijzigen? Wanneer denkt het college dat de verschillende voorzieningen die betrekking hebben op de gezondheidszorg hun definitieve locatie kunnen betrekken? Wat gebeurt er met deze voorzieningen in de tussentijd?

Antwoord van Buremeester en Wethouders
(Verzonden 4 april 2003)

Het College heeft kennis genomen van deze publicatie. De bouwstop betreft geen feitelijke bouwstop maar houdt in overleg tusen GLR en Portaal over de gerezen problematiek van de inpassing van het GLR en de bouw van de woningen op het GLR deel van het voorzieningencentrum. Hieruit is gebleken dat zowel de afzet van appartementen als de invulling en financiering van het GLR nog een rol spelen bij het te nemen definitieve besluit. De conclusie van het College is dat de veranderende en stagnerende woningmarkt in met name de appartementensfeer natuurlijk een rol speelt bij afweging maar altijd in combinatie met de eindafspraken die er met GLR gemaakt worden. Zie het antwoord op vraag 2.

De gemeente heeft niet de beschikking over de boekhouding van zowel GLR als Portaal. Wel is duidelijk dat Portaal als ontwikkelaar van het gebouw en opdrachtgever voor de verschillende disciplines al de nodige planvoorbereidingskosten heeft gemaakt conform het stadium van voorbereiding waarin het plan zich bevindt (definitief ontwerp). Portaal heeft laten weten aan de gemeente dat dit een bedrag van EUR 300.000.- betreft. Voor de gemeente geldt dat de gebruikelijke kosten van planbegeleiding van projectbureau Leidsche Rijn hiervoor zijn gemaakt. Stichting GLR was en is voornemens een gezondheidscentrum Parkwijk te realiseren conform de oorspronkelijke doelstellingen en passend binnen een voor de gezondheidscentra verantwoord budget. De planontwikkeling voor Terwijde en Vleuterweide is gestart. Het College staat nog steeds achter de filosofie van ketenzorg in Leidsche Rijn en de daarbij onder meer behorende clustering van gezondheidsvorzieningen. Gezondheidscentrum Veldhof eind 2003 en gezondheidscentrum Parkwijk in 2004. Ten aanzien van gezondheidscentrum Veldhuizen is Stichting GLR voornemens de bestaande situatie te handhaven. Voor gezondheidscentrum Parkwijk beziet Stichting GLR de mogelijkheden om tot verruiming van de tijdelijke voorziening te komen.

---- --

Deel: ' Vragen over gezondheidsfaciliteiten gezondheidscentrum Parkwijk Utre.. '
Lees ook