Vragen over de Honoreringsregeling - 3

LAD-bericht van 24 december 1999

De Honoreringsregeling academisch medisch specialisten. Tijdens de implementatie behoeven vele aspecten nadere toelichting of uitwerking. Veel LAD-leden blijven dan ook informatie en ondersteuning vragen over de persoonlijke consequenties van de regeling. Daarom opnieuw een selectie van vragen die voor meer academisch specialisten interessant zijn.

Vervallen mijn vergrijzingsdagen met de invoering van de nieuwe regeling?
Nee. De honoreringsregeling heeft geen invloed op eventuele vergrijzingsdagen waarop academisch specialisten recht hebben. De regeling vergrijzingsdagen is overeengekomen in het Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen, RRAZ en is niet gewijzigd als gevolg van de Honoreringsregeling academisch medisch specialisten.

Geldt de "10.000 gulden-regel" naar rato van de omvang van mijn dienstverband?
Uiteraard, de regeling zou anders fulltimers benadelen. De inschalingsregeling is gebaseerd op een fulltime dienstverband. Indien in de honoreringsregeling afwijkende regelingen voor parttimers gelden, wordt daarvan apart melding gemaakt. Bij "de 10.000 gulden-regel" is dat niet het geval. Overschaling vindt derhalve plaats op fulltime niveau. Indien u een parttime dienstverband heeft, wordt het salaris na overschaling omgerekend naar het parttime salaris.

Salarisparagraaf
De overschaling naar de nieuwe regeling verloopt lang niet altijd vlekkeloos. Soms hanteren de Raden van Bestuur verkeerde uitgangspunten. In andere gevallen past de Raad van Bestuur de regeling verkeerd toe. De verscheidenheid van vragen is vanwege het persoonlijk karakter erg groot. Algemene vragen zijn vanwege die reden niet goed te behandelen. Schroomt u niet om de LAD te bellen als u hierover vragen heeft.

Kan ik mijn arbeidsongeschiktheidverzekering nu opzeggen? De achtergrond voor deze vraag ligt in het feit dat de pensioengrondslag per 1 januari 2000 verandert. Volgens de berichtgeving van het ABP met de nodige consequenties voor het invaliditeitspensioen per 2001. Tegen deze achtergrond is het antwoord tweeledig:


1. Indien u tussen nu en 1 januari 2001 (hét moment waarop de grondslag van het ABP doorwerkt in het invaliditeitspensioen) arbeidsongeschikt wordt, heeft u van werkgeverszijde recht op inkomen wegens arbeidsongeschiktheid gedurende een periode die zich uitstrekt tot na 1 januari 2001. Als u nu uw arbeidsongeschiktheidsverzekering opzegt, heeft dat dus geen consequenties voor uw inkomensniveau en het invaliditeitspensioen van het ABP.


2. Indien u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wenst voor beroepsarbeidsongeschiktheid, is het verstandig meer informatie op te vragen bij de LAD over de korting die u op basis van uw LAD-lidmaatschap krijgt bij het sluiten en/of handhaven van zo'n verzekering. In de meeste gevallen is gebleken dat het verzekerd bedrag bij een dergelijke verzekering aanzienlijk kan worden verlaagd.

Is er overleg met de VAZ over onduidelijkheden in de regeling? De afgelopen maanden hebben LAD en Orde een aantal keren overlegd met de Vereniging Academisch Ziekenhuizen, VAZ over gesignaleerde knelpunten bij de implementatie. Sommige knelpunten of onduidelijkheden ontstaan door interpretatieverschillen. Andere ontstaan doordat de praktijk gecompliceerder blijkt dan de theorie. Ondanks het overleg is er op dit moment nog weinig voortgang geboekt met de VAZ. Op korte termijn zullen LAD en Orde de academisch medisch specialisten door middel van een gezamenlijke circulaire van de aard en voortgang van deze knelpunten op de hoogte brengen.

Ontstaat er onrust in de periferie vooruitlopend op de zogenaamde AMD-regeling?
Er circuleert een folder met kritische geluiden over de Honoreringsregeling. De makers lopen tevens vooruit op de gestage voortgang van AMD-regeling, de arbeidsvoorwaardenregeling voor de medisch specialisten in algemene ziekenhuizen. In de folder die her en der verspreid wordt onder specialisten in opleiding, staan helaas aannames die onjuist zijn. De LAD heeft contact opgenomen met de belangencommissie om de informatie in een juist daglicht te plaatsen. Daarnaast benadrukken wij dat ook voor de AMD-regeling op grote schaal ledenraadplegingen georganiseerd zullen worden om de mening van de betrokken medisch specialisten en assistent-geneeskundigen te horen. Hierdoor kunnen onderhandelingspartijen de mening van de leden beter laten meewegen in het onderhandelingstraject.

Andere vragen over de Honoreringsregeling academisch medisch specialisten? Onze juristen individuele rechtshulp zijn dagelijks van
9.30 tot 12.15 uur bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op (030) 282 33 44, 282 33 48 of 282 33 52.

© copyright LAD 1999 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Vragen over Honoreringsregeling medisch specialisten '
Lees ook