gemeente utrecht

2010 schriftelijke vragen
28 vragen van de heer drs. c.a. geldof en de heer drs. m.h. dijk (ingekomen 11 februari 2010
en antwoorden door het college verzonden op 9 maart 2010)

de gemeente utrecht heeft voor 2010 105.630,450,00 eur (subsidiestaat programmabegroting 2010 gemeente utrecht) aan subsidiegelden begroot in haar programma voor 2010. deze subsidies zijn verwerkt in een subsidiestaat, waarin ze zijn verbonden zijn aan bepaalde prestatiedoelstellingen in de programma's. in de verantwoording over 2008 is geen gelijksoortig overzicht opgenomen, maar is de besteding subsidies opgenomen in de verschillende programmahoofdstukken. het is hier niet helder welke organisaties een subsidie hebben gekregen, hoeveel verschillende subsidies elke organisatie heeft gekregen, wat voor een subsidie (cofinanciering, vrij in te vullen subsidie, garantie etc.), wat de doelstelling is of er slechts een doelgroep mee bereikt wordt, wat de geplande overhead is en of de doelstelling bereikt is.

gezien de omvang van dit bedrag en de grote bezuinigingen waarvoor de gemeente de komende jaren staat, is het belangrijk dat de raad hier meer inzicht in krijgt om zo haar keuzes vanuit haar budgetrecht beter kan afwegen.

bovenstaande argumentatie komt de vvd tot de volgende vragen:


1. kunt u op korte termijn, maar uiterlijk bij de bekendmaking van de voorjaarsnota, met een overzicht komen van alle subsidies die in 2009 zijn verleend met daarbij per verleende subsidie de specificatie van de organisaties/rechtspersoon aan wie de subsidie verleend is, het bedrag, de soort subsidie, doelstelling/doelgroep subsidie, het bereikte resultaat en het overheadpercentage van het project? zo nee, waarom niet en wat kunt u wel van hetgevraagde leveren?

bij de verantwoording 2009 wordt als bijlage in het boekwerk een subsidiestaat met de hierboven gevraagde informatie per subsidie opgenomen, met uizondering van het resultaat en overheadpercentage. deze bijlage zullen wij jaarlijks ook in de verantwoording gaan opnemen. indien gewenst kan er per verstrekte subsidie specifieke informatie worden opgevraagd met betrekking tot het behaalde resultaat en het overheadpercentage.


2. bent u bereid om vanaf 2010 in elke verantwoording een dergelijke gespecificeerde subsidiestaat op te nemen? zo nee, waarom niet?

ja, zie bovenstaand antwoord.

---- --

Deel: ' Vragen over meer transparantie in door Utrecht verstrekte subsidies '
Lees ook